• ŠKOLSKÉ DOKUMENTY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-220-3

ŠKOLSKÉ DOKUMENTY


Vylepšené vydanie obľúbenej publikácie s názvom "Dokumentácia základnej školy". Ak hľadáte komplexné informácie o vytváraní, vedení a kontrole dokumentácie školy, táto publikácia je určená práve pre vás – riaditeľov, ako aj učiteľov základných škôl. Okrem iného prináša aj množstvo vzorov na CD s ukážkami tlačív aj vyplnených dokumentov, ktoré si môžete upravovať.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  75,00 €

ks

Popis

 • Publikácia je určená všetkým, ktorí pracujú s dokumentáciou školy, teda tak riaditeľom, ako aj učiteľom základných škôl. Obsahuje praktické informácie o vytváraní a riadení dokumentácie súvisiacej s organizáciou a riadením školy.

S jej pomocou:
ušetríte čas – získate komplexné prehľadné a aktuálne informácie, ktoré odrážajú časté zmeny v legislatíve týkajúcej sa dokumentácie a archivácie dokumentov,

získate istotu – že dokumentáciu vediete správne a vyhnete sa chybám a nedostatkom, ktoré najčastejšie zisťuje inšpekcia pri svojich kontrolách,

teóriu prepojíte s praxou – pomocou konkrétnych návodov na vypĺňanie tlačív a ukážok už vyplnenej dokumentácie,

získate dokumentáciu v elektronickej podobe – dielo obsahuje CD s ukážkami vyplnených dokumentov pri:
 • orientovaní sa v aktuálnych právnych predpisoch, ktoré súvisia s potrebnou dokumentáciou pre riaditeľa školy,
 • vytváraní vnútorných predpisov napr. smerníc, príkazov, plánov a pod., ktoré riaditeľ musí mať a ktoré mu z týchto predpisov vyplývajú,
 • riadení.
Dielo je pomôckou aj pre zástupcov riaditeľa, poradné orgány riaditeľa školy, učiteľov a zamestnancov z nepedagogickej oblasti.

Editorka diela je odborníčka z praxe (bývala učiteľka, školská inšpektorka, vysokoškolská učiteľka, autorka mnohých článkov a publikácií v oblasti základného školstva), ktorá bude sledovať nie len články z oblasti školstva, ale zo všetkých rezortov, ktoré musia riaditelia základných škôl rešpektovať.

Autormi článkov sú uznávaní odborníci z pedagogickej oblasti (ministerstvo školstva, pedagogické fakulty, Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia, riaditelia škôl a pod.), ale aj z oblasti financovania, personalistiky, bezpečnosti práce.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Autori:
Mgr. Jarmila Braunová
Ing. Jana Sládečková
PaedDr. Lena Kampmillerová
JUDr. Danica Bedlovičová
Mgr. Anna Bystrianska
Mgr. Tatiana Kizivatová
Mgr. Katarína Tamášová Karásconyová
Mgr. Rozália Cenigová
Mgr. Jana Bedlovičová
PaedDr. Jarmila Žaškovská
Ing. Jarmila Belešová
Mgr. Štefan Rác
Mgr. Viera Pavláková
PaedDr. Nina Kubačková
Mgr. Milena Partelová
JUDr. Marcela Macová, PhD.

OBSAH

A Infoservis
A1 Aktuality
A2 Otázky a odpovede

B Školská dokumentácia v právnych a iných predpisoch
B1 Zákony
B2 Vyhlášky
B3 Iné predpisy

C Pedagogická a ďalšia dokumentácia, doklady o získanom vzdelaní
C1 Pedagogická dokumentácia
C2 Ďalšia dokumentácia
C3 Doklady o vzdelaní

D Dokumentácia súvisiaca s organizáciu a riadením
D1 Dokumentácia pre zamestnancov
D2 Dokumentácia pre zamestnancov školy, žiakov, rodičov

