Diagnostika a liečba infekčných ochorení v ambulantnej praxi

Publikácia Vám poskytne aktuálny prehľad, ako postupovať v špecifických klinických situáciách formou odborných odporúčaní aj u špecifických skupín pacientov (napr. terapia detí, tehotných a dojčiacich žien). Pacientovi budete tak môcť bez námahy ponúknuť kvalitnú diagnostiku a terapiu. Súčasťou publikácie sú významné informácie o farmakoekonomike.
Autor (lektor): 
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
MUDr. Mário Moro
Počet strán: 2918
Formát: A5
70.00 €  
Nahliadnuť: 
Vaše názory 

Publikácia Vám poskytne aktuálny prehľad, ako postupovať pri diagnostike a terapii infekčných ochorení, v špecifických klinických situáciách formou odborných odporúčaní napríklad aj u špecifických skupín pacientov (napr. terapia detí, tehotných a dojčiacich žien). Pacientovi budete môcť bez námahy ponúknuť kvalitnú diagnostiku a terapiu infekčných ochorení spôsobených parazitmi,vírusmi, baktériami a hubami (akými sú napríklad infekcie GIT-u, nervového a dýchacieho systému, mykotické infekcie, TBC, zoonózy a podobne). Získate aj prehľad o rezistencii patogénov na antiinfekčnú terapiu.

Výhody publikácie:
 

 • Významné informácie o farmakoekonomike.
 • Aktuálne informácie a novinky antiinfekčnej terapie.
 • Výnimočnosť spracovaných autodidaktických testov, ktorými môžete získať kredity, potrebné pre vašu prax.

 
S publikáciou určite bez problémov zvládnete:

 • určiť správnu diagnózu aj v časovom strese,
 • zvoliť správnu terapiu, a to v zmysle racionálnej farmakoterapie,
 • problémové oblasti, ktorými sú občas kontraindikácie liečiv, antiinfekčná terapia v gravidite, dávkovanie a
      nežiaduce účinky liečiv či
 • interpretovať výsledky mikrobiologických a serologických vyšetrení.
   

Publikáciu odporúča:

Slovenská lekárska komora,
Slovenská lekárska spoločnosť,
Asociácia súkromných lekárov SR.

A Pôvodcovia infekčných ochorení
A 1 Baktérie
A 2 Vírusy
A 3 Parazity

B Súčasné možnosti laboratórnej diagnostiky
B 1 Mikrobiálna diagnostika
B 2 Imunoserologické vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
B 3 Laboratórna diagnostika parazitárnych nákaz
B 4 Laboratórna diagnostika mykóz
B 5 Diferenciálna diagnostika
B 6 Laboratórna diagnostika vírusových ochorení
B 7 Zápalové markery a ich miesto v diagnostike infekčného zápalu
B 8 Laboratórna diagnostika sexuálne prenosných ochorení
B9 Imunoglobulíny
B10 Systém komplementu
B11 ASLO

C Rezistencia
C 1 Mechanizmy vzniku rezistencie
C 2 Metódy stanovenia rezistencie proti antibakteriálnym látkam
C 3 Prehľady rezistencie respiračných patogénov proti antiinfekčným liečivám
C 4 Infekcie močových ciest u komunitných pacientov
C 5 Pôvodcovia GIT ochorení, ich mikrobiologická diagnostika a rezistencia

D Antiinfekčná liečba
D 1 Klinicko-farmakologické aspekty používania antiinfekčných liečiv
D 2 Antibiotiká
D 3 Antivirotiká
D 4 Antituberkulotiká
D 5 Antimykotiká

