8. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Články

Sylaby / Učiteľ nie je Google 6

Z hlavných referátov vyberáme


prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Majú byť učitelia magistri?
Táto otázka rieši prienik politiky regionálneho školstva a vysokoškolskej politiky. Vysoké školy už dávno zmenili štruktúru vzdelávacích programov a ponúkajú vzdelávanie na troch stupňoch. V regionálnom školstve sa tiež rieši otázka kvalifikácie učiteľov. Veľa krajín, ktoré majú dobre nastavený vzdelávací systém dávajú učiteľskú kvalifikáciu v rámci štvorročného bakalárskeho vzdelávania. My tlačíme všetkých na magisterský stupeň a stále nie sme schopní uznať bakalárske vzdelanie za dobrý vysokoškolský štandard. Súčasne s tým vlastne devalvujeme takzvané postgraduálne štúdiá a nie sme schopní ponúknuť elitné magisterské programy pre tých najlepších z pedagogického prostredia. Súčasne chceme, aby učiteľské vzdelávanie malo viac praktický charakter, teda taký, ktorý napĺňa ideu profesijne orientovaných bakalárskych programov. V tomto zmysle nás môžu čakať zásadné zmeny. Učiteľom poskytnúť dobré bakalárske vzdelanie a v rámci magisterského štúdia ponúkať programy pre náročnejšie pozície, ktoré u nás vlastne ani nemáme.   


Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
Nepreceňujeme úlohu vzdelávania? 
O vzdelávaní panuje predstava, že čím viac vzdelávania, tým lepšie. Je však možné, že sme sa dostali do stavu, kedy už máme príliš veľa vzdelávania? Podobné otázky znejú kacírsky. Ale práve to by nás malo varovať. Cieľom hlbšej diskusie je preskúmať túto otázku z pohľadu učiteľa, ekonóma, študenta i v širších súvislostiach.    


Khairi Sallehudin Bin Abdullah
Národná reforma v Singapure – berme si príklad od najlepších! 
Predstaví najlepšie postupy a trendy v oblasti vzdelávania v Singapure, v krajine, kde je vzdelávanie národnou prioritou, kde sa základné pedagogické dokumenty a učebnice postupne menia tak, aby poskytovali študentom príležitosti na pochopenie a komunikovanie konceptov, kritické myslenie a aplikovanie poznatkov na reálne problémy. Cieľom je na základe výsledkov medzinárodného merania  TIMSS (2015) ukázať, že metodológia založená na výskume spojená s dôsledným profesionálnym rozvojom a revíziou učebníc dosiahla stabilný pokrok.


Marija Vyšniauskaite
Ako v Litve učia žiakov myslieť ekonomicky
Čo odlišuje dobrú učebnicu od priemerných? Prečo je štúdium ekonómie dôležité a čo sa stane, keď nepoznáte jej hlavné princípy? Prečo potrebujeme viac a lepšie učebnice ekonómie? Aké sú prekážky vo výučbe ekonómie a ako ekonómiu spopularizovať mimo školy? 


prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Nové a rastúce očakávania od učiteľov – de-profesionalizácia alebo re-profesionalizácia povolania?

Vo vyspelom svete sa konštatujú veľké trendy s dopadmi na vzdelávanie: heterogénne triedy v dôsledku mastifikácie/demokratizácie vzdelávania; zmeny na trhu práce a nutnosť opakovaných rekvalifikácií; digitalizácia života atď. Učiteľská semi-profesia žije stále v ilúzii svojho rešpektu z doby priemyselnej modernity. Súčasné poznatky o učiteľskom kontexte v medzinárodnom porovnaní však svedčia o kríze učiteľstva, ktorá je historicky bezprecedentná. Súčasťou príspevku budú aj výsledky niektorých výskumov a analýza súčasného stavu.  


Amita Gupta
Ako sa stať učiteľom v ére globalizácie: Perspektívy z Ameriky

Prednáška poskytne stručný prehľad vzdelávania a učiteľskej profesie v USA vrátane krátkej histórie overovania učiteľských zručností a prominentné prístupy k príprave učiteľov. Súčasné kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vyučovanie budú prezentované spolu so sociálnym a profesionálnym postavením učiteľov, a tiež perspektívy z hľadiska kvalít dobrého vyučovania. Posledné vzdelávacie reformy v USA presadzujú špecializované testovanie a sledovateľnosť pokroku. Aby učitelia držali krok s takto nastavenou vzdelávacou politikou, profesijné požiadavky zahŕňajú povinnosť, ktorá sa nazýva edTPA. Je to míľnik v oblasti komplexného hodnotenia, navrhnutý tak, aby zhodnotil, či začínajúci učitelia sú pripravení na svoju prácu, a to prostredníctvom evaluácie ich vyučovania a ich analýzy vlastného učenia. V prednáške budú predstavené klady, aj zápory tohto nástroja hodnotenia. Prednášku uzavrieme úvahami, ako čo najlepšie vyvážiť akademickú podriadenosť učiteľov so schopnosťou kreatívneho a kritického myslenia, ktorú prinesú do tried. 

