• INTEGRÁCIA V ŠKOLE

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-250-0

INTEGRÁCIA V ŠKOLE


Sprievodca predpismi a poradca riaditeľa školy v procese školskej integrácie. Obsahuje kompletný a pravidelne aktualizovaný výklad právnych noriem a iných predpisov z oblasti školskej integrácie. Ucelená publikácia, ktorá pomáha "byť v obraze", čo sa integrácie v škole týka. Obsahuje CD s ukážkami vyplnenej a nevyplnenej dokumentácie potrebnej pri integrácii žiakov. V praktickom Word formáte, pripravené na vypĺňanie.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  65,00 €

ks

Popis

 • Skoncujte s nedostatočnou orientáciou v zložitom procese integrácie!
 • Skoncujte s neznalosťou legislatívy a nedostatočne vypracovanou dokumentáciou pre žiakov so ŠVVP!
 • Pripravte pre žiakov so ŠVVP dostatočné podmienky na proces integrácie (personálne, materiálno-technické vrátane potrebných kompenzačných pomôcok)!
 • Pripravte učiteľov na prácu so žiakmi + žiakmi so ŠVVP v jednej triede!
 • Nedajte viac šancu neodborne vypracovaným individuálnym programom pre žiakov!

Odborná pomôcka (nielen) pre riaditeľa školy, ktorá mu pomáha pri orientovaní sa v aktuálnych právnych predpisoch, pri riadení, ale aj pri vytváraní vnútorných predpisov napr. smerníc, ktoré riaditeľ musí mať a ktoré mu z týchto predpisov vyplývajú. Publikácia je však pomôckou aj pre ďalších zainteresovaných, najmä pre zástupcov riaditeľa, učiteľov a odborných zamestnancov a zamestnancov z nepedagogickej oblasti.

Lektori diela sú odborníci z oblasti, ktorá sa zaoberá problematikou integrácie v škole a špeciálnej pedagogiky - školská inšpektorka pre špeciálne školy a riaditeľka CŠPP. Spoločne garantujú odbornosť problematiky, ktorú musia riaditelia škôl v procese školskej integrácie rešpektovať a aj ju uplatňovať v praxi. Autormi článkov sú uznávaní odborníci z pedagogickej oblasti (ministerstvo školstva, pedagogické fakulty, Štátna školská inšpekcia, riaditelia škôl, poradne a pod.), ale aj z oblasti financovania, personalistiky, bezpečnosti práce, ktorí sú v danej problematike doma a majú skúsenosti, ktoré uplatňujú v praxi.

Publikácia uľahčuje a urýchľuje orientáciu v legislatíve a aktuálnych zmenách, ktoré sú určené pre oblasť integrácie žiakov so ŠVVP, aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pomôže pri:

 • zabezpečení procesu integrácie v škole v zmysle platnej legislatívy,
 • vypracovaní potrebnej – štátom určenej dokumentácie,
 • práci so žiakmi so ŠVVP, SZP a intelektovo nadanými na vyučovaní,
 • práci s vypracovaním návrhov individuálnych programov pre žiakov,
 • práci odborných zamestnancov,
 • práci asistenta učiteľa v škole,
 • práci pomocného asistenta,
 • spolupráci školy a poradenského centra.

Negatívne dopady neznalosti problematiky školskej integrácie:

 • Škola nemôže alebo nedokáže zabezpečiť úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP, ktoré vyplývajú z potrieb ich zdravotného znevýhodnenia alebo nadania, alebo ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.
 • Učiteľ nepozná a nerealizuje potrebnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, čo má za následok obmedzenie rozvoja schopnosti kompenzovať orgánové a funkčné nedostatky spôsobené ich zdravotným znevýhodnením, resp. postihnutím.
 • Pri nesprávnej realizácii školskej integrácie v škole môžu byť vyvodené voči riaditeľovi školy sankcie zo strany zriaďovateľa, Štátnej školskej inšpekcie i ďalších inštitúcií, ktoré môžu viesť až k jeho odvolaniu z funkcie.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:

Mgr. Viera Pavláková, zástupkyňa riaditeľa ŠIC Košice, Štátna školská inšpekcia
PaedDr. Mária Tekelová, MŠVVaŠ SR

Autori:

 • Mgr. Viera Firitová
 • Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
 • PaedDr. Mária Tekelová
 • Ing. Jana Sládečková, PhD.
 • Ing. Jarmila Belešová
 • Mgr. Jozefína Šarlayová
 • Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
 • PaedDr. Jarmila Žaškovská
 • RNDr. Ľuboš Černý
 • Mgr. Beáta Hvozdíková
 • Mgr. Jarmila Braunová
 • Mgr. Milena Partelová
 • Mgr. Ivana Belovičová
 • PaedDr. Nina Kubačková
 • Mgr. Mária Baníková
 • >Mgr. Štefan Rác

OBSAH

A Infoservis
A1 Aktuality
A2 Otázky a odpovede

B Právne a iné predpisy
B1 Zákony a vyhlášky
B2 Smernice a usmernenia
B3 Iné predpisy súvisiace s integráciou

C Dokumentácia integrovaných detí
C1 Dokumentácia a doklady o vzdelaní
C2 Individuálny vzdelávací program

