• RIADENIE MATERSKEJ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-185-5

RIADENIE MATERSKEJ ŠKOLY


Pokračovanie jedného z najúspešnejších diel (Materská škola a jej riadenie), ktoré predstavuje pre riaditeľky materskej školy KOMPLEXNÚ a VŽDY AKTUÁLNU príručku pri akejkoľvek manažérskej úlohe v praxi materskej školy. Dielo približuje zložité témy (podložené legislatívnym základom) a pomáha ich aplikovať do praxe materskej školy. Ponúka právne poradenstvo, aktuálne témy počas celého školského roka, témy podľa požiadaviek zákazníkov - a to vždy podľa platnej legislatívy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    60,00 €

ks

Popis

Medzi povinnosti riaditeľky materskej školy patrí niekoľko špecifických úloh z oblasti riadenia školy, personálneho riadenia ale aj ekonomického či finančného riadenia. Mala by vedieť zadať zákazku na portál verejného trhoviska, podieľať sa na výbere vhodných zamestnancov, zapájať sa do rôznych projektov, spolupracovať s rodičmi a v neposlednom rade byť dobrou učiteľkou.
Cieľom diela je ponúknuť riaditeľkám materskej školy základnú príručku, po ktorej siahne pri akejkoľvek manažérskej úlohe v praxi materskej školy.
Výhody publikácie:
  • Pomáha zorientovať sa v aplikácii legislatívnych predpisov v praxi MŠ.
  • Prináša vzory dokumentov (smernice, poriadky a pod.).
  • Prináša prehľad aktuálnych legislatívnych zmien z oblasti školstva.
  • Ponúka možnosť získať odpoveď na konkrétne otázky z praxe MŠ.
  • Riaditeľky v nej nájdu typy na rozvoj školy, projekty pre MŠ.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
PaedDr. Alena Čajková, úradu odborný zamestnanec Školského úradu Zákamenné
PaedDr. Mária Kondelčíková, odborníčka pre oblasť materských škôl
Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
Ing. Jarmila Belešová
Mgr. Jarmila Braunová
Mgr. Jadranka Földesová
Doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Mgr. Svetlana Radakovičová
RNDr. Agneša Rončáková
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PhDr. Erika Tichá, PhD.

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.2 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 30. 10. 2020 
A 1.3 Daňový a odvodový kalendár na rok 2020
A 1.4 Európsky projekt Good Start to School
A 1.5 Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 

A 2 Otázky a odpovede
A 2.16 Obmedzenie počtu detí v MŠ 
A 2.17 Vylúčenie dieťaťa z MŠ pre predpoklad autizmu
A 2.18 Učiteľky MŠ ako inštruktorky v dennom letnom tábore
A 2.19 Dieťa v MŠ počas materskej dovolenky matky
A 2.20 Krúžková činnosť v materskej škole
A 2.21 Koučing v školstve 

B Riadenie materskej školy
B 1 Povinnosti riaditeľky materskej školy
B 1.2 Organizačný poriadok v materskej škole
B 1.3 Materská škola vs. zriaďovateľ
B 1.4 Registratúra v materskej škole
B 1.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prostredí materskej školy
B 1.6 Diárium riaditeľky materskej školy
B 1.7 Interný predpis na používanie pečiatok v materskej škole
B 1.8 Hospitačná činnosť v materskej škole NOVÉ
B 1.10 Legislatíva, ktorú je povinná dodržiavať riaditeľka materskej školy
B 1.11 Čo nás čaká v ochrane osobných údajov podľa GDPR?
B 1.12 Ochrana osobných údajov od mája 2018
B 1.13 Hodnotenie pedagogických zamestnancov
B 1.14 Úloha materskej školy ako náhradnej materskej školy
B 1.15 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  
B 1.16 Koncepčný zámer rozvoja školy
B 1.17 Poznávanie možností školy pomocou analýzy SWOT

B 2 Kontrola materskej školy
B 2.2 Najčastejšie problémy pri kontrolách materských škôl inšpektorátom práce
B 2.3 Zameranie štátneho zdravotného dozoru v materských školách a najčastejšie nedostatky zistené pri jeho výkone

B 3 Spolupráca materskej školy
B 3.1 Činnosť poradných orgánov v materskej škole
B 3.2 Spolupráca materskej školy s CPPPaP
B 3.3 Metodické združenie v materskej škole

C Ekonomické a finančné riadenie materskej školy
C 1 Ekonomické riadenie
C 1.2 Disponovanie finančnou hotovosťou v materských školách
C 1.3 Povinné zverejňovanie zmlúv
C 1.4 Tvorba rozpočtu materskej školy  

C 2 Finančné riadenie
C 2.1 Finančná kontrola v podmienkach materských škôl
C 2.2 Financovanie obecných, cirkevných a súkromných materských škôl
C 2.3 Otázky a odpovede k téme finančnej kontroly

C 3 Administratíva
C 3.1 Evidencia majetku v materskej škole

D Riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
D 1 Výchova a vzdelávanie
D 1.1 Možnosti využitia hry v diagnostike
D 1.2 Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole
D 1.3 Režim dňa v materskej škole
D 1.4 Heterogenita vo výchovno-vzdelávacom procese
D 1.5 Stratégie riaditeľa/ky materskej školy pri realizácii pedagogickej diagnostiky
D 1.6 Rok predškoláka a jeho zápis do 1. ročníka ZŠ
D 1.7 Dieťa s ADHD v prostredí materskej školy
D 1.8 Adaptačný pobyt dieťaťa v MŠ
D 1.9 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole 
D 1.10 Dvojročné deti v materskej škole
D 1.11 Vzdelávanie predškolákov pomocou komunikačných sietí a online vzdelávania