E Dokumentácia súvisiaca s inými ako pedagogickými činnosťami

F Kontrola a dokumentácia

OBSAH CD CD školské dokumenty

B Školská dokumentácia v právnych a iných predpisoch

B 3.1 Organizovanie lyžiarskeho a snoubordingového výcviku a dokumentácia
 • Vyhlásenie - vzor

B 3.2 Školská dokumentácia a pečiatky

 • Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatok školy
 • Evidencia pečiatok
C Pedagogická a ďalšia dokumentácia, doklady o získanom vzdelaní
C 1 Pedagogická dokumentácia

C 1.1. Triedna kniha
 • Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie
 • Triedna kniha pre primárne vzdelávanie
 • Triedna kniha pre nultý ročník

C 1.2. Protokol o komisionálnej skúške

 • Protokol o komisionálnej skúške
 • Menovací dekrét na príslušnú pozíciu v skúšobnej komisii pre konkrétnu komisionálnu skúšku
 • Oznámenie o výsledku komisionálnej skúšky
 • Rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúšku
 • Súhlas riaditeľa školy s prítomnosťou zákonného zástupcu na komisionálnom preskúšaní jeho dieťaťa
C 1.3 Triedny výkaz a katalógový list žiaka
 • triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
 • triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
 • katalógový list pre nižšie stredné vzdelávanie
 • katalógový list pre primárne vzdelávanie

C 3 Doklady o získanom vzdelaní

C 3.1. Vysvedčenie
 • Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník ZŠ
 • Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník ZŠ
 • Vysvedčenie pre nultý ročník
C 3.2. Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie
 • Výpis slovného hodnotenia za 1. polrok
 • Výpis klasifikácie za 1. polrok

C 3.4. Vydávanie odpisu vysvedčenia
 • Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia
C 3.5. Smernica o vydávaní vysvedčení
 • Smernica o vydávaní vysvedčení 
D Dokumentácia súvisiaca s organizáciou a riadením
D 1 Dokumentácia pre zamestnancov           
D 1.1 Adaptačné vzdelávanie a dokumentácia

 • Harmonogram adaptačného vzdelávania
 • Dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu:
- Zoznam príloh k adaptačnému vzdelávaniu
1. Prihláška na adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa
2. Oznámenie o zaradení na adaptačné vzdelávanie
3. Menovací dekrét pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca
4. Záznam o adaptačnom vzdelávaní pedagogického zamestnanca
5. Program adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca
6. Kritériá hodnotenia adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca
7. Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca
8. Pozvánka na ukončenie adaptačného vzdelávania
9. Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania
10. Menovanie za člena skúšobnej komisie
11. Predhospitačný plán vyučovacej hodiny
12. Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania
13. Rozhodnutie o úspešnom/neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania
14. Osvedčenie o ukončení adaptačného vzdelávania

D. 1.2. Evidencia pracovného času
 • Smernica upravujúca využitie pracovného času zamestnancov
- Ostatné činnosti pedagogických zamestnancov (učiteľov a vychovávateliek ŠKD) mimo priamej práce s deťmi v rámci pracovného úväzku
- Potvrdenie o oboznámení sa so smernicou
- Evidencia dochádzky pre zamestnanca

D 1.3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
 • Správa
 • Dotazník pre triednych učiteľov o vzťahoch s rodičmi žiakov
 • Dotazník pre žiakov o živote školy
 • Dotazník pre zákonných zástupcov/rodičov o vzťahoch so školou

D 1.4. Smernica školy k vedeniu a vypĺňaniu pedagogickej dokumentácie
 • Interný predpis - Smernica školy k vedeniu a vypĺňaniu pedagogickej dokumentácie

D 1.5. Odvolanie riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy z funkcie a výpoveď
 • Záznam z prerokovania skončenia pracovného pomeru
 • Výpoveď z pracovného pomeru
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Žiadosť o prerokovanie výpovede