D Podmienky integrácie
D1 Personálne podmienky
D2 Materiálno-technické podmienky
D3 Financovanie žiakov so ŠVVP
D4 Hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením

E Výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP
E1 Deti a žiaci so ŠVVP
E2 Deti a žiaci so SZP
E3 Deti a žiaci s nadaním
E4 Deti z iného kultúrneho prostredia
E5 Deti s ďalšími špecifickými potrebami

G Odborná a špecifická problematika

OBSAH CD

C Dokumentácia integrovaných detí
C 1 Dokumentácia a doklady o vzdelaní
Interný predpis

 • Smernica školy k vedeniu a vypĺňaniu pedagogickej dokumentácie

Návrh na vzdelávanie

 • Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
 • Správa z psychologického vyšetrenia
 • Správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia
 • Správa z neurologického vyšetrenia
 • Žiadosť o prijatie do školy
 • Individuálny vzdelávací program
 • Žiadosť o preloženie do špeciálnej triedy
 • Dodatok k správe zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia
 • Záznam o prehodnotení návrhu na zmenu formy vzdelávania dieťaťa/žiaka

Vysvedčenie

 • Vysvedčenie pre nultý ročník ZŠ
 • Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

Triedna kniha

 • Triedna kniha pre nultý ročník

Oficiálna komunikácia a komunikácia s rodičmi

 • Upozornenie – dochádzka do školy

C2 Individuálny vzdelávací program

 • Individuálny vzdelávací program pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Individuálny vzdelávací program (skrátený) 1
 • Individuálny vzdelávací program (skrátený) 2
 • Individuálny vzdelávací program (skrátený) 3
 • Individuálny vzdelávací program pre žiaka základnej školy s diagnostikovanými vývinovými poruchami učenia
 • Individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiaka s autizmom
 • Priebeh špeciálno-pedagogickej diagnostiky – trojmesačná lehota

D Dokumentácia súvisiaca s organizáciou a riadením
D 1 Personálne podmienky

Asistent učiteľa

 • Pracovná náplň asistenta učiteľa
 • Pracovná zmluva asistenta učiteľa
 • Oznámenie o výške a zložení funkčného platu asistenta učiteľa

Školský špeciálny pedagóg

 • Pracovná náplň školského špeciálneho pedagóga
 • Pracovná zmluva školského špeciálneho pedagóga
 • Oznámenie o výške a zložení funkčného platu školského špeciálneho pedagóga

Školský psychológ

 • Pracovná náplň školského psychológa
 • Pracovná zmluva školského psychológa
 • Oznámenie o výške a zložení funkčného platu školského psychológa
 • Informovaný súhlas s činnosťou školského psychológa

Kariérové poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole

 • Moje profesijné portfólio
 • Otázky k vybranému odboru vzdelania
 • Hodnotiaci list
 • Záznam o žiakovi so zdravotným znevýhodnením a so ŠVVP
 • Test poznávania temperamentu 1
 • Test poznávania temperamentu 2
 • Školské predmety vs. schopnosti
 • Dotazník záujmov o praktické činnosti
 • Test učebných štýlov
 • Test pozornosti
 • Charakteristika troch učebných typov
 • Záznam o povolaniach, ktoré ma zaujali
 • Informácie o vybraných školách a študijných odboroch
 • Test „Čo sme schopní v živote ovplyvniť“         


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Počet strán 2 654
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Počet strán 2 654
Formát A5

Súvisiace produkty

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16501:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa spoločn..

2,70 € 3,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

20,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

20,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

20,00 €

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12707:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Slovné ú..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – NÁSOBILKA

KULIFERDO – NÁSOBILKA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12704:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Násob..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12717:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precviču..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12713:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precv..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12714:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Čísla od..

2,70 € 3,00 €

ODBORNÝ PODPORNÝ TÍM

ODBORNÝ PODPORNÝ TÍM

Od 1. 9. 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v školách,..

65,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vytvoriť, poskladať a zahrať sa s každou spoluhláskou samo..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14606:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vy..

2,70 € 3,00 €

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14604:5-A2201Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konk..

2,70 € 3,00 €

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ

PRÁCA SO STRESOM A ÚZKOSŤOU ŽIAKOV - PSYCHOHYGIENA VO VYUČOVANÍ

U niektorých žiakov sa môžu vyskytovať určité obavy a stres z nového prostredia, nových vecí, spoluž..

9,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

12,00 €

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9087:3-A2201Pomocou obrázkov a príbehov si žiac..

16,20 € 18,00 €

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka 2021/9301:4-A2201Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abec..

16,20 € 18,00 €

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č.2021/9299:4-A2201Žiaci si upevnia svoje vedomosti z číta..

18,00 € 20,00 €

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9297:4-A2201Prostredníctvom učebnice si žiaci u..

18,00 € 20,00 €

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:3-A1001  Prostredníctvom učebnic..

22,50 € 25,00 €

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:4-A1001Učebnica sa venuje opakovaniu, prec..

31,68 € 35,20 €

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

Schvaľovacia doložka 2021/9310:5-A2201 Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálne..

33,30 € 37,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

10,00 € 25,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

14,00 €