• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

INTEGRÁCIA V ŠKOLE

INTEGRÁCIA V ŠKOLE

Sprievodca predpismi a poradca riaditeľa školy v procese školskej integrácie. Obsahuje kompletný a pravidelne aktualizovaný výklad právnych noriem a iných predpisov z oblasti školskej integrácie. Ucelená publikácia, ktorá pomáha "byť v obraze", čo sa integrácie v škole týka.

 • Cena: 65 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-250-0

Typ produktu: Publikácia s aktualizáciami

POPIS

 • Skoncujte s nedostatočnou orientáciou v zložitom procese integrácie!
 • Skoncujte s neznalosťou legislatívy a nedostatočne vypracovanou dokumentáciou pre žiakov so ŠVVP!
 • Pripravte pre žiakov so ŠVVP dostatočné podmienky na proces integrácie (personálne, materiálno-technické vrátane potrebných kompenzačných pomôcok)!
 • Pripravte učiteľov na prácu so žiakmi + žiakmi so ŠVVP v jednej triede!
 • Nedajte viac šancu neodborne vypracovaným individuálnym programom pre žiakov!

Odborná pomôcka (nielen) pre riaditeľa školy, ktorá mu pomáha pri orientovaní sa v aktuálnych právnych predpisoch, pri riadení, ale aj pri vytváraní vnútorných predpisov napr. smerníc, ktoré riaditeľ musí mať a ktoré mu z týchto predpisov vyplývajú. Publikácia je však pomôckou aj pre ďalších zainteresovaných, najmä pre zástupcov riaditeľa, učiteľov a odborných zamestnancov a zamestnancov z nepedagogickej oblasti.

Lektori diela sú odborníci z oblasti, ktorá sa zaoberá problematikou integrácie v škole a špeciálnej pedagogiky - školská inšpektorka pre špeciálne školy a riaditeľka CŠPP. Spoločne garantujú odbornosť problematiky, ktorú musia riaditelia škôl v procese školskej integrácie rešpektovať a aj ju uplatňovať v praxi. Autormi článkov sú uznávaní odborníci z pedagogickej oblasti (ministerstvo školstva, pedagogické fakulty, Štátna školská inšpekcia, riaditelia škôl, poradne a pod.), ale aj z oblasti financovania, personalistiky, bezpečnosti práce, ktorí sú v danej problematike doma a majú skúsenosti, ktoré uplatňujú v praxi.

Publikácia uľahčuje a urýchľuje orientáciu v legislatíve a aktuálnych zmenách, ktoré sú určené pre oblasť integrácie žiakov so ŠVVP, aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pomôže pri:

 • zabezpečení procesu integrácie v škole v zmysle platnej legislatívy,
 • vypracovaní potrebnej – štátom určenej dokumentácie,
 • práci so žiakmi so ŠVVP, SZP a intelektovo nadanými na vyučovaní,
 • práci s vypracovaním návrhov individuálnych programov pre žiakov,
 • práci odborných zamestnancov,
 • práci asistenta učiteľa v škole,
 • práci pomocného asistenta,
 • spolupráci školy a poradenského centra.

Negatívne dopady neznalosti problematiky školskej integrácie:

 • Škola nemôže alebo nedokáže zabezpečiť úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP, ktoré vyplývajú z potrieb ich zdravotného znevýhodnenia alebo nadania, alebo ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.
 • Učiteľ nepozná a nerealizuje potrebnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, čo má za následok obmedzenie rozvoja schopnosti kompenzovať orgánové a funkčné nedostatky spôsobené ich zdravotným znevýhodnením, resp. postihnutím.
 • Pri nesprávnej realizácii školskej integrácie v škole môžu byť vyvodené voči riaditeľovi školy sankcie zo strany zriaďovateľa, Štátnej školskej inšpekcie i ďalších inštitúcií, ktoré môžu viesť až k jeho odvolaniu z funkcie.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:

Mgr. Viera Pavláková, zástupkyňa riaditeľa ŠIC Košice, Štátna školská inšpekcia
PaedDr. Tatiana Majerníková, riaditeľka Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice

Autori:

Mgr. Viera Firitová
Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
PaedDr. Mária Tekelová
Ing. Jana Sládečková, PhD.
Ing. Jarmila Belešová
Mgr. Jozefína Šarlayová
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PaedDr. Jarmila Žaškovská
RNDr. Ľuboš Černý
Mgr. Beáta Hvozdíková
Mgr. Jarmila Braunová
Mgr. Milena Partelová
Mgr. Ivana Belovičová
PaedDr. Nina Kubačková
Mgr. Mária Baníková
Mgr. Štefan Rác

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

280

Formát:

A5

Typ produktu:

aktualizovaná publikácia

Periodicita:

aktualizácie min. 4 x ročne

OBSAH

A Infoservis
A1 Aktuality
A2 Otázky a odpovede

B Právne a iné predpisy
B1 Zákony a vyhlášky
B2 Smernice a usmernenia
B3 Iné predpisy súvisiace s integráciou

C Dokumentácia integrovaných detí
C1 Dokumentácia a doklady o získanom vzdelaní
C2 IVVP
C3 ŠVP a ŠkVP

D Podmienky integrácie
D1 Personálne podmienky
D2 Materiálno-technické podmienky
D3 Financovanie žiakov so ŠVVP

E Výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP
E1 Deti a žiaci so ŠVVP
E2 Deti a žiaci so SZP
E3 Deti a žiaci s nadaním

G Odborná a špecifická problematika

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info