• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší
Späť

Domáce vzdelávanie – alternatíva aj pre vás?

Pridané: 25.10.2016 15:15:00 Počet zobrazení: 484

25 Október 2016

V súčasnosti je domáce vzdelávanie už bežným štandardom v mnohých krajinách; napr. v Spojených štátoch amerických sa doma vzdeláva okolo dvoch miliónov detí, vo Francúzsku asi sedemdesiattisíc, v Česku približne tisíc. Ako je na tom Slovensko?

V súčasnosti sa už aj u nás nájdu rodičia, ktorí sa rozhodli vzdelávať svoje deti formou domáceho vzdelávania, t.j. v rodinných/sú­kromných podmienkach namiesto vzdelávania poskytovaného vo formálnom prostredí štátnych alebo neštátnych škôl. Hoci ide stále o malé percento rodičov (v roku 2015 sa vzdelávalo v domácom prostredí len okolo sto detí), zákon takéto vzdelávanie umožňuje. Ale pozor! Zatiaľ výlučne v rámci primárneho vzdelávania a so súhlasom riaditeľa kmeňovej školy žiaka.

Čo tvrdia zástancovia domáceho vzdelávania o jeho výhodách?

Za klady domáceho vzdelávania považujú:

 • čas, ktorý rodina stráca prepravou dieťaťa do školy a zo školy,
 • skoré ranné vstávanie,
 • stres spojený s odchodom do školy...,
 • čas, ktorý rodičia trávia so svojím dieťaťom – budovanie lepšieho a hlbšieho vzťahu s rodičmi,
 • praktickejšie organizovanie vlastného času v rodine,
 • lepšie porozumenie skutočným potrebám dieťaťa, nie napĺňanie nesplnených vlastných ambícií rodičov,
 • kvalitnejšie školské výsledky,
 • vyššia úroveň kreativity,
 • lepšie rozvinuté sociálne zručnosti: viac času práve na sociálnu interakciu – na nadväzovanie vzťahov so susedmi, s dôchodcami, s deťmi z okolia, s dospelými...,
 • ľahšiu komunikáciu o vzťahoch,
 • lepšie určovanie hraníc,
 • rešpektovanie hraníc iných,
 • pocit slobody,
 • pocit bezpečia,
 • väčšia samostatnosť,
 • väčší priestor na diskusiu a riešenie problémov,
 • väčší priestor na hru, ktorá je danému veku prirodzená,
 • dieťa nemusí po celý čas počas vyučovania sedieť v miestnosti a namiesto čítania a písania o rôznych veciach tieto veci zažíva, prežíva, pozoruje, žije s nimi,
 • spravodlivosť – domáce vzdelávanie je podľa výskumov jediné spravodlivé vzdelávanie; výsledky detí nesúvisia so sociálnou situáciou, vzdelaním rodičov,
 • častejšie absolvovanie exkurzií, návštevy múzeí, galérií, výletov...,
 • lepšie sa rozvíja talent dieťaťa – väčší priestor na koníčky: hudba, šport, tanec...,
 • viac voľného času na trávenie s blízkymi, so známymi...,
 • deti nie sú známkované, testované..., nie sú nálepkované, sú prirodzene motivované učiť sa nové veci, rozširovať vlastný potenciál.

Čo tvrdia učitelia, ktorí hodnotili deti absolvujúce domáce vzdelávanie?

Deti, ktoré sa vzdelávali formou domáceho vzdelávania, sú:

 • sociálne zdatnejšie,
 • tvorivejšie,
 • slobodnejšie.


Nevýhody domáceho vzdelávania podľa učiteľov:

 • doma ťažko možno vytvoriť také podnetné a dostatočne bohaté prostredie na vzdelávanie ako v škole,
 • pre zdravý vývoj dieťaťa je dôležité vyrastať v kolektíve rovesníkov,
 • chýba spolupráca s rovesníkmi,
 • absentuje súdržnosť so skupinou,
 • absencia rozmanitosti krúžkovej činnosti v škole,
 • nie je dostatočná výchova k zodpovednosti,
 • nedostatočná výchova k samostatnosti,
 • buduje sa strach z nudy, zo zlyhania a z nepochopenia...

Domáce vzdelávanie veľmi zasiahne do fungovania rodiny. Treba si dobre zvážiť, či sa pre tento spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodnúť. Čo to znamená pre rodinu?

 • Potreba nájsť pedagóga s adekvátnym vzdelaním, ktorý zabezpečí garanciu domáceho vzdelávania,
 • tlak okolia,
 • zmena režimu dňa v rodine,
 • stres z pravidelného polročného skúšania,
 • veľká zodpovednosť rodiča za vzdelanie svojho dieťaťa,
 • zníženie životného štandardu (rodina príde o príjem jedného rodiča)...

Školské dokumentyZ uvedeného vyplýva, že v mnohých rodinách sa spoločný život ešte viac posilní alebo naopak, úplne rozvráti. Preto domáce vzdelávanie nie je pre všetkých rodičov! A čo je ešte dobré uvedomiť si pri domácom vzdelávaní? Faktom totiž je, že školy dnes dostávajú len 10 % normatívu na žiaka, ktorý sa vzdeláva individuálnym spôsobom. Často to demotivuje školy venovať sa aktívnejšej spolupráci s rodičmi doma vzdelávaných detí v rámci materiálnej i didaktickej stránky...
Viac informácií o postupe zákonných zástupcov pri individuálnom (domácom) vzdelávaní, podmienkach na plnenie povinnej školskej dochádzky formou individuálneho (domáceho) vzdelávania, či formách preskúšavania nájdete v publikácii Školské dokumenty, ktorá prináša aktualizované informácie o vytváraní a riadení dokumentácie súvisiacej s organizáciou a riadením školy. Priložené CD navyše obsahuje aj množstvo vzorov na CD s ukážkami tlačív aj vyplnených dokumentov na okamžité použitie.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info