• RIADENIE MATERSKEJ ŠKOLY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-185-5

RIADENIE MATERSKEJ ŠKOLY


Pokračovanie jedného z najúspešnejších diel (Materská škola a jej riadenie), ktoré predstavuje pre riaditeľky materskej školy KOMPLEXNÚ a VŽDY AKTUÁLNU príručku pri akejkoľvek manažérskej úlohe v praxi materskej školy. Dielo približuje zložité témy (podložené legislatívnym základom) a pomáha ich aplikovať do praxe materskej školy. Ponúka právne poradenstvo, aktuálne témy počas celého školského roka, témy podľa požiadaviek zákazníkov - a to vždy podľa platnej legislatívy.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    60,00 €

ks

Popis

Medzi povinnosti riaditeľky materskej školy patrí niekoľko špecifických úloh z oblasti riadenia školy, personálneho riadenia ale aj ekonomického či finančného riadenia. Mala by vedieť zadať zákazku na portál verejného trhoviska, podieľať sa na výbere vhodných zamestnancov, zapájať sa do rôznych projektov, spolupracovať s rodičmi a v neposlednom rade byť dobrou učiteľkou.
Cieľom diela je ponúknuť riaditeľkám materskej školy základnú príručku, po ktorej siahne pri akejkoľvek manažérskej úlohe v praxi materskej školy.
Výhody publikácie:
  • Pomáha zorientovať sa v aplikácii legislatívnych predpisov v praxi MŠ.
  • Prináša vzory dokumentov (smernice, poriadky a pod.).
  • Prináša prehľad aktuálnych legislatívnych zmien z oblasti školstva.
  • Ponúka možnosť získať odpoveď na konkrétne otázky z praxe MŠ.
  • Riaditeľky v nej nájdu typy na rozvoj školy, projekty pre MŠ.

ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
PaedDr. Alena Čajková, úradu odborný zamestnanec Školského úradu Zákamenné
PaedDr. Mária Kondelčíková, odborníčka pre oblasť materských škôl
Autori:
JUDr. Danica Bedlovičová
Ing. Jarmila Belešová
Mgr. Jarmila Braunová
Mgr. Jadranka Földesová
Doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Mgr. Svetlana Radakovičová
RNDr. Agneša Rončáková
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PhDr. Erika Tichá, PhD.

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.2 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 21.10.2019 
A 1.3 Daňový a odvodový kalendár na rok 2019
A 1.4 Európsky projekt Good Start to School
A 1.5 Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 

A 2 Otázky a odpovede
A 2.1 Problémové verejné obstarávanie
A 2.2 Zrážky zo mzdy
A 2.3 Študijné voľno
A 2.4 Verejné obstarávanie položiek pod 1 000 €
A 2.5 Cestovné náhrady
A 2.6 Ochrana osobných údajov pri zbere údajov do ASC agendy
A 2.7 Práca nadčas a zastupovanie učiteliek MŠ v ZŠ
A 2.8 Zaradenie pedagogických zamestnancov
A 2.9 Uplatnenie nároku na voľno z dôvodu vzdelávania
A 2.10 Využitie finančných prostriedkov pre predškolákov
A 2.11 Zaradenie pedagogického pracovníka v špeciálnej MŠ
A 2.12 Problémové dieťa v MŠ
A 2.13 Skončenie funkcie RŠ a pracovný pomer NOVÉ
A 2.14 Poverenie zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu
A 2.15 Učiteľ materskej školy – riaditeľ ZŠ s MŠ
A 2.16 Obmedzenie počtu detí v MŠ
A 2.17 Vylúčenie dieťaťa z MŠ pre predpoklad autizmu
A 2.18 Učiteľky MŠ ako inštruktorky v dennom letnom tábore
A 2.19 Dieťa v MŠ počas materskej dovolenky matky
A 2.20 Krúžková činnosť v materskej škole
A 2.21 Koučing v školstve
A 2.22 Zaradenie do platovej triedy
A 2.23 Doplňujúca otázka k odpovedi na otázku A 2.22 