D 1.6. Kariérové pozície v škole
 • Kariérové pozície v škole – smernica
 • Ustanovenie funkcie triedneho učiteľa – smernica
 • Príloha č. 1: Menovanie triedneho učiteľa
 • Príloha č. 2: Formulár o oboznámení zamestnancov s interným predpisom
D 1.7 Kariérové pozície v škole
 • Kariérové pozície v škole – smernica
 • Ustanovenie funkcie triedneho učiteľa – smernica
 • Príloha č. 1: Menovanie triedneho učiteľa
 • Príloha č. 2: Formulár o oboznámení zamestnancov s interným predpisom

D 1.8 Záujmové vzdelávanie v základnej škole

Smernica upravujúca vykonávanie krúžkovej činnosti v rámci záujmového vzdelávania

D 1.9 Odmeňovanie zamestnancov vedúcich záujmové útvary a dokumentácia

 • Dohoda o brigádnickej práci študentov vedúcich záujmový útvar
 • Dohoda o pracovnej činnosti vedúceho záujmového útvaru
 • Evidencia pracovného času – Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • Evidencia pracovného času – Dohoda o vykonaní práce
 • Zásady vykonávania záujmového vzdelávania a odmeňovania zamestnancov vedúcich záujmové útvary

D 1.10 Lyžiarsky a snoubordingový výcvik

 • Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov
 • Plán lyžiarskeho výcviku
 • Žiadosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva o posúdenie miesta konania LV
 • Prihláška na lyžiarsky kurz
 • Záväzná prihláška na lyžiarsky a snoubordingový kurz
 • Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
 • Zdravotné vyhlásenie zákonných zástupcov žiaka
 • Zdravotný záznam žiaka
 • Zásady správania účastníkov lyžiarskeho výcvikového kurzu
 • Denný program lyžiarskeho kurzu
 • Vyhlásenie o prevzatí žiaka z LV alebo SV

D 1.11 Lyžiarsky výcvik – od verejného obstarávania cez cestovné náhrady po odmeňovanie zamestnancov

 • Test bežnej dostupnosti
 • Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a postupu verejného obstarávania
 • Vzorová Výzva
 • Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk predložených na základe výzvy
 • Záznam z prieskumu trhu a vyhodnotenie zákaziek 
 • Súhrnná správa
 • Príspevok na lyžiarsky kurz – Požiadavka na vykonanie úpravy v rozpočte na rok 2017 – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov
 • Cestovný príkaz
 • Vyúčtovanie pracovnej cesty
 • Evidencia pracovného času, práce nadčas a pohotovosti počas lyžiarskeho výcviku
 • Návrh na poskytnutie odmien

D 1.13 Dokumentácia a výchovný poradca

 • Menovací dekrét
 • Plán práce výchovného poradcu
 • Štatút výchovného poradcu

D 1.14 Dokumentácia koordinátora prevencie v škole

 • Menovací dekrét
 • Plán práce
 • Školský preventívny program 
D 2 Dokumentácia pre zamestnancov školy, žiakov, rodičov

D 2.1. Dokumentácia v školskej knižnici
 • Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice
 • Štatút školskej knižnice

D 2.2 Dokumentácia a individuálne (domáce) vzdelávanie
 • Žiadosť o povolenie plniť PŠD individuálnym spôsobom (formou domáceho vzdelávania)
 • Žiadosť o povolenie plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania v zahraničí
 • Žiadosť o povolenie plniť PŠD individuálnym spôsobom zo zdravotných dôvodov
 • Postupy pre zákonného zástupcu
 • Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka základnej školy
 • Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka základnej školy v zahraničí
 • Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení/nariadení vykonať komisionálnu skúšku
 • Vymenovanie skúšobnej komisie
 • Protokol o vykonaní komisionálnej skúšky
 • Oboznámenie sa so smernicou
 • Smernica o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania 
 D 2.3. Revízia a vyraďovanie knižničného fondu v školských knižniciach
 • Návrh na vyradenie knižničných dokumentov
 • Zápisnica o výsledku revízie knižničného fondu
 • Zoznam knižničných dokumentov na vydarenie

D 2.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

 • Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov – v predmete Biológia

D 2.5 Dokumentácia súvisiaca s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v základnej škole

