• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

TS Testovania z matematiky sa netreba báť

Pridané: 17.09.2014 15:58:30 Počet zobrazení: 2313

17 September 2014

Po tom, ako posledné celoslovenské Testovanie 9 z matematiky nedopadlo veľmi dobre (priemerná úspešnosť testu bola 54,67 %), sa do predaja aktuálne dostáva ojedinelá pomôcka. Je určená pre žiakov, učiteľov, ale aj rodičov a má ambície pripraviť deviatakov na úspešné absolvovanie záverečného testu z matematiky.

Matematika už dlhodobo nepatrí k obľúbeným predmetom. Ak začneme so žiakmi hovoriť o teste z matematiky, ich obavy ešte väčšmi narastú. Viete si potom predstaviť, čo asi prežíva deviatak v to ráno, keď ho čaká záverečné testovanie z matematiky? A to aj napriek tomu, že v slovenských školách pôsobí veľmi veľa šikovných učiteľov matematiky, ktorí ju učia živo a nápadito a jednotlivé témy aplikujú do praktického života.

Aby žiaci nadobudli istotu
Novinku v podobe pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky prináša so začiatkom školského roka na knižný trh odborné nakladateľstvo RAABE, ktoré sa už 15 rokov na Slovensku špecializuje na kvalitné vzdelávacie materiály. Vysokú odbornú úroveň najnovšieho produktu z jeho portfólia garantuje dvojica autorov PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD. a Mgr. Pavol Kelecsényi, pričom obsah testov z matematiky je vypracovaný v súlade s ISCED 2.
„Po úspešnom Testovaní 9 zo slovenského jazyka sme sa rozhodli pripraviť ďalšiu užitočnú publikáciu - pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky. Sme presvedčení, že riešením úloh z tohto pracovného zošita žiaci nadobudnú väčšiu istotu pri samotnom Testovaní 9 a zvýšia tak svoje reálne šance na dosiahnutie čo najlepších výsledkov," predstavila nový učebný materiál Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Test z matematiky obsahoval v ostatnom roku aj úlohy začlenené do kontextu praktického života, úlohy obsahovali grafy, tabuľky, prehľad vzorcov a jednotiek. Pre úspešné riešenie úloh z matematiky bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text. ,,Práve toto boli aj naše východiská pri tvorbe nového pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky," dodala Oravská.

Školy si už nemusia vyrábať materiály na kolene
V tomto školskom roku sa celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ uskutoční o mesiac neskôr ako vlani – zatiaľ bol stanovený dátum 8. apríla 2015. „Každej škole záleží na tom, aby v záverečnom testovaní jej žiaci uspeli a dosiahli minimálne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer. Až doteraz boli učitelia nútení na precvičovanie učiva a príkladov používať materiály, ktoré si vyrábali sami na kolene, prípadne ich prácne vyhľadávali na internete. To je samozrejme pre učiteľa, ktorý učí matematiku aj v niekoľkých rôznych ročníkoch a triedach, časovo veľmi náročné. Aj preto verím, že pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky sa stretne na školách s pozitívnym ohlasom," predvída reakciu učiteľskej obce Mgr. Jana Dandelová, odborná konzultantka nakladateľstva Raabe.

Testovanie 9 z matematiky od RAABE slúži na:
• precvičovanie čítania s porozumením,
• rozvíjanie matematického myslenia,
• overovanie matematických kompetencií,
• preverovanie úrovne získaných poznatkov z matematiky a geometrie,
• osvojenie si práce formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.
Na konci pracovného zošita je prehľadná tabuľka jednotiek a vzorcov ako pomôcka na uľahčenie a zefektívnenie riešenia jednotlivých testov na vyučovaní.

Všeobecne o Testovaní 9 z matematiky
Testovanie 9 sa posúva na apríl 2015. Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9.  ročníka základných škôl, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka (T9) sa používajú testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy (norm-referenced), testy rozlišujúce žiakov podľa ich výkonov v teste. Sú zostavené tak, aby obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedali platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ. Tou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ, vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami – MATEMATIKA príloha ISCED 2.