D 2 Dokumentácia
D 2.1 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia

D 3 ŠkVP a jeho súčasti
D 3.1 Krúžková činnosť v materskej škole
D 3.2 Multikultúrna výchova v predprimárnom vzdelávaní
D 3.3 Evalvačný proces v materskej škole
D 3.4 Regionálna výchova v predprimárnom vzdelávaní
D 3.5 Bádateľské aktivity v materskej škole  
D 3.6 Dramatická výchova v predprimárnom vzdelávaní
D 3.7 Rozvoj sociálnych zručností cez prvky neverbálnej komunikácie v predprimárnom vzdelávaní
D 3.8. Enviromentálna výchova v predprimárnoom vzdelávaní
D 3.9 Spoznávanie výtvarných umeleckých diel v materskej škole
D 3.10 Zážitkové učenie v materskej škole
D 3.11 Vzdelávanie STEM a STEAM

E Personálne riadenie materskej školy
E 1 Pracovnoprávne vzťahy
E 1.1 Priznávanie odmien – rozhodnutie o priznaní odmeny
E 1.3 Zodpovednosť za škodu v materských školách
E 1.5 Proces zmeny riaditeľa materskej školy
E 1.6 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2020 

E 2 Profesijný rozvoj zamestnancov
E 2.2 Adaptačné vzdelávanie
E 2.4 Sebareflexia v učiteľskej profesii
E 2.6 Sociálna kompetencia pedagogického zamestnanca a možnosti jej zvyšovania
E 2.9. Profesijný rozvoj učiteľa v predprimárnom vzdelávaní
E 2.10 Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov
E 2.11 Aktualizačné vzdelávanie
E 2.12 Aktualizačné vzdelávanie – možné témy a program
E 2.13 Reflexia vlastného profesijného pôsobenia a plánovanie profesijného rozvoja učiteľa materskej školy 

E 3 Starostlivosť o zamestnancov
E 3.1 Čerpanie sociálneho fondu zamestnancov materských škôl
E 3.2 Mobing, bossing a sociálnopatologické prejavy na pracovisku materskej školy
E 3.3 Syndróm vyhorenia - možnosti a spôsoby jeho rozpoznávania v práci riaditeľa
E 3.4 Podpora a koučing učiteliek v materskej škole
E 3.5 Riešenie konfliktov v prostredí MŠ
E 3.6 Budovanie dobrých vzťahov v kolektíve materskej školy
E 3.7 Možnosti motivácie (pedagogických) zamestnancov v MŠ – 1. časť  
E 3.8 Možnosti motivácie (pedagogických) zamestnancov v MŠ – 2. časť
E 3.9 Možnosti motivácie (pedagogických) zamestnancov v MŠ – 3. časť 
E 3.10 Ako ovplyvňovať a zvládať svoje emócie

F Riadenie prevádzky materskej školy
F 1 Vnútorné prostredie materskej školy
F 1.1 Prevádzkový poriadok materskej školy, legislatíva na úseku materských škôl
F 1.2 Hygienické normy a požiadavky v prostredí materskej školy
F 1.3 Chorobnosť detí v jesenných a zimných mesiacoch
F 1.4 Pobyt vonku a vychádzky detí v jesennom a zimnom období
F 1.5 Škodová komisia
F 1.6 Vírusová hepatitída typu A 
F 1.7 Obmedzenie a prerušenie prevádzky materskej školy
F 1.8 Šarlach 
F 1.9 Osýpky
F 1.10 Piata choroba a šiesta choroba 
F. 1.11. Črevné nákazy
F 1.12 Ovčie kiahne
F 1.13 Detský syndróm ruka – noha – ústa (Hand, foot and mouthdisease, HFMD)

F 2 Starostlivosť o vonkajšie priestory materskej školy
F 2.1 Pravidlá a požiadavky na vonkajšie zariadenia materskej školy

F 3 Stravovanie v materskej škole
F 3.1 Stravovanie alergikov v materských školách
F 3.2 Potravinové intolerancie u detí v MŠ
F 3.3 Výživa detí v materskej škole

G Materská škola a spoločnosť
G 1 Rozvoj materskej školy
G 1.1 Alternatívna pedagogická koncepcia Marie Montessori a možnosti jej využitia v predprimárnej edukačnej praxi
G 1.2 ETWINNING aj v materskej škole

G 2 Kvalita života školy
G 2.1 Pôžičky pre pedagógov na rok 2020 z Fondu na podporu vzdelávania
G 2.2 Etika a jej aplikácia v praxi vedúceho pedagogického zamestnanca, etický kódex MŠ

G 3 Materská škola a rodina
G 3.1 Sociálno-patologické javy v prostredí materskej školy
G 3.2 Komunikácia s rodičmi


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 818
Formát A5 + CD

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 818
Formát A5 + CD

Súvisiace produkty

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeni..

65,00 €

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

RIEŠENIE KONFLIKTOV V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Nedorozumenia, spory a konflikty sú prirodzenou súčasťou života každého človeka. Môžeme ich vnímať a..

9,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

60,00 €

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

Plánuje ich realizáciu, zabezpečuje dodržiavanie termínov a pod. Často sa stáva, že riaditeľka je ob..

7,00 €

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Malé starosti s deťmi môžu byť občas aj veľké a tým veľkým vo vyššom veku sa do určitej miery dá pr..

9,00 €

NÁROČNÉ DIEŤA

NÁROČNÉ DIEŤA

V metodickej časti sú rozpracované postupy včasnej intervencie, postupy a špecifiká práce s integrov..

60,00 €