B Riadenie materskej školy
B 1 Povinnosti riaditeľky materskej školy
B 1.1 Tvorba vnútorných predpisov
B 1.2 Organizačný poriadok v materskej škole
B 1.3 Materská škola vs. zriaďovateľ
B 1.4 Registratúra v materskej škole
B 1.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prostredí materskej školy
B 1.6 Diárium riaditeľky materskej školy
B 1.7 Interný predpis na používanie pečiatok v materskej škole
B 1.8 Hospitačná činnosť v materskej škole NOVÉ
B 1.9 Smernice pre smernice - alebo ako na to efektívne a jednoducho v školách a školských zariadeniach
B 1.10 Legislatíva, ktorú je povinná dodržiavať riaditeľka materskej školy
B 1.11 Čo nás čaká v ochrane osobných údajov podľa GDPR?
B 1.12 Ochrana osobných údajov od mája 2018
B 1.13 Hodnotenie pedagogických zamestnancov
B 1.14 Úloha materskej školy ako náhradnej materskej školy
B 1.15 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  
B 1.16 Koncepčný zámer rozvoja školy
B 1.17 Poznávanie možností školy pomocou analýzy SWOT

B 2 Kontrola materskej školy
B 2.1 Štátna školská inšpekcia vo vzťahu k materskej škole
B 2.2 Najčastejšie problémy pri kontrolách materských škôl inšpektorátom práce
B 2.3 Zameranie štátneho zdravotného dozoru v materských školách a najčastejšie nedostatky zistené pri jeho výkone

B 3 Spolupráca materskej školy
B 3.1 Činnosť poradných orgánov v materskej škole
B 3.2 Spolupráca materskej školy s CPPPaP

C Ekonomické a finančné riadenie materskej školy
C 1 Ekonomické riadenie
C 1.1 Verejné obstarávanie v materských školách
C 1.2 Disponovanie finančnou hotovosťou v materských školách
C 1.3 Povinné zverejňovanie zmlúv
C 1.4 Tvorba rozpočtu materskej školy  

C 2 Finančné riadenie
C 2.1 Finančná kontrola v podmienkach materských škôl
C 2.2 Financovanie obecných, cirkevných a súkromných materských škôl
C 2.3 Otázky a odpovede k téme finančnej kontroly

C 3 Administratíva
C 3.1 Evidencia majetku v materskej škole

D Riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
D 1 Výchova a vzdelávanie
D 1.1 Možnosti využitia hry v diagnostike
D 1.2 Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole
D 1.3 Režim dňa v materskej škole
D 1.4 Heterogenita vo výchovno-vzdelávacom procese
D 1.5 Stratégie riaditeľa/ky materskej školy pri realizácii pedagogickej diagnostiky
D 1.6 Rok predškoláka a jeho zápis do 1. ročníka ZŠ
D 1.7 Dieťa s ADHD v prostredí materskej školy
D 1.8 Adaptačný pobyt dieťaťa v MŠ
D 1.9 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole 
D 1.10 Dvojročné deti v materskej škole

D 2 Dokumentácia
D 2.1 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia

D 3 ŠkVP a jeho súčasti
D 3.1 Krúžková činnosť v materskej škole
D 3.2 Multikultúrna výchova v predprimárnom vzdelávaní
D 3.3 Evalvačný proces v materskej škole
D 3.4 Regionálna výchova v predprimárnom vzdelávaní
D 3.5 Bádateľské aktivity v materskej škole  
D 3.6 Dramatická výchova v predprimárnom vzdelávaní
D 3.7 Rozvoj sociálnych zručností cez prvky neverbálnej komunikácie v predprimárnom vzdelávaní
D 3.8. Enviromentálna výchova v predprimárnoom vzdelávaní
D 3.9 Spoznávanie výtvarných umeleckých diel v materskej škole

E Personálne riadenie materskej školy
E 1 Pracovnoprávne vzťahy
E 1.1 Priznávanie odmien – rozhodnutie o priznaní odmeny
E 1.3 Zodpovednosť za škodu v materských školách
E 1.4 Problematika hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov v prostredí materskej školy
E 1.5 Proces zmeny riaditeľa materskej školy
E 1.6 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2020 