E Špecifické klinické situácie
E 1 Lymská borelióza
E 2 Infekcie močových ciest
E 3 Chrípka
E 4 Chronická obštrukčná choroba pľúc
E 5 Očkovanie v ambulancii praktického lekára pre dospelých
E 6 Vírusové hepatitídy
E 7 Infekcia vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
E 8 Nozokomiálne nákazy
E 9 Infekcie dychacích ciest – angíny
E 10 Chlamýdie
E 11 Infekcie CNS
E 12 Bakteriémia a sepsa
E 13 Infekcie oka – 1. časť
E 14 Mykózy
E 15 Kožné infekcie
E 16 Infekcie gastrointestinálneho traktu
E 17 Salmonelózy
E 18 Infekcie oka – 2. časť
E 19 Zoonózy
E 20 Tuberkulóza
E 21 Infekcie dolných dýchacích ciest
E 23 Infekcie u imunokompromitovaných pacientov
E 24 Zápaly štítnej žľazy spôsobené infekčnými patogénmi
E 25 Infekcie horných dýchacích ciest
E 26 Infekcie kostí a kĺbov
E 27 Infekcie kardiovaskulárneho systému
E 28 Mykoplazmové infekcie
E 29 Infekcie žlčníka, žlčových ciest a pankreasu
E 30 Uzlinový syndróm pri infekčných ochoreniach
E 31 Imunopatologické prejavy a následky infekčných ochorení
E 32 Pohlavne prenosné ochorenia
E 33 Toxoplazmóza
E 34 Trichinelóza
E 35 Legionelóza
E 36 Brušný týfus
E 37 Črevné trematodózy
E 38 Histoplazmóza
E 39 Giardióza
E 40 Malária
E 41 Schistozomóza
E 42 Kokcídioidomykóza
E 43 Besnota

F Odborné odporúčania
F 1 Zásady racionálnej antibiotickej liečby respiračných infekcií
F 2 Invazívne mykotické infekcie - odborné odporúčania diagnostiky a terapie
F 3 Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
F 4 Kazuistiky - vybrané prípady z oblasti infektológie

G Hodnotenie antibiotickej liečby
G 1 Farmakoekonomické aspekty používania antibiotík v praxi

H Aktuality
H 1 Odborné podujatia z oblasti infektológie na Slovensku
H 2 Aktuálna problematika
H 3 Odborné usmernenia

Z poslednej aktualizácie vyberáme:

 • Virologická diagnostika herpetických infekcií
 • Diagnostické možnosti pri mykózach spôsobených kvasinkami a vláknitými hubami
 • Perikarditída, myokarditída, endokarditída
 • Trichinelóza

Počas 14 dní od doručenia môžete publikáciu bezplatne používať a slobodne sa rozhodnúť, či si ju chcete kúpiť. Publikáciu ste povinný chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením a zničením.
Kúpna cena publikácie DIAGNOSTIKA A LIEČBA INFEKČNÝCH OCHORENÍ V AMBULANTNEJ PRAXI je 70 EUR s DPH (bez poštovného a balného).
Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhraďte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizačnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.
Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizačného servisu na dobu 12 mesiacov. V pravidelných termínoch Vám budú dodané aktualizácie publikácie (podľa objemu nových podnetov v sledovanej oblasti minimálne 4 za kalendárny rok). Cena jednej strany je 0,35 EUR, počet strán v aktualizácii je cca 120. Vaša účasť v aktualizačnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizačného obdobia (ročné aktualizačné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Zrušenie účasti v aktualizačnom servise v takom prípade nadobúda účinnosť posledným dňom aktualizačného obdobia, v ktorom bolo zrušenie Nakladateľstvu doručené.
Splatnosť faktúry za každú dodanú aktualizáciu je uvedený na faktúre. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a zhoršenia aktualizácií na Vás prechádza ich dodaním, vlastnícke právo uhradením faktúry.
• Výška ceny poštovného závisí od aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (publikácie sú zasielané ako balík 2. triedy do 2 kg, doporučene, aktualizácie publikácie sú zasielané ako list 2. triedy). Výška ceny balného pri publikácii je 2,10 EUR s DPH, pri aktualizácii 1,60 EUR s DPH.
• Nakladateľstvo si vyhradzuje právo na zmenu cien.
Objednaním publikácie v internetovom obchode vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami. V prípade, ak si publikáciu objednáte iným spôsobom alebo ak Vám je zaslaná ponuka publikácie, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami, ak danú publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresu a ostatné kontaktné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitú dobu a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

 • Laboratórne nálezy a ich klinická interpretácia

  V súčastnosti je klinik konfrontovaný s množstvom nových diagnostických postupov, testov a parametrov. Táto publikácia Vám pomôže zlepšiť orientáciu v množstve informácií týkajúcich sa laboratórnych vyšetrení, potvrdiť klinickú diagnózu, posúdiť priebeh ochorení a účinnosti terapie.