• PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-128-2

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI


Pomocou tejto publikácie, s podtitulom Manuál na zabezpečenie úloh PZS a ochrany zdravia pri práci po 1. auguste 2014, získate postup, pomocou ktorého budete v súlade s platnou legislatívou vykonávať pracovnú zdravotnú službu a posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu. Zabezpečenie úloh PZS osobne, pre seba umožňuje zákon všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    28,00 € 9,00 €

ks

Popis

Zložitosť a komplikovanosť súčasnej legislatívy v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nastoľuje potrebu vedieť čo najviac o pracovnom prostredí, dôkladne poznať pracovné podmienky a všetky faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie. Týka sa to nielen relatívne malej skupiny lekárov pracovnej zdravotnej služby, ale aj všeobecných lekárov a ostatných odborných lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ktorí by nové poznatky mali primerane využívať vo svojej praxi.
Pri výbere jednotlivých kapitol sme zohľadňovali povinnosti a požiadavky vyplývajúce z nových legislatívnych úprav, ktoré sa týkajú zdravia zamestnancov, najmä so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu.
Tieto poznatky vám umožnia v súlade s ustanoveniami príslušnej legislatívy vykonávať pracovnú zdravotnú službu pre zamestnávateľov, pre svojich zamestnancov, alebo osobne pre seba a posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
MUDr. Jana Nedeliaková, vedúci lekár PZS v ZSSK CARGO

OBSAH


VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2. Zmeny, ktoré vstúpili do platnosti 1. augusta 2014
3. Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, jej rozsah, náplň a zloženie tímu
4. Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotná spôsobilosť vyžaduje osobitné predpisy
5. Hodnotenie zdravotných rizík
5.1 Posúdenie rizík
5.2 Manažment rizík
5.3 Komunikácia o rizikách
6. Faktory práce a pracovného prostredia
7. Kategorizácia prác
8. Prevádzkové poriadky
9. Posudky o riziku

ŠPECIÁLNA ČASŤ
10. Príklady z praxe
10.1 Identifikácia potenciálnych zdrojov nebezpečenstiev na pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
10.2 Návrh na zaradenie prác poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
10.3 Náležitosti prevádzkového poriadku neštátneho zdravotníckeho zariadenia
11. Záver
12. Zoznam právnych predpisov a odbornej literatúry
13. Register kľúčových slov k publikácii
14. Príloha — vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácuObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra
Počet strán 98
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra
Počet strán 98
Formát A5