• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

Už viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Tretia časť nášho sprievodcu ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre oblasti Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

  • Cena: 65 € s DPH

Variant na výber

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-183-1

Typ produktu: Publikácia s aktualizáciami

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:

Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:

Cena s DPH:

Bežná cena za jednu časť z diela Svet škôlkara
65,00 €
Pri kúpe 2 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 20%
104,00 € (cena po zľave)
Pri kúpe 3 častí z diela Svet škôlkara (naraz) zľava 30%
136,50 € (cena po zľave)

POPIS

Praktické edukačné aktivity spracované podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, prostredníctvom ktorých naplníte výkonové štandardy stanovené v ŠVP. Autorský tím zložený z tvorcov nového ŠVP pre materské školy je zárukou vysokej kvality spracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Tretia časť materiálu obsahuje praktické príklady a popisy edukačných aktivít vhodných na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti pre oblasť UMENIE A KULTÚRA a ZDRAVIE A POHYB.

V tretej časti sprievodcu Svet škôlkara nájdete:

  • podrobné metodické postupy aktivít v súlade s novým ŠVP
  • každá edukačná aktivita je členená na cieľ, výkonový štandard, podrobný opis aktivity, metodické poznámky, hotové pracovné listy a prílohy

Časť UMENIE A KULTÚRA je obsahovo rozdelená na aktivity v rámci hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy - presne v duchu rozdelenia vzdelávacích oblastí v rámci nového ŠVP. V rámci hudobnej výchovy publikácia prináša učiteľkám v materských školách aktivity, ako rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú (napr. poznávanie rytmu, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, sluchové hry, hudobno-pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti).
Hlavným cieľom časti o výtvarnej výchove je zase cez aktivity dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami vyjadrovali svoju fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej kultúry. Nosným prvkom je detsky spontánne výtvarné vyjadrovanie sa, aktivity rozvíjajú obrazotvornosť detí, pomáhajú deťom znaky a symboly nielen spoznávať, ale aj tvoriť. Táto časť aktivít pomáha u detí formovať ich vzťah ku kultúre a umeniu.

V časti ZDRAVIE A POHYB autori - tvorcovia nového ŠVP pre materské školy prinášajú učiteľkám v materskej škole súbor aktivít, ktoré deťom poskytnú základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení vedú deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností. Práve pohyb sa chápe ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Táto časť je štruktúrovaná do štyroch podoblastí: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť, Sezónne aktivity a kurzy.

ODBORNÁ GARANCIA - TVORCOVIA NOVÉHO ŠVP PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Garanti:           

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Hlavní autori:   

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autori:               

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
PaedDr. Renáta Pondelíková
Mgr. Dana Masaryková, PhD.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

730

Formát:

A4

Typ produktu:

aktualizovaná publikácia - lístkovnica

Periodicita:

aktualizácie min. 4 x ročne

OBSAH

F. UMENIE A KULTÚRA (Hudobná výchova/Výtvarná výchova – úvod)svet3
Hudobná výchova
F 1 Rytmické činnosti
F 1.1. Keď rytmicky padá dážď
F 1.2. Rytmická zelenina
F 1.3 Štyri ročne obdobia

F 2 Vokálne činnosti
F 2.1. Hráme sa s hlasom
F 2.2. Hráme sa s dychom
F 2.3. Pich osa do nosa
F 2.4 Včielky
F 2.5 Hodiny
F 2.6 Spievajúce vtáky
F 2.7 Dávaj pozor na svoj hlas
F 2.8 Okolo mačiek je veľa muziky

F 3 Inštrumentálne činnosti
F 3.1. Hráme ako straky
F 3.2. Hráme sa na muzikantov
F 3.3 Keď prichádzajú Vianoce

F 4 Percepčné činnosti
F 4.1. Rád počúvam piesne
F 4.2. Sluchové hry
F 4.3 Žaby, žabky, žabiatka

F 5 Hudobno-pohybové činnosti
F 5.1. Hudobno-pohybové hry
F 5.2. Keď chcem byť tanečníkom

F 6 Hudobno-dramatické činnosti
F 6.1. Na zajkov a snehuliaka
F 6.2 Voňavá fialôčka
F 6.3 Hudba vo svete kvetín

