• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Viete, ako hovoriť a pracovať s dieťaťom s poruchou vnímania?

Pridané: 14.09.2016 14:15:00 Počet zobrazení: 571

14 September 2016

Vnímanie - orientujeme sa vďaka nemu v prostredí, vykonávame koordinované pohyby a dávame veciam istý význam. Subjektívne vnímanie ovplyvňujú skúsenosti, pamäť, myslenie, city, psychické stavy a vlastnosti človeka. Významnú úlohu zohráva pri vnímaní aj prostredie – rodina a škola – v ktorom sa vaše dieťa učí odhaľovať a analyzovať vlastnosti a znaky predmetov.

Poruchy sa môžu týkať sluchového vnímania, zrakového vnímania, vnímania časového sledu, priestoru a telesnej schémy. S tým súvisia aj rôzne prejavy poruchy.

Pri poruchách sluchového vnímania môže ísť o:
• zámenu znelých a neznelých spoluhlások,
• neschopnosť analyzovať vetu na jednotlivé slová,
• nedostatočnú diferenciáciu dlhých a krátkych samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások,
• neschopnosť rozloženia a skladu slova z hlások,
• problémy pri rozlišovaní vysokých a nízkych tónov a i.

K prejavom porúch zrakového vnímania patrí:
• zámena číslic – napríklad 3, 6 a 9,
• zámena písmen, napr. d – b, b – p, m – n, k – h, S – Z, L – J,
• ťažkosti pri skladaní puzzle,
• problémy s čítaním,
• obťažné rozlišovanie podobných vzorov,
• problémy s rozoznávaním detailov na obrázku a ich vzájomného vzťahu a i.

Vnímanie časového sledu znamená vnímanie následnosti javov a prejavuje sa tak, že dieťa:
• vynecháva písmená a nedodržuje poriadok písmen,
• má ťažkosti s menami mesiacov a ich poradím v roku,
• obťažne sa učí akýkoľvek rad informácií (abecedu, násobilku, a pod.),
• problematicky menuje rad čísel a i. pospiatky.

Vnímanie priestoru súvisí so zrakom, sluchom a hmatom. Pohyby dieťaťa s poruchou vnímania priestoru sú nekoordinované, má problém s bicyklovaním, jedením lyžicou, porucha sa prejavuje aj pri maľovaní, písaní a strihaní nožnicami.

Poruchy vnímania tela spôsobuje nemotorné, nekoordinované a neobratné správanie, kedy dieťa:
• má problémy urobiť kotúľ letmo,
• nedokáže ísť pospiatky,
• pri obliekaní zamieňa strany,
• zaobchádza nešikovne s náradím,
• nedokáže napodobniť držanie ceruzky a i.

kuliferdoAko komunikovať s dieťaťom, ktoré má poruchy vnímania?
Dieťa s poruchou vnímania sa často hanbí, ak iní spozorujú jeho nešikovnosť. Využíva často jednoduché a odskúšané praktiky a pri neúspechu môžu reagovať ustráchane, ale aj agresívne. Preto si treba dávať pozor na komunikáciu. Riadiť sa môžete aj nasledujúcimi zásadami:
• Chváľte dieťa nielen za dobrý výkon, ale aj za snahu – avšak, nepreháňajte to.
• Aktívne načúvajte dieťaťu.
• Vyjadrujte dieťaťu pochopenie.
• Klaďte reálne ciele.
• Nároky zvyšujte veľmi pomaly.
• Buďte trpezliví.
• Pokyny dávajte jednoznačne, pokojne a stručne.
• Pri práci odstráňte všetky rušivé vplyvy z prostredia, aby sa dieťa mohlo plne koncentrovať.
• Navoďte príjemnú a pokojnú atmosféru na prácu.
• Netrestajte dieťa za stratu sebakontroly, aby ste nenavodili pocit viny. Pôsobte na dieťa upokojujúco a stanovte jasné hranice.
• Nenúťte dieťa pracovať násilne, plačlivé správania môže byť znakom nadmerného zaťaženia.
• Zabráňte alebo neutralizujte prejavy ako vysmievanie, kritizovanie, urážanie a vynechávanie dieťaťa z aktivít.
• Pomáhajte dieťaťu nájsť cesty, ako prekonávať ťažkosti.
• Vytvorte dieťaťu dôverné prostredie – konštantné priestorové usporiadanie a denný režim. Na zmeny dieťa pripravte.

poruchy1 poruchy2 poruchy 3

So zámerom umožniť žiakom na prvom stupni základnej školy rozvíjať ich zrakové a sluchové vnímanie, pozornosť a orientáciu, t.j. pomôcť pri reedukácii špecifických porúch učenia, vydalo RAABE súbor pracovných zošitov Kuliferdo – pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Rôznorodé aktivity, ktoré zošity obsahujú, je možné využiť na vyučovacích hodinách alebo pri domácej príprave.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info