Obsah vzdelávania, odporúčaný obsahový a výkonový štandard posúdila a schválila Ústredná predmetová komisia pre matematiku v Bratislave ešte v roku 2010. Rámcové učebné plány pre základné školy a gymnáziá boli upravené a schválené od 1. 9. 2011.

Od spustenia obsahovej reformy vzdelávania v septembri 2008 sa postupne mení aj charakter testovania. Testovanie sa v súlade so ŠVP viac orientuje na overovanie matematických kompetencií – schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného života.

Väčšia pozornosť sa venuje úlohám s nesúvislým textom, obsahujúcim obrázky, grafy a tabuľky. Súčasťou testu z matematiky je aj prehľad vzorcov. „Úlohy v testoch nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomosti, ale aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov. Vo väčšej miere sú zamerané na čítanie s porozumením, matematické myslenie. Testy sú zostavené tak, aby overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia," píše sa v materiáli s názvom Špecifikácia testu z matematiky pre T9-2015 z dielne Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý je už pravidelne realizátorom Testovania 9.

Obsahové zameranie testu z matematiky T9-2015

Cieľ Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov. V zmysle školského zákona v platnom znení prijímajú stredné školy na ich štúdium žiakov aj na základe výsledkov externého testovania.
Čas riešenia 60 minút
Počet úloh 20
Forma testových úloh 10 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou,
10 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností
Kontext 10 úloh s matematickým kontextom
10 úloh s kontextom reálneho života
Testované oblasti a zastúpenie počtu úloh Čísla, premenné a počtové výkony s číslami (4 – 5 úloh)
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy (4 – 5 úloh)
Geometria a meranie (4 – 5 úloh)
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika (3 – 4 úlohy)
Logika, dôvodenie, dôkazy (1 – 2 úlohy)
Požiadavky
na vedomosti a zručnosti
Učivo 5. – 8. ročníka ZŠ v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy v SR, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie. Z obsahu učiva pre 9. ročníka ZŠ plánujeme testovať tieto tematické celky:
Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel
Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou
Pytagorova veta
Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch
Kognitívna úroveň Porozumenie (5 – 6 úloh)
Aplikovanie (6 – 7 úloh)
Analyzovanie (6 – 7 úloh)
Hodnotenie a tvorenie (1 – 2 úlohy)
Povolené pomôcky písacie a rysovacie potreby, kalkulačka, opečiatkované pomocné papiere A4, prehľad vzorcov (je súčasťou testu)
Hodnotenie 1 bod za správnu odpoveď
0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď

Zdroj: NÚCEM, 2014

Výsledky v školskom roku 2013/2014

 • Testovanie 9 realizoval 12. 3. 2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
 • Test z matematiky riešilo 42 007 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 54,67 %.
 • Chlapci riešili test s úspešnosťou 54,5 % a dievčatá 54,9 %.
 • Najlepšie výsledky dosiahli žiaci z cirkevných škôl (58,7 %) v porovnaní so žiakmi štátnych škôl (54,4 %) a súkromných škôl (56,0 %).
 • Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch boli v minulom školskom roku na úrovni národného priemeru.
 • Najúspešnejší v matematike boli žiaci z okresu Kysucké Nové Mesto (66,9 %), najmenej úspešní z okresu Veľký Krtíš (40,9 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v matematike je 26 %.

Zdroj: NÚCEM, 2014

TIP pre žiakov, školy aj rodičov:
Testovanie 9 – Testy z matematiky pre 9. ročník ZŠ

PRÍPRAVA ŽIAKOV NA TESTOVANIE 9 - MATEMATIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

    Počet strán: 96
    Formát: A4
    Typ: pracovný zošit
    Odporúčaná cena: 9 eur s DPH

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info