                              

Zo seminárov vyberáme


Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – Možnosti a limity profesijného rozvoja
Príspevok prezentuje najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, sústreďuje sa na najviac diskutované otázky súvisiace s novými podmienkami profesijného rozvoja. Zaoberá sa tiež významom nového prístupu k profesijnému rozvoju v živote školy ako súčasti školského systému aj miestnej komunity. Prináša praktické postupy pri prechode na nový právny stav.

Ing. Jarmila Belešová
Zmeny odmeňovaní a pripravované zmeny v personalistike pre školy v roku 2019
Témou prednášky budú zmeny zákona č. 553/2003 Z.z.  účinné o 1.1.2019 a povinnosti zamestnávateľov s nimi súvisiace. Zmeny pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v nadväznosti na novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov účinnú od 1.9.2019. Platnosť vzdelávaní absolvovaných do 31.8.2019 a ich vzťah k odmeňovaniu. Nové príplatky za vzdelávanie a platnosť  kreditového príplatku.

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Reforma vzdelávania cez kultúru testovania - Príbehy slovenských škôl
Diskusia o národných testovaniach T5 a T9 sa na Slovensku vedie najmä vo väzbe na výsledky jednotlivých škôl. Ostrá a permanentne negatívna reakcia časti učiteľskej verejnosti na národné testovania však naznačuje, že v súvislosti s uplatňovaním národných testovaní je v stávke aj niečo iné - snaha ovplyvňovať činnosť učiteľov, škôl a dokonca aj obsah vzdelávania. Aké má miesto národné testovanie v našich školách? Čo v nich spôsobuje resp. zavádza? Ako ovplyvňuje kultúru školy, vzťahy? Odpoveďami na tieto otázky sa budeme zaoberať vo väzbe na výskum realizovaný v slovenských školách.

Dr. Petra Arndt, PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
Význam Erasmus+ projektov pre vyučovanie prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ
Medzinárodný projekt I – S.K.Y.P.E., čo je skratka pre „Interaktívnu vedu pre deti a mládež na 1. stupni základnej školy“, je projekt v rámci programu Erasmus+ koordinovaný odborným nakladateľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko. Na projekte spolupracovali ďalší 6 partneri (univerzity a školy) z 3 rôznych krajín (Slovensko, Česká republika a Nemecko). Hlavným cieľom projektu bolo a je mať zásadný vplyv na už existujúci vzdelávací systém, nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni a zlepšiť kvalitu vyučovania prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl prostredníctvom učiteľov. Seminár má poskytnúť prehľad o priebehu projektu I – S.K.Y.P.E., jeho partneroch a cieľoch. Povieme vám prečo je dôležité zažiť svet okolo nás prostredníctvom skúmania, a akú úlohu zohrávajú veľké vedecké idey v procese prírodovedného vzdelávania.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Učme sa z chýb iných
Prehľad zmien a najčastejších nedostatkov v personálnej činnosti. Komunikácia so zástupcami zamestnancov a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Ochrana osobných údajov. Základy a zásady účtovníctva. Tvorba vnútorných predpisov. Prehľad povinných vnútorných predpisov.

Amita Gupta
Kultúrne vnímavé kurikulum a pedagogika v predškolských zariadeniach: Inšpirácie z Ázie
Seminár sa zameria najmä na vzdelávanie v rannom veku a spoločne preskúmame, čo to znamená učiť malé deti kultúrne relevantným alebo kultúrne vnímavým spôsobom v triedach, ktoré sa stávajú čoraz viac globalizovanejšie. Zdôrazníme dôležitosť definovania sociálno-kultúrneho kontextu v rámci ktorého školy a študenti existujú a tiež potrebu rozšírenia diskusie o kultúrne relevantnej pedagogike zo vzdelávania učiteľov k vyučovaniu v triedach. Predstavíme príklady a prežité skúsenosti niektorých ázijských tried s kurikulom a pedagogikou, ktoré odrážajú kultúru detí. Na záver seminára sa do diania aktívne zapoja aj jeho účastníci a pokúsia sa vytvoriť kultúrne vnímavú triedu v materskej škole pre svoje deti.

