• TRIEDNY UČITEĽ

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-214-2

TRIEDNY UČITEĽ


Pokračovanie úspešnej publikácie Sprievodca triedneho učiteľa, ktorá už niekoľko rokov nevychádza a stále je po nej dopyt. Ojedinelá komplexná publikácia pre učiteľa a triedneho učiteľa, ktorá zachytáva aktuálnu právnu situáciu. Namiesto riešenia čiastkových problémov, ktoré sú nútení učitelia a triedni učitelia riešiť, prináša naozaj široký záber oblastí práce učiteľa, vrátane konkrétnych príkladov z praxe. Jediná publikácia na trhu, ktorá sa venuje potrebám triedneho učiteľa.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  65,00 €

ks

Popis

Začínajúci triedni učitelia, ale aj triedni učitelia s niekoľkoročnou pedagogickou praxou často nemajú dostatočné a komplexné informácie o povinnostiach a práci triedneho učiteľa.

Ambíciou publikácie TRIEDNY UČITEĽ je pravidelne učiteľom prinášať aktuálne a zaujímavé príspevky súvisiace s prácou, povinnosťami a aktivitami triedneho učiteľa.

 • Podáva komplexné informácie o legislatíve a povinnej dokumentácii triedneho učiteľa.
 • Prináša inšpirácie pri kreovaní pedagogického procesu.
 • Uvádza konkrétny návod riešenia problémových situácií v živote školy.
 • Poskytuje spôsoby riešenia záťažových situácií v práci triedneho učiteľa.


Publikácia ponúka:

 • aktuálne legislatívne informácie,
 • dokumentáciu triedneho učiteľa a vzory tlačív,
 • inovatívne vyučovacie metódy,
 • námety na prácu s integrovanými žiakmi,
 • informácie o manažmente triedy,
 • testy a dotazníky zamerané na rozvoj osobnosti učiteľa.

 ODBORNÁ GARANCIA

Editor:
Mgr. Mariana Gibejová - zástupkyňa riaditeľa ZŠ

Autori:
Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Mgr. Jana Bedlovičová
Mgr. Jarmila Braunová
Mgr. Rozália Cenigová
Christoph Eichhorn
PhDr. Anna Janovská, PhD.
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Mgr. Tatiana Kizivatová
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Mgr. Ingrid Kováčová
PaedDr. Mgr. Viktor Križo
Ing. Mária Pavlíková
PaedDr. Ľuboš Tužinský, PhD.
PaedDr. Jarmila Žaškovská
Mgr. Štefan Rác

OBSAH

A Infoservis
A 1 Aktuality
A 1.1 Stupnica platových taríf od 01.01.2019
A 1.2 Platnosť priznaných kreditov od 1. februára 2019 
A 1.3 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

A 2 Platnosť priznaných kreditov od 1. februára 2018
A 2.1 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 21. 10. 2019
A 2.2 Prehľad účinnej a pripravovanej legislatívy v oblasti školstva k 26.11.2018  


A 3 Otázky a odpovede
A 3.1 Individuálne vzdelávanie
A 3.2 Priznanie kreditov za základnú jazykovú štátnicu
A 3.3 Chorý žiak – vzdelávanie doma 

B Triedny učiteľ a legislatíva
B 1 Legislatíva
B 1.1 Triedny učiteľ – jeho postavenie, práva a povinnosti v právnych predpisoch
B 1.2 Zákonné podmienky školskej integrácie
B 1.3 Priestupková a trestná zodpovednosť žiakov a charakteristika najčastejších trestných činov
B 1.4 Škola a problémové správanie a kriminalita žiakov
B 1.5 Škola a používanie mobilov
B 1.6 Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí
B 1.7 Mobbing a bossing na pracovisku školy
B 1.8 Pracovný čas v školstve
B 1.9 Štátna školská inšpekcia a sťažnosti súvisiace s prácou triednych učiteľov
B 1.10 Vzdelávanie žiaka podľa individuálneho učebného plánu
B 1.11 Ako postupovať pri školskom úraze
B 1.12 Štátna školská inšpekcia
B 1.13 Dozor nad žiakmi v škole a mimo budovy školy         

B 2 Personalistika
B 2.1 Ako správne uzatvoriť pracovný pomer
B 2.2 Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
B 2.3 Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
B 2.4 Pracovná disciplína, povinnosti zamestnancov a dôsledky ich nedodržania
B 3 Dokumentácia
B 3.1 Práca s finančnou hotovosťou
B 3.2 Vyplňovanie triednej dokumentácie
B 3.3 Vysvedčenia a výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok
B 3.4 Dokumentácia v školskej knižnici
B 3.5 Metodické združenie triednych učiteľov
B 3.6 Pochvaly, výchovné opatrenia a hodnotenie správania žiaka základnej školy 


