• EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-252-4

EVALUÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

PODCAST
Vôbec PRVÁ, JEDINÁ a navyše KOMPLEXNÁ publikácia, ktorá reaguje na zmenu v predprimárnom vzdelávaní. Od 1. septembra 2016 vstúpil po pilotnej fáze už povinne do všetkých materských škôl inovovaný ŠVP pre MŠ a s ním aj celkom nový prvok – EVALUAČNÉ OTÁZKY. Viete, ako na to?

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  65,00 €

ks

Popis

Publikácia s podtitulom Sprievodca evaluačnými procesmi predškolského vzdelávania prináša odpovede na tieto základné otázky:

 • Čo všetko treba zohľadňovať pri hodnotení od 1. 9. 2016.
 • Ako treba hodnotiť deti v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.
 • Ako budú výsledky práce v materských školách hodnotiť štátne inštitúcie.
 • Ako správne komunikovať výsledky detí ich rodičom.


Publikácia obsahuje:

 • Komplexné informácie, ktoré pokryjú všetky formy evaluácie v predprimárnom vzdelávaní: evaluáciu vzdelávacieho procesu, internú evaluáciu prostredia materskej školy, externú evaluáciu (ŠŠI).
 • Návody a odporúčania ako jednoducho a efektívne pracovať s novým prvkom podľa iŠVP pre MŠ, t.j. s EVALUAČNÝMI OTÁZKAMI.
 • Popis jednotlivých vzdelávacích oblastí iŠVP z hľadiska evaluácie, spolu s praktickými ukážkami evaluačných listov pre každú vzdelávaciu oblasť.
 • Rozpracovaná problematika spolupráce s rodinou.

ODBORNÁ GARANCIA

ZOSTAVOVATELIA a ODBORNÍ LEKTORI publikácie = tvorcovia a garanti iŠVP pre MŠ:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
Absolvoval štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu (FF UK), habilitoval sa v roku 1998 (PdF UK), v roku 2006 bol vymenovaný za profesora pedagogiky. Pôsobil vo viacerých oblastiach rezortu školstva – ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov, výskumný pracovník. Od roku 1993 je vysokoškolským pedagógom. Výskumne sa orientuje na problematiku teórie kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania.

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Je docentom pedagogiky na Trnavskej univerzite v Trnave, kde je súčasne vedúcim katedry školskej pedagogiky. Taktiež pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Centra pedagogického výskumu v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Zaoberá sa konceptuálnou analýzou pedagogického diskurzu a problematikou sociológie vzdelávania. Od založenia do súčasnosti je vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy. Je členom Skupiny expertov na sociálne aspekty vzdelávania a prípravy (NESET) pri Európskej komisii, ako aj členom Rady pre systémové zmeny v školstve pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Je členom viacerých vedeckých rád (PdF TU, ÚVSK SAV, ŠPÚ), pracovných skupín grantových agentúr (VEGA, KEGA) a vedeckých spoločností a asociácií (Sektion Soziologie der Kindheit, Deutsche Gesellschaft für Soziologie; Česká asociace pedagogického výzkumu).

OBSAH

A Východiská evaluácie

A 1.1 Východiská evaluácie
A 1.2 Tvorba portfólia v materskej škole

B Evaluácia v práci učiteľky materskej školy

B 1 Evaluácia v rámci vzdelávacích oblastí
  B 1.1 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
  B 1.2 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
  B 1.3 Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť
  B 1.4 Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce
  B 1.5 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – Hudobná výchova
  B 1.6 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

B 2 Mimokurikulárna evaluácia prostredia predprimárneho vzdelávania
  B 2.1 Interná evaluácia materskej školy

C Externá evaluácia v materskej škole

C 1.1 Externá evaluácia vykonávaná Štátnou školskou inšpekciouObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk B 1.1 Vzdelávacia oblasť a komunikácia
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1293
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Ďalšie informácie

Jazyk B 1.1 Vzdelávacia oblasť a komunikácia
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1293
Formát A4

Súvisiace video


Súvisiace produkty

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeni..