 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
 • Smernica upravujúca vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
 • Osnova oboznamovania vedúcich zamestnancov o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Záznam z oboznámenia, informovania a overenia vedomostí pedagogických zamestnancov o BOZP
 • Smernica upravujúca zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žiakov v škole

D 2.6 Pitný režim žiakov, zamestnancov a dokumentácia 

 • Smernica o zabezpečení pitného režimu na pracovisku

D 2.7 Dokumentácia a žiak v zahraničí

 • Protokol o vykonaní komisionálnej skúšky
 • Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka základnej školy v zahraničí
 • Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD mimo územia SR
 • Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku z dôvodu plnia PŠD mimo územia SR
 • Vymenovanie skúšobnej komisie
 • Žiadosť o ekvivalenciu štúdia na ZŠ a SŠ v zahraničí
 • Žiadosť o povolenie plniť PŠD osobitým spôsobom v zahraničí
 • Žiadosť o povolenie vykonať komisionálne skúšky žiakovi, ktorý plní PŠD osobitým spôsobom v zahraničí
 • Smernica o štúdiu žiakov základnej školy v zahraničí

D 2.8 Evidencia učebníc

 • Smernica na vedenie fondu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov
 • Povinnosti správcu skladu učebníc 

E Dokumentácia súvisiaca s inými ako pedagogickými činnosťami

E 1.1. Interné predpisy
 • Základny interný predpis na tvorbu interných predpisov

E 1.2. Registratúrny poriadok
 • Interná smernica - Registratúrny poriadok pre školy

E 1.3. Poskytovanie informácií a dokumentácia
 • Rozhodnutie v autoremedúre
 • Rozhodnutie o zastavení konania
 • Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám:
 • Interná smernica
 • Rozhodnutie o odmietnutí
 • Prijatie ústnej žiadosti
 • Sadzobník
 • Postup ZŠ pri vybavovaní žiadosti 
E 1.4. Nakladanie s majetkom štátu – darovacia, zámenná a „sponzorská" zmluva
 • Darovacia zmluva
 • Darovacia zmluva (darcom je fyzická osoba)
 • Odovzdávajúci a preberací protokol
 • Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu
 • Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu
 • Zmluva o zámene správy hnuteľného majetku štátu

E 1.6. Škodová komisia
 • Dohoda o náhrade škody
 • Dohoda o uznaní škody
 • Dohoda o zrážkach zo mzdy
 • Hlásenie o škode
 • Pravidlá posudzovania škodových udalostí
 • Štatút škodovej komisie

E 1.7. Inventarizácia a dokumentácia
 • Pomôcka na vykonanie dokladovej inventúry
 • Príkaz na vykonanie inventarizácie
 • Inventarizačný zápis

E 1.9. Oznamovanie vzniku udalostí v základnej škole a jeho úprava vnútorným predpisom
 • Smernica o oznamovaní vzniku udalostí
E 1.10. Zverejňovanie fotografií na webovom sídle školy
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

E 1.11. Služobné mobily

 • Smernica o základných pravidlách prideľovania a pre používanie mobilných telefónov

E 1.12. Poskytovanie osobných údajov o zamestnancoch a ich zverejňovanie a GDPR

 • Súhlas zamestnanca na poskytnutie osobných údajov

E 1.13. Vysielanie zamestnancov na pracovnú cestu

 • Smernica upravujúca pracovné cesty zamestnancov (1)
 • Smernica o pracovných cestách a cestovných náhradách (2)
 • Oprávnení zamestnanci - podpisové vzory
 • Pečiatky používané na účtovných dokladoch
 • Písomná evidencia o oboznámení zamestnancov so smernicou o cestovných náhradách
 • Cestovný príkaz
 • Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu

E 1.14. Sťažnosti a dokumentácia

 • Oznámenie o vybavení sťažnosti
 • Zápisnica o prešetrení sťažnosti
 • Záznam o výsledku kontroly plnenia opatrení
 • Smernica riaditeľa školy na vybavovanie sťažností