Judr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marián Galan 
Zrealizované a pripravované zmeny v školstve v roku 2019
Témou seminára bude prehľad aktuálnych legislatívnych a vecných zmien uskutočnených a pripravovaných v školskom roku 2018/2019. Príspevok bude zameraný na zmeny týkajúce sa plánov výkonov v osemročných gymnáziách, nový systém nastavovania plánov výkonov v stredných školách, ktoré priniesli zmeny v odbornom vzdelávaní, postupné zavádzanie nového druhu stredných škôl – stredných športových škôl a škôl umeleckého priemyslu.  Ďalej sa prednášajúci zamerajú na zmeny v zákone o štátnej správe v školstve týkajúce sa vytvárania školských obvodov, či zefektívnenia inšpekčnej činnosti a v neposlednom rade ozrejmia prehľad najdôležitejších zmien, ktoré priniesol nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch. V ďalšej časti bude obsahom prezentácie aj informácia o pripravovaných zmenách – základné podmienky povinného predprimárneho vzdelávania, či zvyšovanie platov začínajúcich pedagógov. Pokiaľ ide o vecné zmeny v regionálnom školstve, obsahom príspevku bude liberalizácia voľby prvého cudzieho jazyka na základných školách, úprava vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie ako i dotačné programy v oblasti regionálneho školstva.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Rozhodovanie riaditeľa školy 
Riaditelia škôl a školských zariadení vystupujú ako orgány štátnej správy školstva pri rozhodovaní o právach a povinnostiach žiakov. Riaditeľ školy teda vydáva rozhodnutia v správnom konaní. Ak dôjde k odvolaciemu konaniu a súdnemu prieskumu, tak odvolacie orgány a súdy rozhodnutia riaditeľov v prevažnej väčšine prípadov rušia pre nezákonnosť. Cieľom prednášky je vysvetliť riaditeľom ako sa vyhotovuje zákonné rozhodnutie riaditeľa školy, napr. o výchovnom opatrení, komisionálnom preskúšaní a pod. Osobitná pozornosť v prednáške bude venovaná dodržaniu rodičovských práv rozvedených rodičov a a práv rodičov z neúplných rodín pri rozhodovaní riaditeľa školy a doručovania rozhodnutí rodičom.

Darina Výbohová
Portfólio ako prostriedok profesijného rozvoja učiteľa
Škola, ako ju poznáme dnes, už nenapĺňa požiadavky doby, a preto potrebuje zmenu. Premena školy vyžaduje premenu učiteľa, učiteľskej profesie, na čo sú potrebné aj nové modely a nástroje na rozvoj kompetencií učiteľov.

PhDr. Štefan Grajcár
Kariérový poradca v škole
Najnovšie zmeny v školskej legislatíve výrazne posilňujú úlohu kariérovej výchovy a kariérového poradenstva a v súvislosti s tým sa novo definuje aj postavenie a úloha kariérového poradcu v škole. Je kariérový poradca novinkou v našom vzdelávacom systéme alebo je to len „nový“ názov pre „starého“ výchovného poradcu? Aká je história toho, čomu sa má venovať, v našich školách? Aká je jeho hlavná úloha na základnej a na strednej škole, ktoré činnosti dominantne vykonáva? Ako by mohla vyzerať deľba práce medzi kariérovým poradcom a ostatnými pedagógmi v škole, najmä výchovným poradcom? Aké sú úlohy kariérového poradcu mimo školy, najmä v oblasti spolupráce s ostatnými zložkami poradenského systému v školstve, ale i inštitúciami vyšších stupňov vzdelávania, zamestnávateľmi, ďalšími organizáciami?

Mgr. Elsheba Akinyi
Školský vzdelávací systém v Keni a kultúrne rozdiely
Témou príspevku bude školský systém v Keni od predkoloniálneho obdobia až pod súčasnosť. Najprv sa zameriame na predkoloniálne obdobie a to, ako deti získavali vedomosti bez formálnych náležitostí, ktoré sú dostupné v dnešných školách. Tiež sa budeme venovať neformálnym spôsobom vzdelávania, ponúkaných v rôznych stupňoch vzdelávania. Koloniálne obdobie zahŕňa príchod misionárov a kolonizátorov, zmeny, ktoré viedli od neformálneho k formálnemu vzdelávaniu, a tiež segregáciu škôl a následné odstránenie tejto segregácie. V časti o postkoloniálnom období sa zase pozrieme na súčasný školský systém a jeho štruktúru s možnými budúcimi zmenami.