E 2 Profesijný rozvoj zamestnancov
E 2.2 Dokumentácia súvisiaca s adaptačným vzdelávaním; Vzdelávací program adaptačného vzdelávania
E 2.4 Sebareflexia v učiteľskej profesii
E 2.5 Riadenie ďalšieho profesijného vzdelávania v práci riaditeľa MŠ
E 2.6 Sociálna kompetencia pedagogického zamestnanca a možnosti jej zvyšovania
E 2.7 Adaptačné vzdelávanie začínajúcich pedagogických zamestnancov
E 2.9. Profesijný rozvoj učiteľa v predprimárnom vzdelávaní

E 3 Starostlivosť o zamestnancov
E 3.1 Čerpanie sociálneho fondu zamestnancov materských škôl
E 3.2 Mobbing a bossing na pracovisku materskej školy
E 3.3 Syndróm vyhorenia - možnosti a spôsoby jeho rozpoznávania v práci riaditeľa
E 3.4 Podpora a koučing učiteliek v materskej škole
E 3.5 Riešenie konfliktov v prostredí MŠ
E 3.6 Budovanie dobrých vzťahov v kolektíve materskej školy
E 3.7 Možnosti motivácie (pedagogických) zamestnancov v MŠ – 1. časť  
E 3.8 Možnosti motivácie (pedagogických) zamestnancov v MŠ – 2. časť
E 3.9 Možnosti motivácie (pedagogických) zamestnancov v MŠ – 3. časť 

F Riadenie prevádzky materskej školy
F 1 Vnútorné prostredie materskej školy
F 1.1 Prevádzkový poriadok materskej školy, legislatíva na úseku materských škôl
F 1.2 Hygienické normy a požiadavky v prostredí materskej školy
F 1.3 Chorobnosť detí v jesenných a zimných mesiacoch
F 1.4 Pobyt vonku a vychádzky detí v jesennom a zimnom období
F 1.5 Škodová komisia
F 1.6 Vírusová hepatitída typu A 
F 1.7 Obmedzenie a prerušenie prevádzky materskej školy
F 1.8 Šarlach 
F 1.9 Osýpky
F 1.10 Piata choroba a šiesta choroba 
F. 1.11. Črevné nákazy
F 1.12 Ovčie kiahne

F 2 Starostlivosť o vonkajšie priestory materskej školy
F 2.1 Pravidlá a požiadavky na vonkajšie zariadenia materskej školy

F 3 Stravovanie v materskej škole
F 3.1 Stravovanie alergikov v materských školách
F 3.2 Potravinové intolerancie u detí v MŠ
F 3.3 Výživa detí v materskej škole

G Materská škola a spoločnosť
G 1 Rozvoj materskej školy
G 1.1 Alternatívna pedagogická koncepcia Marie Montessori a možnosti jej využitia v predprimárnej edukačnej praxi
G 1.2 ETWINNING aj v materskej škole

G 2 Kvalita života školy
G 2.1 Pôžičky pre pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania
G 2.2 Etika a jej aplikácia v praxi vedúceho pedagogického zamestnanca, etický kódex MŠ

G 3 Materská škola a rodina
G 3.1 Sociálno-patologické javy v prostredí materskej školy
G 3.2 Komunikácia s rodičmi


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 634
Formát A5 + CD

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 634
Formát A5 + CD

Súvisiace produkty

NÁROČNÉ DIEŤA

NÁROČNÉ DIEŤA

V metodickej časti sú rozpracované postupy včasnej intervencie, postupy a špecifiká práce s integrov..

60,00 €

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

DIÁRIUM RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY

Plánuje ich realizáciu, zabezpečuje dodržiavanie termínov a pod. Často sa stáva, že riaditeľka je ob..

7,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA VS. ZRIAĎOVATEĽ

MATERSKÁ ŠKOLA VS. ZRIAĎOVATEĽ

Kvalita školy a jej dobré fungovanie sú ovplyvnené rôznymi vonkajšími faktormi. Jedným z nich, veľmi..

9,00 €

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Malé starosti s deťmi môžu byť občas aj veľké a tým veľkým vo vyššom veku sa do určitej miery dá pr..

9,00 €

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

NOVÉ PARAGRAFY V MATERSKEJ ŠKOLE

Publikácia Nové paragrafy v materskej škole je sprievodcom riaditeľa MŠ právnymi predpismi z oblasti..

60,00 €