• MIMORIADNA SITUÁCIA A PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZŠ - PRÁVNE RADY

MIMORIADNA SITUÁCIA A PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZŠ - PRÁVNE RADY


V brožúre nájdu riadiaci zamestnanci, ale aj učitelia na jednom mieste potrebné informácie o situácii v školstve v čase prerušenia vyučovania v základných školách, týkajúce sa personálnych otázok, pracovno-právnych, rôznych usmernení k mimoriadnej situácii z rezortu školstva, ale aj z iných rezortov, týkajúcich sa škôl a školských zariadení, k redukcii učiva, smernice, potrebné pre túto dobu, ktoré môžu využiť v riadiacej činnosti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    23,00 €

ks

Popis

V brožúre nájdu čitatelia odpovede aj na tieto otázky:

 Ako postupovať pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa?
 Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?
 Ako pripraviť internú smernicu o ustanoveniach v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu?
 Aká redukcia učiva nastala v čase prerušenia školského vyučovania?
 Aké povinnosti pribudli riaditeľom škôl?
 Ako byť oporou svojich zamestnancov v ťažkých časoch?
 Ako usmerniť elektronické vzdelávanie v škole?  


OBSAH

1 Pracovnoprávne aspekty výkonu práce zamestnancov škôl
     1.1 Vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike
     1.2 Opatrenie Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR vo vzťahu k školám a školským zariadeniam
     1.3 Usmernenia ministerstva školstva
     1.4 Vplyv opatrenia na zamestnancov škôl a školských zariadení
          1.4.1 Riaditeľ školy verzus zriaďovateľ školy
          1.4.2 Školy bez právnej subjektivity
     1.5 Možnosti výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
          1.5.1 Nariadenie práce na pracovisku vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom
          1.5.2 Nariadenie čerpania dovolenky alebo náhrada voľna
          1.5.3 Výkon práce z domu, tzv. „home office“
          1.5.4 Preradenie na inú prácu, prideľovanie inej pracovnej náplne a činnosti, než je dohodnuté v pracovnej zmluve
     1.6 Prekážka na strane zamestnávateľa a náhrada mzdy zamestnanca
     1.7 Možnosti výkonu práce zamestnancov ŠaŠZ v kombinovanom režime práce z domu a prekážky v práci na strane zamestnávateľa
     1.8 Možnosti výkonu práce nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
     1.9 Karanténne opatrenia, práceneschopnosť a ošetrovné

2 Prekážka v práci na strane zamestnávateľa

3 Pracovná zdravotná služba v aktuálnej mimoriadnej situácii

4 Použité rúška a ich likvidácia

5 Smernica o ustanoveniach v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu – ukážka

6 Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?

7 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)
     7.1 Vymedzenie vzdelávacích obsahov
     7.2 Práca s učivom
     7.3 Organizácia vzdelávacích aktivít
     7.4 Indikatívna týždenná záťaž žiakov základných škôl pri dištančnom vzdelávaní
     7.5 Komplexnosť vzdelávacích aktivít
     7.6 Vyhodnocovanie vzdelávania

8 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

9 Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách
     9.1 Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra, ďalšie vyučovacie jazyky, slovenský jazyk a slovenská literatúra a jazyky národnostných menšín
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
RÓMSKY JAZYK A LITERATÚRA
RUSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (vyučuje sa v 1. – 4. ročníku)
RUSÍNSKY JAZYK A LITERATÚRA (vyučuje sa v 1. – 9. ročníku)
NEMECKÝ JAZYK A LITERATÚRA
     9.2 Jazyk a komunikácia – cudzie jazyky
PRVÝ CUDZÍ JAZYK DRUHÝ
CUDZÍ JAZYK
     9.3 Matematika a práca s informáciami
MATEMATIKA
     9.4 Človek a spoločnosť
VLASTIVEDA
GEOGRAFIA
DEJEPIS
OBČIANSKA NÁUKA
     9.5 Človek a príroda
PRVOUKA
PRÍRODOVEDA
BIOLÓGIA
FYZIKA
CHÉMIA

10 Metodický pokyn k realizácii e-learningového vzdelávania - ukážka

11 Ako byť oporou svojich zamestnancov v ťažkých časoch
     11.1 Úvod
     11.2 Premyslite si priority
     11.3 Vytvorte si alternatívne scenáre
     11.4 Komunikácia so zamestnancami  
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu Brožúra
Počet strán 134
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu Brožúra
Počet strán 134
Formát A5

Súvisiace produkty

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

20,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

33,00 €

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE

Problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov doposiaľ nebola venovaná v od..

33,00 €

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Balík LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY tvoria nasledujúce tri brožúry:GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ..

35,00 € 68,00 €

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

28,00 €

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

MANAŽÉRSKY KURZ PRE RIADITEĽA ŠKOLY

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, si musí uvedomiť, že škola ..

25,00 €