• DIDAKTIKA MATEMATIKY KOMPLET I. + II.

DIDAKTIKA MATEMATIKY KOMPLET I. + II.

VÝPREDAJ!
Didaktika matematiky I. + Didaktika matematika II. v špeciálnej cene! Získajte sprievodcu učiteľa po svete matematiky a spôsobmi matematického premýšľania. Ak je vaším zámerom vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k matematike a hľadáte zásobáreň úloh a zadaní, je to práve toto dielo, ktoré dokáže naštartovať vzťah k matematike u vašich žiakov.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  60,00 € 28,00 €

ks

Popis

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom.

Dielo je doplnené marginálnymi poznámkami, ktorými sú jednotlivé témy v Didaktike matematiky I. prepájané s obsahom nášho štátneho vzdelávacieho programu.

Obe časti Didaktiky matematiky sú členené do mierne previazaných, ale samostatných kapitol. Každú kapitolu je teda možné čítať samostatne, tam, kde to bolo potrebné, sa nachádzajú odkazy na súvisiace kapitoly, úlohy či aktivity. Znamená to, že vždy môžete nájsť kapitolu, ktorá vám vyhovuje v danom čase a pre danú tému či oblasť.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I. obsahuje:

 • skúmanie problémov a hľadanie riešení, keď dieťa neustále okolo seba zažíva matematickú skúsenosť,
 • matematické výzvy pre žiaka, ale aj pre učiteľa samotného,
 • úlohy, ktoré provokujú naše myslenie,
 • návody, ako žiakov inšpirovať k využívaniu vlastnej intuície pri riešení matematických problémov,
 • návody, ako sa naučiť analyzovať svoje hodiny matematiky,
 • odporúčania, ako pomôcť žiakom odhaliť tie správne stratégie
 • a tiež rady, ako si nájsť svoj prístup k vyučovaniu matematiky.

DIDAKTIKA MATEMATIKY II. obsahuje:

 • Návody na to, ako cez hľadanie riešení úloh rozvinúť u svojich žiakoch schopnosť myslieť a argumentovať matematicky.
 • Povzbudenie k využívaniu rôznych spôsobov práce a k podpore spolupráce detí na hodinách matematiky.
 • Vysvetlenie, prečo nie je nebezpečné nepoznať odpovede a nevedieť nájsť riešenie.
 • Technológie, ktoré sú vhodné ako pomôcky na hľadanie riešení úloh.
 • Procesy, ktoré prebiehajú pri hľadaní riešenia úloh.


DIDAKTIKA MATEMATIKY II. prináša odpovede napríklad aj na tieto otázky:

 • Ako môžete vy aj žiaci formulovať hodnotné zadania úloh?
 • Ako u detí rozvíjať výpočtové zručnosti?
 • Pomôže mi vyhodnotenie vlastných matematických postojov pri osvojení nového prístupu zameraného na hľadanie riešení?
 • Kedy majú deti z hľadania riešení dobrý pocit?
 • Ako vhodne usporiadať triedu a štruktúrovať hodinu matematiky?

ČO SI MYSLÍ PETER BERO O DIDAKTIKE MATEMATIKY?

ODBORNÁ GARANCIA

Autori: Anne a Len Frobisherovci

Editor: RNDr. Peter Bero, PhD.

Prekladateľka: Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

Anne Frobisher
vyštudovala predškolskú pedagogiku a strávila celú profesionálnu kariéru pri predškolskej 
výchove a na prvom stupni základnej školy. Po absolvovaní trojročného štúdia na Pedagogickej škole v Leedse získala diplom v odbore učiteľstvo s prácou na tému Výskum práce detí na hľadaní riešení matematických úloh. Bola súčasne koordinátorkou matematiky a elementárnej pedagogiky. Je spoluautorkou mnohých publikácií určených na vyučovanie a hodnotenie školskej matematiky. Venuje sa najmä príprave materiálov, ktoré motivujú deti na každej vedomostnej úrovni k hľadaniu riešení matematických úloh. Výsledkom jej práce je zbierka úloh pre prvý stupeň nazvaná Rozlúštenie matematikypre írske základné školy. Táto zbierka obsahuje viac než 200 úloh z celého matematického kurikula.

