• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Nebojte sa nového ŠVP pre materské školy!

Pridané: 17.09.2015 16:00:00 Počet zobrazení: 2883

17 September 2015

V priebehu posledných dvoch týždňov absolvovala celoslovenské turné – bezplatné školenia pre riaditeľky a učiteľky v MŠ pod názvom Rozvíjanie počiatočnej gramotnosti detí v novom Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Stretla učiteľky a riaditeľky spolu v 10 mestách Slovenska, aby s nimi diskutovala o novom ŠVP, o jeho výhodách, možnostiach aplikácie v praxi, rezervách... Zhovárame sa doc. PhDr. Zuzanou Petrovou, PhD.

doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. pôsobí od roku 2016 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ako odborná asistentka, kde vyučuje predmety didaktika materskej školy, psychodidaktika a didaktika čítania a písania. Odborne sa zameriava na témy dotýkajúce sa (rodného) jazyka, genézy individuálneho a sociálneho poznania predovšetkým vo vzťahu k inštitucionálnej edukácii.

Celosloveské turné s pracovnými zošitmi Škôlkar z RAABE bolo nielen pre ňu príležitosťou diskutovať a jasne pomenovať
konkrétne potreby z praxe v súvislosti s novým Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.

roadshow 1 roadshow 2 roadshow 3
roadshow 4 readshow 5 roadshow 6

Vaše osobné hodnotenie na základe aktuálnych skúseností: Aký je postoj učiteliek a riaditeliek v MŠ k novému ŠVP?

Zuzana Petrová: Školenia sa týkali vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia a tá má medzi vzdelávacími oblasťami špecifickú pozíciu, keďže má dôležitý význam v príprave detí na vstup do školy. Učiteľky si uvedomujú jej kľúčovú pozíciu v školskej pripravenosti dieťaťa, rovnako ako to, že deti prichádzajú do MŠ s inými skúsenosťami, na ktoré starý model jazykového vzdelávania s dôrazom na hovorenú podobu jazyka už nedokázal adekvátne reagovať. Taktiež rodičia sú stále náročnejší v tom, čo očakávajú od prípravy detí na školu v materských školách, preto mnohé riaditeľky a učiteľky vítajú nový, bohatšie štruktúrovaný obsah tejto vzdelávacej oblasti v novom ŠVP. Vyslovene s negatívnym postojom k novému ŠVP som sa počas celoslovenského turné nestretla, učiteľky skôr vyjadrovali obavy, či sa k nim včas dostanú všetky potrebné informácie, aby mohli prejsť na režim nového ŠVP bez komplikácií. Viedla som s nimi mnohé rozhovory, v ktorých som ich ubezpečovala, že celý tím tvorcov nového ŠVP pripravil a momentálne stále pripravuje materiály metodického charakteru a aj školenia, ktoré ich usmernia, ako si tvoriť školské vzdelávacie programy a svoju vzdelávaciu prax na základe nového ŠVP adekvátne inovovať a obohatiť.

Prechod na nový ŠVP je v tomto školskom roku dobrovoľný – nakoľko sú učiteľky pripravené „mentálne“ prejsť na nový systém?

Zuzana Petrová: Nový ŠVP je už podpísaný ministrom školstva, diskusia po školeniach preto neprebiehala v duchu, či je nový ŠVP potrebný, ale čo kľúčové pre riadiace činnosti aj pre každodennú prax MŠ prináša. Keďže tvorcovia nového ŠVP už aj zrealizovali viaceré prednášky a workshopy na odborných podujatiach, učiteľky  sa začínajú zžívať s obsahom a koncepčnými prvkami nového ŠVP a oceňujú prehľadnosť a zmysluplnosť vymedzenia vzdelávacích oblastí. Dobrou správou je aj to, že o vstup do pilotnej fázy jeho zavádzania bol veľký záujem a aj mnohé MŠ, ktoré sa do pilotnej fázy nezapojili sa aktívne zaujímajú o to, aké zmeny nový ŠVP pre ich fungovanie prinesie. Jedným z dôkazov tohto záujmu je aj vysoká účasť riaditeliek a učiteliek MŠ na školeniach, ktoré som na pozvanie nakladateľstva RAABE lektorsky zabezpečovala uplynulé dni.

Pracovné zošity ŠkôlkarA čo materiálne vybavenie? Majú podklady? Vedia, z čoho a ako deti učiť?

Zuzana Petrová: Tím tvorcov nového ŠVP si, samozrejme, uvedomuje, že bez praktických podporných materiálov, ktoré môžu učiteľky ľahko použiť vo svojej vzdelávacej praxi, by reforma kurikula mohla zostať len v rovine idey. Učiteľky by pokračovali v zabehnutom režime každodennej praxe a zmenil by sa len spôsob administrácie ich činností. Presne to sa stalo po prijatí ŠVP pre MŠ v roku 2008. Tím tvorcov nového ŠVP využíva každý priestor pripraviť materiály použiteľné na rôznych úrovniach plánovania a prípravy výučby v MŠ. Som rada aj tomu, že sme v nakladateľstve RAABE dostali možnosť pripraviť pre učiteľky aj veľmi konkrétne metodické materiály a pracovné zošity. Krok za krokom sa tak rozširujú materiálne zdroje pre ne a pracujeme stále na tom, aby v čase, kedy MŠ na nový ŠVP prejdú celoplošne, mali učiteľky k dispozícii potrebné a kvalitné zdroje.


Aké otázky zaujímali riaditeľky a 
učiteľky  v rámci školení najviac?