65,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

 Odporúča prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. odborný garant a tvorca nového ŠVP ..

8,00 € 21,00 €

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

ELEMENTÁRNE ASERTÍVNE SPÔSOBILOSTI

Asertivita predstavuje komplex spôsobilostí, ktorým sa dá naučiť. Prirodzene, je vhodne zvládať ju n..

5,00 €

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

FORMY PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÁ GARANCIAAutor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.OBSAH1. Funkčný a pracovnoprávny vzťah riaditeľ..

5,00 €

DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE

DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Katarína Tamášová KaracsonyováOBSAH1. Úvod 2. Prekážky v práci na strane..

5,00 €

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU S DÔRAZOM NA DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE A NA DOVOLENKY

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU S DÔRAZOM NA DÔLEŽITÉ OSOBNÉ PREKÁŽKY V PRÁCI V ZMYSLE § 141 ZÁKONNÍKA PRÁCE A NA DOVOLENKY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Katarína Tamášová KaracsonyováOBSAH1. Prekážky v práci     &..

7,00 €

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

UPLATŇOVANIE TECHNÍK TIME MANAŽMENTU

Vedúci zamestnanci škôl sú vystavení množstvu rôznorodých povinností, v ktorých si musia udržiavať p..

5,00 €

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ASERTIVITA A MANAŽÉR ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Efektívna a neefektívna komunikác..

5,00 €

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

PRÁVNE NÁSLEDKY NEVYPLATENIA PLATU A NÁROKOVATEĽNÝCH ZLOŽIEK ZAMESTNÁVATEĽOM

ODBORNÁ GARANCIAAutor: JUDr. Danica BedlovičováOBSAH1. Úvod 2. Odmeňovanie zamestnancov v školstve 3..

5,00 €

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

TIME MANAŽMENT V PRÁCI UČITEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Sebauvedomenie a sebaakceptácia 3..

13,00 €

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

TVORIVOSŤ V MANAŽOVANÍ ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PhDr. Andrea Baranovská PhD.OBSAH1. Úvod 2. Manažment – definovanie základnýc..

13,00 €

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

AKO ZVLÁDAŤ PSYCHICKÚ ZÁŤAŽ PEDAGÓGA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.OBSAH1. Pracovná záťaž človeka     &..

5,00 €

SEBAREFLEXIA AKO CESTA SEBAZDOKONAĽOVANIA

SEBAREFLEXIA AKO CESTA SEBAZDOKONAĽOVANIA

Sebareflexia posmeľuje pedagogického zamestnanca k skúmaniu vlastnej práce tým, že si kladie a odpov..

7,00 €

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Nedorozumenia, spory a konflikty sú prirodzenou súčasťou života každého človeka. Môžeme ich vnímať a..

9,00 €

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

BUDOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV V KOLEKTÍVE

Dobrý pracovný kolektív dokáže spĺňať aj tie najvyššie ciele. A to by malo byť cieľom každého vedúce..

7,00 €

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Aj ukončenie pracovného pomeru musí spĺňať všetky náležitosti tak, ako káže zákon. V článku sa dozvi..

7,00 €

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

NEVYPLATENIE MZDY A TRESTOPRÁVNE NÁSLEDKY

Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, na ktorú mal oprávnený nárok, je postihovateľný. Viet..

7,00 €

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

Ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer, má niekoľko možností, akým spôsobom tento akt usk..

7,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

60,00 €

NÁROČNÉ DIEŤA

NÁROČNÉ DIEŤA

V metodickej časti sú rozpracované postupy včasnej intervencie, postupy a špecifiká práce s integrov..

60,00 €

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

SVET ŠKÔLKARA – UMENIE A KULTÚRA / ZDRAVIE A POHYB

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

65,00 €

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

SVET ŠKÔLKARA – JAZYK A KOMUNIKÁCIA / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:          &..

65,00 €

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

SVET ŠKÔLKARA – ČLOVEK A PRÍRODA / ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ / ČLOVEK A SVET PRÁCE

NEPREHLIADNITE ZĽAVY:Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:       ..

65,00 €