Články

Nová platforma pre učiteľov TECHNIKY

Nová platforma pre učiteľov TECHNIKY
Nadnárodný projekt World of Work, ktorý spolu so šiestimi partnermi z troch krajín začalo v septembri 2015 realizovať odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, sa pomaly chýli k svojmu koncu. Učitelia okrem iného získali prístup k materiálom, ktoré im uľahčia vyučovanie.

Cieľovou skupinou projektu World of Work boli učitelia druhého stupňa ZŠ, ktorí učia predmety vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, a taktiež žiaci a rodičia.

V rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce partneri vytvorili prieskum, ktorý sa týkal dobrých praktík a hlavných výziev, s ohľadom na zabezpečenie predmetov súvisiacich so svetom práce v partnerských, ako aj v ďalších krajinách.

Vznikla tiež Metodická príručka Technika: inovatívne metodické materiály pre učiteľov v predmetoch súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni ZŠ partneri navrhli, vyvinuli, otestovali a validovali. Metodická príručka s rozsahom skoro 800 strán má tlačenú podobu v 3 jazykoch: slovenskom, nemeckom a českom.

Partneri projektu zorganizovali a zrealizovali 85 tvorivých dielní pre učiteľov a žiakov, zameraných na praktickú ukážku, ako aplikovať metodické materiály WOW. Natočili 10 videí, ktoré budú slúžiť ako praktická inštruktáž o spôsoboch, ako môžu byť metodické materiály využité v kurikule a pri mimoškolských aktivitách.

Ale ani to nie je všetko: na svete je WOW online platforma, na ktorej sú prístupné všetky materiály v štyroch jazykových mutáciách, čo umožní využívanie a udržateľnosť výstupov projektu v budúcnosti. Platforma je dostupná na stránke: www.world-of-work.eu/sk/platformaRAABE ako koordinátor projektu sa v tejto súvislosti obracia na učiteľov, ktorí prišli do kontaktu s WOW projektom, s prosbou o vyplnenie dotazníka na stránke: http://www.world-of-work.eu/sk/dotaznik.

Všetci tí, ktorí vyplnia dotazníky, budú zaradení do žrebovania a traja z učiteľov získajú metodickú príručku TECHNIKA v tlačenej podobe.