Zuzana Petrová: Učiteľky  sa najčastejšie vyjadrovali k prezentovanému pracovnému zošitu Škôlkar, s ktorým mali možnosť pracovať počas školenia a adresovali mi svoje postrehy k nemu. Tiež sa na mňa obracali s rôznymi, veľmi konkrétnymi otázkami k plánovaniu vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, či vo všeobecnosti k rozvíjaniu počiatočnej gramotnosti detí v MŠ. Ale diskutovali sme napríklad aj o tom, že nový ŠVP nepopiera iné koncepcie jazykového vzdelávania a ich dôrazy v praxi MŠ, len vymedzuje rámec štandardného profilu absolventa MŠ, ku ktorému môže viesť cesta prostredníctvom rôzne postavených školských vzdelávacích programov.

Prešli ste so školeniami celé Slovensko: videli ste nejaké rozdiely v postoji k novému ŠVP z hľadiska regiónov?

Zuzana Petrová: Nechcela by som to takto zovšeobecňovať na regióny, učiteľky v MŠ majú svoje individuálne postoje a dôvody, prečo s konkrétnou podobou plánovania kurikula súhlasia alebo nesúhlasia, s čím z jeho koncepcie sa dokážu stotožniť ľahšie a s čím menej. Po tomto turné sa skôr viem podstatne adresnejšie pripraviť na školenia k tvorbe školských vzdelávacích programov, ktoré v jednotlivých regiónoch usporadúva ŠPÚ pre MŠ zapojené do pilotnej fázy zavádzania ŠVP.

Čo si na novom ŠVP učiteľky /riaditeľky pochvaľujú?

Zuzana Petrová: Jeho prehľadnosť, jasné triedenie vzdelávacích oblastí konzistentné so štandardnými oblasťami ľudského poznania, z ktorých vychádzajú aj odborové didaktiky, ktoré nepopiera prirodzenosť tematického plánovania pre poznávanie detí v predškolskom veku na úrovni školských vzdelávacích programov, ale, práve naopak, ho uľahčuje.

Je niečo také, čo by im naopak na novom ŠVP pre MŠ vadilo – s čím nesúhlasia?

Zuzana Petrová: Skôr som sa stretla s obavami učiteliek, že by im nový ŠVP mohol zasahovať do ich presvedčenia, ako s deťmi pracovať, aby konali s ohľadom na najlepší prospech dieťaťa. To sa týkalo hlavne otázky, či nový ŠVP nepotlačí priestor venovaný voľnej hre a sprostredkovaniu poznania prostredníctvom hrových aktivít. V tejto oblasti ešte vidím potrebu ďalšieho dialógu s učiteľkami, aby im bolo naozaj zrejmé, že nový ŠVP dominanciu hrsy v učení sa detí vôbec nepopiera a poskytuje široký priestor na jej zmysluplné uplatňovanie.

Svet škôlkaraSte spoluautorkou publikácií Svet škôlkara a autorsky ste sa podieľali aj na celkom nových a jedinečných pracovných zošitoch Škôlkar. Zhrniete ich kľúčové benefity?

Zuzana Petrová: Obidva tieto materiály sú pripravené buď priamo autormi, ktorí spracovali návrh nového ŠVP alebo vznikali pod ich supervíziou. Učiteľky  si tak môžu byť isté, že sú v súlade so základnou koncepciou nového ŠVP. Taktiež vo veľmi praktickej podobe ukazujú, aký typ edukačných aktivít je najvhodnejší k dosiahnutiu cieľov nového ŠVP v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. Verím, že učiteľky okrem obsahu ocenia aj kvalitné grafické spracovanie týchto materiálov.

Keby ste sa mali vyjadriť vy osobne a odporučiť, prečo je dobré prejsť na nový ŠVP....

Zuzana Petrová: Ak by učiteľky nepresvedčilo už to, že svojím spracovaním ide o typ národného kurikula, ktorý je štandardný svojou koncepciou aj obsahom v medzinárodnom porovnaní, tak by som vyzdvihla jeho jasnú, prehľadnú a koncepčne ucelenú štruktúru. Nový ŠVP tiež učiteľkám poskytuje veľmi užitočnú pomôcku, ako sledovať reakcie detí na vzdelávacie podnety a ich pokroky, a to v podobe tzv. evaluačných otázok. Toto je v našom vzdelávacom prostredí novinkou, ktorá má pomôcť prispôsobiť vzdelávacie pôsobenie primerane individuálnemu tempu učenia detí.

Čo Vám osobne stretnutia s učiteľkami/riaditeľkami profesne dali?

Zuzana Petrová: Mám za sebou viaceré vystúpenia na odborných konferenciách pre učiteľky v MŠ a viedla som aj mnohé diskusie o potrebe zmeny koncepcie jazykového vzdelávania v MŠ aj na iných fórach a vidím, že učiteľky zmenu, ktorú prináša nový ŠVP v tejto oblasti čoraz viac podporujú a už aj prichádzajú s vlastnými námetmi, ako ju v praxi naplniť. Už to je samé o sebe pozitívnou spätnou väzbou ku koncepcii vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, ktorú sme spolu s docentkou Oľgou Zápotočnou vypracovali. Pre mňa je tiež povzbudzujúce aj odborne motivujúce, že sú učiteľky ochotné o problematike diskutovať a jasne pomenovať svoje konkrétne potreby z praxe. To otvára nové možnosti pre spoluprácu medzi akademickou a praktickou profesijnou sférou, ktorá rozhodne prispieva k zvyšovaniu kvality predprimárneho vzdelávania a k adekvátnejšej príprave detí na vstup do ZŠ, o ktorú nám ako tvorcom nového ŠVP ide.

Ďakujeme za rozhovor.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info