• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Poznáte skratku THOP? Ak pracujete v materskej škole, mohli by ste...

Pridané: 09.08.2016 11:16:29 Počet zobrazení: 547

09 August 2016

Už v materskej škole sa niektoré deti javia ako neprimerane neposedné, s problémami s pozornosťou a s impulzivitou. Ak sa začne s takýmito deťmi pracovať ešte pred nástupom do školy, mnohým ďalším problémom dokážeme predchádzať.

V dnešnej dobe je už jasné, že čím skôr sa začne s dieťaťom s ťažkosťami odborne pracovať, tým lepšie sú jeho vyhliadky na zaškolenie a na optimalizáciu jeho vývinu. Hovoríme o potrebe včasnej intervencie, ktorá sa môže začať oveľa skôr, ako je stanovená diagnóza dieťaťa.

Už pre deti predškolského veku existuje niekoľko prepracovaných terapeuticko-výchovných programov. Jedným z nich je multimodálny intervenčný program THOP nemeckých autorov Dopfnera, Schurmanna, Lehmkuhla (2000). Ide o terapeutický program pre deti s hyperkinetickým a opozičným správaním. Tento program vychádza z kognitívno-behaviorálneho prístupu, je veľmi komplexný a je vhodný aj pre predškolské deti už od 3 rokov

THOP program sa zameriava na:

1. Terapiu zameranú na rodinu.

Terapia v rodine predpokladá, že dieťa s ADHD a ťažkosťami v správaní často vzbudzuje negatívne reakcie svojich vzťažných osôb. Pracuje s interakciami rodiča a dieťaťa. Ide hlavne o zmenu postojov a nevhodných výchovných postupov rodiča. Predpokladá sa, že zmena v správaní rodiča zmení aj problémové správanie dieťaťa. Terapeut učí rodiča dieťa aktívne počúvať, dohodnúť pravidlá, ktoré je treba dodržiavať. Nedávať veľa príkazov naraz a dobré správanie si bezprostredne všímať a odmeňovať.

2. Terapiu zameranú na dieťa. 

V rámci intenzívnej terapie s dieťaťom má terapeut za cieľ, aby dieťa zlepšilo svoje schopnosti sebaregulácie a získalo chýbajúce zručnosti, čím sa posilňujú primerané vzorce správania. Rodič musí byť priamo zainteresovaný do terapie dieťaťa.

3. Intervenciu v (materskej) škole.

Učiteľkám v materskej škole sa v rámci edukačných aktivít odporúča dieťaťu individuálnejšie pomáhať. Aby vedelo, čo sa práve deje, čo sa od neho vyžaduje. Je treba ho zorientovať, ak sa dostáva do chaosu, organizovať jeho pomôcky, prácu, hru, posadiť si ho k sebe, umožniť mu pohyb, ak to situácia vyžaduje, vnímať jeho preťaženie. A v neposlednom rade úzko spolupracovať s rodičom a odborníkom a dohodnúť sa na spoločných stratégiách, ktoré sa budú vo vzťahu k dieťaťu uplatňovať.

Pozornosť detí v MŠ – námety a aktivity

V súčasnej dobe pribúda impulzívnych detí a poskytovať deťom v školskom prostredí iba vedomosti časom stačiť nebude. Deťom je potrebné vysvetľovať následky ich správania, podrobne s nimi skúmať ich pohnútky, ponúkať prostredníctvom vysvetlenia sebapoznávania iné riešenia. Nie je to jednoduché. Tento postoj vyžaduje od učiteľa veľa komunikácie, aby deti pochopili logiku sebaovládania a korigovania svojho správania a aby si podobne, ako keď si upevňujú svoje vedomosti, upevňovali „ja-výroky“, empatické reakcie, otvorenosť, starostlivosť, rešpekt, a tak sa učili tolerancii, ktorá je potrebná pri začleňovaní rôznych typov osobností detí.

Viac o rozvíjaní pozornosti detí v materskej škole nájdete v brožúre Pozornosť detí v MŠ – námety a aktivity, ktorú nedávno vydalo RAABE. V jej obsahu nechýbajú ani námety praktické aktivity (výtvarné, psychomotorické a dramaticko-hrové), ktoré je možno rôzne modifikovať so zámerom správne rozvíjať a predchádzať problémom detí s pozornosťou.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info