• ŠKOLSKÁ DOKUMENTÁCIA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-415-3

ŠKOLSKÁ DOKUMENTÁCIA


Sprievodca predpismi a poradca riaditeľa školy pri tvorbe vnútroškolských noriem s ukážkami dokumentácie na CD

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    76,00 €

ks

Popis

Odborná, praktická a efektívna pomôcka pre riaditeľa základnej školy, zástupcu riaditeľa, pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy, zriaďovateľa, s ukážkami dokumentácie na CD.

Publikácia je zameraná na školskú dokumentáciu, v súčasnosti najmä na nový zákon č. 138/2019 Z. z., ktorý musí riaditeľ školy poznať, vedieť uplatniť v praxi a mať k tomu vypracovanú, v zmysle platných právnych noriem a iných predpisov z oblasti školstva, ale aj iných rezortov, ktoré súvisia so základnou školou, internú dokumentáciu školy. 

  • Prináša potrebnú aktuálnu dokumentáciu, ktorá vychádza z aktuálnych právnych predpisov z rezortu školstva, ale i iných rezortov, ktoré súvisia s všetkými oblasťami riadenia školy.
  • Poskytuje tým prehľad o potrebnej dokumentácii vyplývajúcej z platných právnych predpisov.
  • Naučí vytvárať interné predpisy školy - smernice.
  • Uvádza príklady/ukážky vyplnenej dokumentácie, ktorou musí riaditeľ disponovať.
  • Na CD prináša vzory tlačív pedagogickej a inej dokumentácie v elektronickej podobe, vzory plánov, smerníc, rozhodnutí, ktoré sú ihneď na použite.

Publikácia je rovnako pomôckou aj inšpiráciou pre poradné orgány riaditeľa školy, učiteľov, zriaďovateľov, študentov pedagogických fakúlt, zamestnancov z nepedagogickej oblasti. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
Mgr. Štefan Rác

Autori:
Mgr. Ivana Belovičová
Ing. Ildikó Polačeková
JUDr. Danica Bedlovičová
Mgr. Štefan Rác
Mgr. Jarmila Braunová
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Mgr. Tatiana Kizivatová
Bc. Lukáš Tomáš
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Milena Partelová
JUDr. Martin Žaťko 

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A1.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 1.februáru 2020
A1.2 Stupnica platových taríf od 01.01.2020
A1.3 Zmena výšky stravného a stravovanie zamestnancov od 01.07.2019
A1.4 Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
A1.5 Jedálny lístok a informovanie stravníka o pôvode mäsa

A 2 Otázky a odpovede
A2.1 Odobranie kreditov za vykonanie atestácie
A2.2 Vyplácanie kreditov za vykonanie atestácie

B Školská dokumentácia v právnych a iných predpisoch
B 1 Zákony
B 1.1 Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
B 1.2 Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov

B 2 Vyhlášky
B 2.1 Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

B 3 Iné predpisy
B 3.1 Rozhodovanie riaditeľa školy v správnom konaní

C Pedagogická a ďalšia dokumentácia, doklady o získanom vzdelaní
C 1 Pedagogická dokumentácia
C 1.1 Triedna kniha

C 2 Ďalšia dokumentácia

C 3 Doklady o vzdelaní
C 3.1 Vysvedčenia
C 3.2 Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie

D Dokumentácia súvisiaca s organizáciou a riadením
D 1 Dokumentácia pre zamestnancov
D 1.1 Pracovný poriadok školy

D 1.2 Evidencia pracovného času
D 1.2.1 Smernica upravujúca využitie pracovného času zamestnancov

D 1.3 Smernica o štruktúre kariérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností

D 1.4 Smernica o ustanovení funkcie triedneho učiteľa

D 2 Dokumentácia pre zamestnancov školy, žiakov, rodičov
D 2.1 Žiak v zahraničí a jeho dokumentácia

E Dokumentácia súvisiaca s inými ako pedagogickými činnosťami
E 1.1 Tvorba interných predpisov školy
E 1.2 Adaptačné vzdelávanie
E 1.3 Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov školy
E 1.4 Plánovanie profesijného rozvoja
E 1.5 Atestačné portfólio
E 1.6 Dotácie na stravu pre žiakov základných škôl
E 1.6.1 Smernica o stravovaní v školskej jedálni

F Kontrola a dokumentácia
F 1.1 Externá kontrola - Štátna školská inšpekcia 

OBSAH CD 

B Školská dokumentácia v právnych a iných predpisoch
B 3 Iné predpisy

B 3.1 Rozhodovanie riaditeľa školy v správnom konaní
 Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
 Rozhodnutie o prijatí žiaka na cirkevnú základnú školu
 Rozhodnutie o prijatí žiaka na základnú školu
 Rozhodnutie o prijatí žiaka na súkromnú základnú školu
 Rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
 Rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (na návrh materskej školy)
 Rozhodnutie o dodatočnom odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
 Rozhodnutie o dodatočnom odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (na návrh materskej školy)
 Rozhodnutie o oslobodení dochádzať do základnej školy
 Rozhodnutie o oslobodení od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete
 Rozhodnutie o oslobodení od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete a uvoľnení žiaka v čase výučby
 Rozhodnutie o čiastočnom oslobodení od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete a určení náhradného spôsobu vzdelávania žiaka v čase vyučovania predmetu
 Rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR
 Rozhodnutie o udelení pochvaly
 Rozhodnutie o pokarhania riaditeľom školy
 Rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúšku
 Rozhodnutie o povolení štúdia podľa IVVP
 Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácie

C Pedagogická a ďalšia dokumentácia, doklady o získanom vzdelaní
C 1 Pedagogická dokumentácia

C 1.1 Triedna kniha
 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
 Triedna kniha pre nultý ročník

C 3 Doklady o získanom vzdelaní
C 3.1 Vysvedčenia
 Vysvedčenie pre 5. – 8. ročník ZŠ
 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ
 Vysvedčenie pre 1. – 3. ročník ZŠ
 Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ
 Vysvedčenie pre nultý ročník

C 3.2 Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie
 Výpis slovného hodnotenia za 1. polrok
 Výpis klasifikácie za 1. polrok

D Dokumentácia súvisiaca s organizáciou a riadením
D 1 Dokumentácia pre zamestnancov
D 1.1 Pracovný poriadok
 Pracovný poriadok
Príloha č. 1 – prehľad súvisiacej legislatívy
Príloha č. 2 – prehľad o rozdelení pracovného času (čl. 16 ods. 9)
Príloha č. 3 – hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca podľa § 70 zákona č. 138/2019 Z. z. (čl. 26)
Príloha č. 4 – evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti (čl. 31 ods. 9 písm. f)
Príloha č. 5– evidencia pracovného času odpracovaného na základe dohody o vykonaní práce (čl. 31 ods. 9 písm. g)
Príloha č. 6 - Oboznámenie s vnútorným predpisom v zmysle § 47 ods. 2 Zákonníka práce

D 1.2.1 Smernica upravujúca využitie pracovného času zamestnancov
 Smernica upravujúca využitie pracovného času zamestnancov - Evidencia pracovného času

D 1.3 Smernica o štruktúre kariérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností
 Smernica o štruktúre kariérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností
Príloha č. 1: Poverenie kariérovými pozíciami v školskom roku 20xx/20xx
Príloha č. 2: Štruktúra kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. – riadenie špecializovaných činností

D 1.4 Smernica o ustanovení funkcie triedneho učiteľa
 Smernica o ustanovení funkcie triedneho učiteľa
Príloha č. 1: Menovanie triedneho učiteľa
Príloha č. 2: Záznam o oboznámení so smernicou
 Pracovná náplň triedneho učiteľa

D 2 Dokumentácia pre zamestnancov školy, žiakov, rodičov


D 2.1 Žiak v zahraničí a dokumentácia
 Protokol o vykonaní komisionálnej skúšky
 Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka základnej školy v zahraničí
 Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD mimo územia SR
 Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku z dôvodu plnia PŠD mimo územia SR
 Vymenovanie skúšobnej komisie
 Žiadosť o ekvivalenciu štúdia na ZŠ a SŠ v zahraničí
 Žiadosť o povolenie plniť PŠD osobitým spôsobom v zahraničí
 Žiadosť o povolenie vykonať komisionálne skúšky žiakovi, ktorý plní PŠD osobitým spôsobom v zahraničí
 Smernica o štúdiu žiakov základnej školy v zahraničí

E Dokumentácia súvisiaca s inými ako pedagogickými činnosťami
E 1.1 Interné predpisy
 Tvorba interných predpisov


E 1.2 Adaptačné vzdelávanie a dokumentácia
 Dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu
 Program adaptačného vzdelávania pre učiteľa druhého stupňa
Príloha č. 1 Písomné hodnotenie miery osvojenia profesijných kompetencií samostatného učiteľa druhého stupňa a odporučenie/neodporučenie na ukončenie adaptačného vzdelávania
Príloha č. 2 Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania
 Zaradenie do adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca
 Zaradenie do kariérovej pozície uvádzajúci pedagogický zamestnanec
 Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania
 Vymenovanie za člena skúšobnej komisie
 Pozvánka na záverečný pohovor adaptačného vzdelávania
 Pozvánka na záverečný pohovor k ukončeniu adaptačného vzdelávania

E 1.3 Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov školy
 Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 Prílohy: Profesijné štandardy

E 1.4 Plánovanie profesijného rozvoja
 Situačná analýza štruktúry PZ/OZ školy, školského zariadenia
 Dotazník na zistenie vzdelávacích potrieb PZ a OZ školy
 Plán osobného profesijného rozvoja
 Plán osobného profesijného rozvoja štruktúrovaný vo väzbe na profesijný štandard
 Štruktúra a obsah plánu profesijného rozvoja
 Ročný plán vzdelávania na školský rok 20xx/xx

E 1.5 Atestačné portfólio
 Prvky portfólia – návrh
 Portfólio pedagogického zamestnanca

E 1.6.1 Smernica o stravovaní v školskej jedálni
 Smernica o stravovaní v školskej jedálni
Príloha č. 1a - Záväzná prihláška dieťaťa posledného ročníka MŠ do ZŠS
Príloha č. 1b - Záväzná prihláška žiaka ZŠ do ZŠS
Príloha č. 2 - Žiadosť o povolenie osobitého spôsobu stravovania detí s diétnym stravovaním
Príloha č. 3 - Žiadosť o poskytnutie dotácie pre dieťa s intoleranciou na potraviny

F Kontrola a dokumentácia Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 010
Formát A5 + CD

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 1 010
Formát A5 + CD

Súvisiace produkty

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa..

72,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

72,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

15,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

8,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

6,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

6,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

6,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

6,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

8,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY A GDPR

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD. OBSAH 1. Úvod 2. Legislatívne východiská 3..

6,00 €

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

75,00 €