Školské stravovanie v praxi

Záleží Vám na kvalite stravovania detí v školskej jedálni? Metodická príručka určená vedúcim školských jedální ponúka riešenie aktuálnych problémov zariadení školského stravovania. Obsahuje komplexný pohľad na prevádzku školskej jedálne i praktické informácie potrebné k efektívnemu riadeniu školského stravovacieho zariadenia pre zdravú výživu detí.
Autor (lektor): 
Ing. Silvia Tokárová, MŠVVaŠ SR
Marta Hlavatá, MŠVVaŠ SR
Počet strán: 2478
Formát: A5
65.00 €  
Nahliadnuť: 
Vaše názory 

Publikácia je odporúčaná MŠVVaŠ SR a zaradená do zoznamu odporúčaných metodických pomôcok pre školy a školské zariadenia. Príručka vám preto bude nielen poradcom pri riešení každodenných prevádzkových problémov v zariadeniach školského stravovania, ale bude vám i oporou v diskusii s riaditeľom školy či obecným úradom.

Cieľom publikácie je pomôcť Vám zorientovať sa v aktuálnej legislatíve a priniesť Vám jej zrozumiteľný výklad, ktorý Vám uľahčí aplikáciu právnych noriem do praxe.

V publikácii nájdete:

 • možnosti financovania Vašej školskej jedálne, výdajne či kuchyne,
 • tipy a rady, ako získať financie podnikateľskou činnosťou, alebo ako vypracovať úspešný projekt,
 • vzory dokumentov, jedálnych lístkov, normovacích hárkov i súhrn hygienických zásad, ktoré Vám umožnia obstáť pri kontrolách,
 • odborné príspevky umožňujúce zabezpečiť si kvalitný a stabilný personál. Poradia Vám, ako určiť správne platové triedy a činnosti v zmluve, alebo ako správne vypracovať pracovnú náplň svojho zamestnanca.

   

A Infoservis
A 1 Adresáre
A 2 Aktuality
A 3 Otázky a odpovede
A 4 Akcie v školskej jedálni
A 5 Skúsenosti z praxe
A 6 Programy zdravia v školskej jedálni

B Legislatívny rámec
B 1 Právne predpisy platné pre ZŠS
B 2 Sieť škôl a školských zariadení
B 3 Znenia právnych predpisov

C Prevádzka zariadenia školského stravovania
C 1 Prevádzka
C 2 Hygiena
C 3 Dokumentácia
C 4 Ekonomika a účtovníctvo

D Financovanie zariadení školského stravovania
D 1 Spôsob financovania zariadení školského stravovania
D 2 Projektové financovanie
D 3 Verejné obstarávanie
D 4 Podnikateľská činnosť

E Zamestnanci
E 1 Normatívy výkonu
E 2 Kvalifikačné požiadavky a vzdelávanie
E 3 Pracovnoprávne vzťahy

Z novej aktualizácie vyberáme:

 • Aktualizácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť školského stravovania, za obdobie od 1. januára 2011 do 31. augusta 2014
 • Ochrana osobných údajov v skratke
 • Zorientujte sa v programe Excel
 • Bunky, stĺpce a riadky — vkladanie údajov
 • Práca s bunkami v tabuľke — kopírovanie, mazanie, presúvanie
 • Formátovanie buniek — hodnoty v bunkách
 • Tvorba grafov v Microsoft Excel
 • Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie
 • Gestikulácia rečníka v prejave

 

Počas 14 dní od doručenia môžete publikáciu bezplatne používať a slobodne sa rozhodnúť, či si ju chcete kúpiť. Publikáciu ste povinný chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením a zničením.
Kúpna cena publikácie ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V PRAXI je 55 EUR s DPH (bez poštovného a balného).
Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhraďte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizačnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.
Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizačného servisu na dobu 12 mesiacov. V pravidelných termínoch Vám budú dodané aktualizácie publikácie (podľa objemu nových podnetov v sledovanej oblasti minimálne 4 za kalendárny rok). Cena jednej strany je  0,32 EUR, počet strán v aktualizácii je cca 115. Vaša účasť v aktualizačnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizačného obdobia (ročné aktualizačné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Zrušenie účasti v aktualizačnom servise v takom prípade nadobúda účinnosť posledným dňom aktualizačného obdobia, v ktorom bolo zrušenie Nakladateľstvu doručené.
Splatnosť faktúry za každú dodanú aktualizáciu je uvedený na faktúre. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a zhoršenia aktualizácií na Vás prechádza ich dodaním, vlastnícke právo uhradením faktúry.
Výška ceny poštovného závisí od aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (publikácie sú zasielané ako balík 2. triedy do 2 kg, doporučene, aktualizácie publikácie sú zasielané ako list 2. triedy). Výška ceny balného pri publikácii je 1,55 EUR s DPH, pri aktualizácii 1,35 EUR s DPH.
• Nakladateľstvo si vyhradzuje právo na zmenu cien.
Objednaním publikácie v internetovom obchode vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami. V prípade, ak si publikáciu objednáte iným spôsobom alebo ak Vám je zaslaná ponuka publikácie, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami, ak danú publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresu a ostatné kontaktné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitú dobu a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

 • Škola a stravovanie

  Informácie o legislatívnych zmenách a prehľad povinností z pohľadu vedúcej školskej jedálne. Časopis pomáha riešiť ťažkosti súvisiace s prevádzkou zariadenia školského stravovania a nájdete v ňom aj najnovšie trendy z oblasti výživy a stravovania detí a mládeže.