E 1.17. Vykonávanie dozoru nad žiakmi základnej školy

 • Smernica riaditeľa školy upravujúca zabezpečovanie dozoru nad žiakmi

E 1.18. Vedenie kabinetnej zbierky

 • Vymenovanie vedúceho kabinetnej zbierky
 • Povinnosti vedúceho kabinetnej zbierky

E 1.19. Prevádzkový poriadok školy

 • Žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku
 • Prevádzkový poriadok školy – smernica

E 1.20. Dokumentácia – GDPR – zverejňovanie povinných údajov

 • Smernica o zverejňovaní zmlúv

E 1.21. Dokumentácia podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

 • Súhlas dotknutej osoby
 • Informácia o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom
 • Zmluva o spracovaní osobných údajov
 • Záznam o poverení oprávnenej osoby
 • Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa

E 1.22. Prekážky v práci

 • Priepustka
 • Čestné vyhlásenie

E 1.23. Prevádzkový poriadok školskej jedálne

 • Systém zabezpečenia individuálneho diétneho stravovania formou donášky pokrmov
 • Záznamy o školení 

F Kontrola a dokumentácia

F 1.2 Kontrola požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok u zamestnancov školy
 • Príkaz riaditeľa školy na zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok
 • Záznam o vykonaní dychovej skúšky s cieľom zistiť požitie alkoholických nápojov
 • Záznam o odmietnutí dychovej skúšky s cieľom zistiť požitie alkoholických nápojov
 • Oznámenie zamestnávateľa o dočasnom prerušení výkonu práce zamestnanca z dôvodu požitia alkoholických nápojov 


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 020
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4 x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 020
Formát A5

Súvisiace produkty

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

ZÁKONY V ŠKOLSKEJ PRAXI

Publikácia je vylepšeným vydaním pôvodného diela Regionálne školstvo a právo, ktorej vznik si vynúti..

68,00 €

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

KARIÉRA V ŠKOLSTVE

Publikácia s podtitulom Kariérový systém a profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov ..

65,00 €

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

DOKUMENTÁCIA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

13,00 €

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

KONTROLNÁ ČINNOSŤ RIADITEĽA ŠKOLY V OBLASTI BOZP

Riaditeľ školy, a to platí pre všetky typy škôl, či už základnej, strednej školy alebo materskej ško..

7,00 €

NAJČASTEJŠIE CHYBY V PERSONÁLNOM RIADENÍ ŠKOLY Z POHĽADU INŠPEKTORÁTU PRÁCE

NAJČASTEJŠIE CHYBY V PERSONÁLNOM RIADENÍ ŠKOLY Z POHĽADU INŠPEKTORÁTU PRÁCE

ODBORNÁ GARANCIA Autor: JUDr. Danica BedlovičováOBSAH 1. Úvod 2. Právne predpisy súvisiace s per..

9,00 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRI ŠKOLE A 2 % Z DANÍ

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, pri..

5,00 €

ODMEŇOVANIE PRÁCE NADČAS

ODMEŇOVANIE PRÁCE NADČAS

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Jarmila Belešová OBSAH 1. Právne predpisy2. Čo je práca nadčas?3. ..

5,00 €

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

REVÍZIA A VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školská knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 2..

5,00 €

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

SEBAHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY – ÁNO ALEBO NIE?

Sebahodnotenie ako špecifické hodnotenie je v podmienkach našich škôl teoreticky známe. Otázkou je p..

5,00 €

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ŠTÁTNE SYMBOLY V ŠKOLÁCH

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Ing. Zlata Penevová OBSAH 1. Štátne symboly v školách2. Štátny znak 3. ..

5,00 €

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

ODBORNÁ GARANCIA Autor: Mgr. Andrea Macháčová OBSAH 1. Úvod2. Legislatívny rámec3. Rada školy –..

7,00 €

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY

ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY

Ak chce prevádzkovateľ – škola zverejňovať akékoľvek osobné údaje na svojom webovom sídle, mal by si..

5,00 €

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

K fungovanie školy sú potrebné rôzne zdroje: ľudské, finančné, technické a hmotné. Týmto rovinám sa..

65,00 €