Len Frobisher
učil najprv matematiku v sekundárnom vzdelávaní, neskôr prešiel na prvý stupeň.
 Prednášal matematiku na dvoch večerných pedagogických školách a neskôr sa stal hlavným prednášajúcim učiteľstva matematiky na dnešnej Leedskej univerzite. Viedol skupinu, ktorá pripravila jeden z prvých bakalárskych študijných odborov učiteľstva matematiky. Pôsobil tiež ako poradca pre učebné materiály matematiky prvého stupňa pre nakladateľstvo E. J. Arnold. Na Pedagogickej fakulte Univerzity v Leedse pracoval na projekte Prime Project, ktorý sa zameriaval predovšetkým na úlohu riešenia matematických úloh na prvom stupni. Jeho záujmy sa neskôr posunuli k hodnoteniu v matematike, stal sa koordinátorom matematiky pre MAK2, projekt, ktorého úlohou bolo pripraviť prvý národný SAT pre prvý stupeň (štandardný vyhodnocovací test na ukončenie danej etapy vzdelávania), zameraný na žiakov vo veku 10 – 11 rokov. Uverejnil viac než 70 kníh pre deti a učiteľov, je editorom a spoluautorom veľmi úspešnej publikácie Učíme sa vyučovať čísla: Príručka pre študentov a učiteľov na prvom stupni a Učíme sa učiť o útvaroch a telesách: Príručka pre študentov a učiteľov na prvom stupni.

OBSAH - DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

1. Matematika, matematici a problémy
1.1 Čo je matematika?
1.2. Myslieť matematicky
1.3 Čo robia matematici?
1.4 Vývoj matematických myšlienok: príklad
1.5 Dôležitosť matematiky
1.6 Protirečenia matematiky

2. „Využívanie a používanie" matematiky v matematickom kurikule
2.1 Matematické kurikulum na 1. stupni základnej školy – v primárnom vzdelávaní
2.2 Rozvíjať „využívať a používať" v kurikule

3. Úlohy a úlohy na premýšľanie
3.1 Problémy s definíciou
3.2 Školské úlohy
3.3 Matematické cvičenia
3.4 Matematické úlohy na premýšľanie
3.5 Rozdelenie matematických úloh na premýšľanie
3.6 Štrukturálne rozdiely

4. Myslenie a dôvodenie pri riešení
4.1 Matematické myslenie a dôvodenie
4.2 Matematická argumentácia

5. Postupy pri hľadaní riešenia
5.1 Čo je to proces riešenia?
5.2 Niektoré dôležité procesy využívané pri hľadaní riešenia úloh

6. Rozvíjanie matematických stratégií
6.1 Matematické stratégie
6.2 Heuristiky
6.3 Používanie stratégií
6.4 Metakognitívne procesy

OBSAH - DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

7. Deti sa učia riešiť úlohy
7.1 Prostredie na učenie zamerané na hľadanie riešení
7.2 Hľadanie riešení úloh v ranom veku
7.3 Rámec na hľadanie riešení úloh
7.4 Deti hľadajú riešenia úloh
7.5 Deti a afektívna doména
7.6 Kolaboratívne učenie
7.7 Komunikácia v kolaboratívnych skupinách
7.8 Deti rozvíjajú výpočtové zručnosti .
7.9 Deti formulujú úlohy

8. Učitelia a kurikulum zamerané na hľadanie riešení úloh

8.1 Vlastnosti učiteľa
8.2 Organizácia triedy a manažment
8.3 Odborný rozvoj učiteľov zameraný na vyučovanie hľadania riešení úloh
8.4 Tvorba plánu na hľadanie riešení úloh pre žiakov
8.5 Štruktúra hodiny
8.6 Učiteľove otázky deťom
8.7 Infomačno-komunikačné technológie (IKT) a hľadanie riešení úloh

9. Vytváranie hodnotných úloh – zdroje a kontexty

9.1 Formulovanie a vytváranie hodnotných úloh
9.2 Úlohy pochádzajúce od detí
9.3 Výpočtové úlohy
9.4 Ako využiť pri tvorbe bohatých úloh fyzické predmety
9.5 Každodenný život ako zdroj bohatých úloh

Použitá literatúra
Literárne zdroje v českom a slovenskom jazyku
Kľúčové slová
Kto sú Anne a Len Frobisherovci?

ZALISTUJTE SI V DIDAKTIKE MATEMATIKY I.

ZALISTUJTE SI V DIDAKTIKE MATEMATIKY II.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 2 x publikácia
Počet strán 150 + 164
Formát 2 x A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu 2 x publikácia
Počet strán 150 + 164
Formát 2 x A4

Súvisiace produkty

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiak..

14,00 € 30,00 €

DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

Didaktika je o skúmaní matematických problémov a o tom, ako tieto problémy zapojiť do prirodzeného p..

14,00 € 30,00 €

MATEMATIKOV ŽALOSPEV

MATEMATIKOV ŽALOSPEV

Paul Lockhart, pôvodne aktívny vedec, matematik, pôsobiaci na najlepších amerických univerzitách, sa..

6,00 € 14,00 €

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

CESTOVATEĽSKÁ NÁSOBILKA

Pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne aj štvrté..

4,90 €