C Triedny učiteľ a edukácia
C 1 Výchova a vzdelávanie
C 1.1 Možnosti využitia prvkov arteterapie v pedagogickej praxi
C 1.2 Alternatívne hodnotenie a klasifikácia žiakov
C 1.3 Ishikawov diagram – evaluačný nástroj pri riešení situácií v prostredí školy
C 1.4 Mentoring učiteľov – keď ti ľudskosť a skúsenosť podajú pomocnú ruku
C 1.5 Skupinová práca a osobnostný rozvoj žiakov
C 1.6 Typológie osobnosti učiteľa a osobnostný rozvoj žiakov
C 1.7 Základné fakty o tvorivosti
C 1.8 Zážitkové sústredenia a osobnostný rozvoj žiakov
C 1.9 Adaptívne vzdelávanie
C 1.10 Slovné hodnotenie v školskej praxi
C 1.11 Psychologické aspekty problémového správania žiaka a jeho zvládanie    
C 1.12 Komisionálne skúšky na základnej škole
C 1.13 Opakovanie ročníka na základnej škole

C 2 Integrácia
C 2.1 Triedny učiteľ a integrácia
C 2.2 Druhy talentov a edukácia nadaných žiakov
C 2.3 Školské predpisy a vzdelávanie nadaných žiakov
C 2.4 Edukačné stratégie vo vzdelávaní nadaných žiakov
C 2.5 Kompetencie učiteľa nadaných žiakov a spolupráca s rodičmi
C 2.6 Výchovné a vzdelávacie ciele vzdelávania nadaných žiakov
C 2.7 Rozvoj kognitívnych a metakognitívnych schopností nadaných žiakov      

C 3 Triedny manažment
C 3.1 Triedne pravidlá
C 3.2 Triedny manažment – aby to v triede fungovalo
C 3.3 Rituály a rutina na vyučovaní alebo Ako zabezpečujú rituály a rutina bezpečie na vyučovaní
C 3.4 Učiteľky a učitelia ako sprievodcovia pri rozvoji a raste osobnosti žiakov
C 3.5 Triednická hodina 
C 3.6 Program a aktivity na úvodné dni školského roka

C 4 Učiteľ, žiak, rodič
C 4.1 Komunikácia s rodičmi problémových žiakov
C 4.2 Ako zvládnuť nepríjemný rozhovor s kolegom/rodičom
C 4.4 Komunikácia učiteľ – rodič – žiak
C 4.5 Typy problémových rodičov a komunikácia s nimi
C 4.6 Rodičovské združenie

D Triedny učiteľ a škola
D 1 Škola a spolupráca s inými inštitúciami
D 1.1 Školský psychológ a spolupráca s učiteľmi
D 1.2 Mediácia – vyjednávanie ako metóda riešenia konfliktov medzi deťmi
D 1.3 Metodicko-pedagogické centrum 

D 2 Pracovný kolektív
D 2.1 Interná komunikácia v škole – zásady efektívnej komunikácie

D 3 Problémy v škole a ich prevencia
D 3.1 Záškoláctvo – príčiny a prevencia
D 3.2 Kyberšikana v podmienkach školy – čo môže robiť triedny učiteľ
D 3.3 Prevencia šikanovania v škole
D 3.4 Práca učiteľa s problémovou triedou 

D 4 Školské projekty a podujatia
D 4.1 Kreatívne a medzigeneračné dialógy – sieťovanie detí a seniorov v prierezových témach
D 4.2 Netradičné medzigeneračne vyučovanie – Školská záhrada a Malý princ
D 4.3 Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
D 4.4 Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy
D 4.5 Arteterapia v škole – príklad z praxe
D 4.6 Projektová metóda ako prostriedok boja proti extrémizmu a rasizmu na hodinách dejepisu   
D 4.7 Žiacky parlament
D 4.8 Príprava a realizácia exkurzií


D.5 Školská samospráva 
D 5.1 Rada školy pri základnej škole

E Triedny učiteľ a osobnostný rozvoj
E 1 Manažment
E 1.1 Syndróm vyhorenia v profesii učiteľa, príčiny a prevencia   
E 1.2 Diárium triedneho učiteľa základnej školy (január – august)
E 1.3 Diárium triedneho učiteľa základnej školy (september - december)
E 1.4 Profesijný rozvoj učiteľa
E 1.5 Profesijné štandardy pre triedneho učiteľa
E 2 Psychohygiena
E 2.1 Odpustiť je rozhodnutie
E 2.2 Čo je odpustenie a čo odpustenie nie je        
E 3 Otestujte sa!
E 3.1 Empatia a asertivitaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 424
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 2 424
Formát A5

Súvisiace produkty

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

TRIEDNY UČITEĽ, JEHO POSTAVENIE A POVINNOSTI V PRÁVNYCH PREDPISOCH

Triedny učiteľ musí byť dostatočne kvalifikovaný a mal by byť pripravený na všetky situácie, ktoré s..

7,00 €

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Komplexná pomôcka pre učiteľa telesnej a športovej výchovy. Prináša ucelený materiál, ktorý má ambíc..

75,00 €