Výtvarná výchova
F 7 Výtvarné činnosti s tvarom na ploche
F 7.1. Lízanka
F 7.2. O Guľkovi Bombuľkovi
F 7.3. Čo je to za zviera?
F 7.4 Tvoríme podľa Mondriana
F 7.5 Ako Chrobák Truhlík maľoval motýľovi krídla — 1. časť

F 8 Výtvarné činnosti s tvarom v priestore
F 8.1. O načisto papierovom psíkovi
F 8.2. Gombíkovník
F 8.3 Lode, loďky, lodičky...
F 8.4 O svetielkujúcej dážďovke
F 8.5 Čo Chrobák Truhlík pokazil, to my opravíme

F 9 Výtvarné činnosti s farbou
F 9.1. Pávie perá
F 9.2 O slonovi Elmerovi
F 9.3 Objavujeme farebný svet
F 9.4 Bubliny a bublinky
F 9.5 Ako Chrobák Truhlík maľoval motýľovi krídla — 2. časť
F 9.6 Maľujeme bez štetca
F 9.7 Nenásytná húsenička

F 10 Spontánny výtvarný prejav
F 10.1. Mravenisko
F 10.2. O bodkovanej vrane
F 10.3. Tieňohra
F 10.4 O zlatej rybke
F 10.5 Čajová oslava u slečny Pamukovej

F 11 Synestézia (medzizmyslové vnímanie)
F 11.1. Ako chutí ovocie
F 11.2. Grafické partitúry
F 11.3 Čo sa skrýva vo vrecúšku
F 11.4 Frotáž

F 12 Vnímanie umeleckých diel
F 12.1. Maľujeme nožnicami
F 12.1 Maľujeme nožnicami
F 12.2 Interpretujeme obraz Paula Klee „Zámok a slnko"
F 12.3 Magické číslice
F 12.4 Kôň môže byť aj modrý
F 12.5 Prečo sú „stabily" stabilné?

G. ZDRAVIE A POHYB (úvod, riziká spojené s pohybovými aktivitami v predškolskom veku)
G 1 Zdravie a zdravý životný štýl
G 1.1. Výživová pyramída
G 1.2. Správne držanie tela

G 2 Hygiena a sebaobslužné činnosti
G 2.1. Obliekanie a vyzliekanie

G 3 Pohyb a telesná zdatnosť
G 3.1 Behy a štafety
G 3.2 Skoky znožmo a cez prekážky
G 3.3 Skoky cez švihadlo
G 3.4 Lezenie, plazenie
G 3.5 Manipulácia s loptou — kotúľanie
G 3.6 Manipulácia s loptou — hádzanie a chytanie
G 3.7 Manipulácia s loptou — hádzanie na cieľ
G 3.8 Cvičenie s obručou
G 3.9 Psychomotoricke cvičenia a hry
G 3.10 Rovnováhové cvičenia
G 3.11 Kotúľ vpred
G 3.12 Pohybovo-rytmické cvičenie so šatkou
G 3.13 Pohybová hra „Na autá"
G 3.14 Lokomočné pohyby v psychomotorických hrách
G 3.15 Manipulácia s náčiním v psychomotorickych hrách
G 3.16 Nácvik vysokého štartu, rozvoj reakčnej schopnosti
G 3.17 Rozvoj rovnováhových schopnosti
G 3.18 Rozvoj koordinačných schopnosti
G 3.19 Rozvoj rytmických schopnosti
G 3.20 Rozvoj orientácie v priestore
G 3.21 Nácvik manipulácie s netradičným náčiním
G 3.22 Rozvoj silových schopnosti s využitím fitlopty
G 3.23 Rozvoj koordinačných schopností II
G 3.24 Rozvoj pohybového rytmu
G 3.25 Rozvoj silových schopností
G 3.26 Zdokonaľovanie skoku do diaľky a skoku cez prekážky
G 3.27 Nácvik základných gymnastických zručností
G 3.28 Nácvik pohybovej hry „Kotuľaná"
G 3.29 Rozvoj silových schopností prostredníctvom prípravných cvičení na lyžovanie
G 3.30 Lezenie na rebrinách
G 3.31 Trampolíny
G 3.32 Prekážková dráha
G 3.33 Prekážková dráha II
G 3.34 Nácvik odrazu z mostíka
G 3.35 Kolky
G 3.36 Prekážky
G 3.37 Lietajúci disk
G 3.38 Chôdza a beh
G 3.39 Hra „Na vodníka"
G 3.40 Cvičenie na stanovištiach
G 3.41 Pavúk


OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info