• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Vôbec PRVÁ, JEDINÁ a navyše KOMPLEXNÁ publikácia, ktorá reaguje na zmenu v predprimárnom vzdelávaní. Od 1. septembra 2016 vstúpil po pilotnej fáze už povinne do všetkých materských škôl inovovaný ŠVP pre MŠ a s ním aj celkom nový prvok – EVALUAČNÉ OTÁZKY. Viete, ako na to?

 • Cena: 65 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-252-4

Typ produktu: Publikácia s aktualizáciami

POPIS

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede na tieto základné otázky:

 • Čo všetko treba zohľadňovať pri hodnotení od 1. 9. 2016.
 • Ako treba hodnotiť deti v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.
 • Ako budú výsledky práce v materských školách hodnotiť štátne inštitúcie.
 • Ako správne komunikovať výsledky detí ich rodičom.


Publikácia obsahuje:

 • Komplexné informácie, ktoré pokryjú všetky formy evaluácie v predprimárnom vzdelávaní: evaluáciu vzdelávacieho procesu, internú evaluáciu prostredia materskej školy, externú evaluáciu (ŠŠI).

 • Návody a odporúčania ako jednoducho a efektívne pracovať s novým prvkom podľa iŠVP pre MŠ, t.j. s EVALUAČNÝMI OTÁZKAMI.

 • Popis jednotlivých vzdelávacích oblastí iŠVP z hľadiska evaluácie, spolu s praktickými ukážkami evaluačných listov pre každú vzdelávaciu oblasť.

 • Rozpracovaná problematika spolupráce s rodinou.

NOVÚ PUBLIKÁCIU PREDSTAVUJE DOC. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

 

ODBORNÁ GARANCIA

ZOSTAVOVATELIA a ODBORNÍ LEKTORI publikácie = tvorcovia a garanti iŠVP pre MŠ:

pupala
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským pedagógom. Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.

kascak
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Je docentom pedagogiky na Trnavskej univerzite v Trnave, kde je súčasne vedúcim katedry školskej pedagogiky. Taktiež pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Centra pedagogického výskumu v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Zaoberá sa konceptuálnou analýzou pedagogického diskurzu a problematikou sociológie vzdelávania. Od založenia do súčasnosti je vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy. Je členom Skupiny expertov na sociálne aspekty vzdelávania a prípravy (NESET) pri Európskej komisii, ako aj členom Rady pre systémové zmeny v školstve pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Je členom viacerých vedeckých rád (PdF TU, ÚVSK SAV, ŠPÚ), pracovných skupín grantových agentúr (VEGA, KEGA) a vedeckých spoločností a asociácií (Sektion Soziologie der Kindheit, Deutsche Gesellschaft für Soziologie; Česká asociace pedagogického výzkumu).

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

328 - základné dielo

Formát:

A4

Typ produktu:

aktualizovaná publikácia

Periodicita:

aktualizácie min. 4 x ročne

OBSAH

A Východiská evaluácie

A 1.1 Východiská evaluácie
A 1.2 Tvorba portfólia v materskej škole

B Evaluácia v práci učiteľky materskej školy

B 1 Evaluácia v rámci vzdelávacích oblastí
  B 1.1 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
  B 1.2 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
  B 1.3 Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť
  B 1.4 Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce
  B 1.5 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – Hudobná výchova
  B 1.6 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

B 2 Mimokurikulárna evaluácia prostredia predprimárneho vzdelávania
  B 2.1 Interná evaluácia materskej školy

C Externá evaluácia v materskej škole

C 1.1 Externá evaluácia vykonávaná Štátnou školskou inšpekciou

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info