Mgr. Janka Ďuratná
Asistent učiteľa – ako to robiť lepšie?
Takmer každá škola/riaditeľ na Slovensku rieši ako správne nastaviť integráciu žiakov so ŠVVP, spoluprácu medzi odbornými zamestnancami, učiteľmi a asistentmi učiteľa. Čoraz viac pribúda žiakov s odporúčaniami o pridelenie asistentov učiteľa. Preto sa budeme aktívne venovať práci asistenta učiteľa z pohľadu riaditeľa školy, jeho pracovnej náplni, ale aj o ďalších možnostiach a zdrojoch financovania týchto zamestnancov. Lektorka ukáže, ako môže fungovať v praxi integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s praktickými ukážkami z najväčšej školy v meste Martin, v ktorej majú 14 asistentov učiteľa a 2 školských špeciálnych pedagógov.

Marija Vyšniauskaite, Mgr. Radovan Ďurana, Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
Ako a prečo učiť ekonómiu?
Seminár nadväzuje na prednášku Marije Vyšniauskaite a bude venovaný významu vyučovania ekonómie v školách. Cesta učebnice Marije Vyšniauskaite Ekonómia v 31 hodinách do litovských škôl, príčiny  jej úspechu. Systém vyučovanie ekonómie v Litve. Diskusia na tému, ako dostať ekonómiu do osnov škôl a efektívne ju vyučovať.

Ing. Naďa Cisárová
Erasmus+ pre školy: píšte ešte lepšie projekty
Cieľom programu Erasmus+ v sektore školského vzdelávania je pomôcť zvýšiť kvalitu vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom realizácie projektov Erasmus+. Túto možnosť majú aj základné umelecké školy a jazykové školy s cieľovou skupinou žiakov základných a stredných škôl. Program Erasmus+ poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania na rozvoj svojich odborných schopností a príležitosti pre školy na spoluprácu so zahraničnými partnermi. Seminár účastníkom priblíži možnosti pre školy zapojiť sa do programu Erasmus+, realizáciou projektov KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a projektov KA2 – Strategické partnerstvá. Bude predstavený špeciálny typ projektov KA2 určený výhradne pre školy, tzv. Školské výmenné partnerstvá, ktorý je zameraný na výmenu skúseností a v rámci ktorého môžu vycestovať celé triedy žiakov aj s učiteľmi na mobilitu do zahraničia. Odznejú i prezentácie úspešných realizátorov projektov Erasmus+.
Z workshopov vyberáme


Khairi Sallehudin Bin Abdullah
Prečo je singapurská matematika úspešná?
Singapurský model holistického vzdelávania je známy svojimi úspechmi. Vysoký podiel na šírení národného programu vzdelávania v spolupráci s vládou má aj niekoľko popredných singapurských vydavateľstiev. Khairi Abdullah ako predstaviteľ jedného z nich predstaví projekt matematiky K-12 a prácu s modelom C – P – A, ktorý je jedným zo základných východísk tzv. singapurskej metódy. Ukáže, prečo je dôležité revidovať a zlepšiť výsledky slovenských žiakov, predstaví niekoľko nástrojov na motivovanie žiakov a zlepšenie ich výsledkov. 

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Rozvíjanie špecifických funkcií:  S Kuliferdom od písmen k číslam
Workshop je zameraný na predstavenie  pracovných zošitov Kuliferdo pre žiakov so špecifickými problémami v procese učenia sa na 1. stupni základnej školy, a to konkrétne v predmetoch slovenský jazyk a matematika. Vybrané oblasti z pracovných zošitov budú prezentované interaktívnym spôsobom s využitím učenia sa cez zážitok. 


Ing. Dr. Nora Lauková
Osobnosť učiteľa v rizikových situáciách

Každý deň sa učitelia stretávajú s rizikovými situáciami. Ich náročná práca s deťmi, rodičmi, kolegami, či priateľmi školy si vyžaduje, aby boli pedagógovia pripravení odolávať konfliktom, manipulácii, pracovnej záťaži, alebo skrytým zámerom. V tomto workshope sa učitelia naučia, ako správne v týchto situáciách reagovať podľa ich typológie osobnosti, identifikovať kritické okolnosti v čase prevencie, čo je dôležité v záťažových situáciách eliminovať a zistia, ako odbúravať rôzne typy rizík v každodennej praxi v škole. 

Ing. Dagmar Kéryová, Ing. Jana Bernaťáková
Ako si vytvoriť víziu vlastnej školy?
Každá škola nie je a ani nechce byť rovnaká. Čo však definuje jej jedinečnosť? Čo osloví rodičov, žiakov, nových učiteľov, aby sa stali jej súčasťou? Čo zabezpečí, aby celý tím od učiteľov, vychovávateliek, či školníka v súlade a porozumení denne vedeli vykonávať samostatne svoju prácu? Je to vízia školy – jej smerovanie, sen, ako by škola mala vyzerať v budúcnosti, čo je dôležité, aby ku nej patrilo. A túto víziu musia poznať a byť jej súčasťou všetci zamestnanci, pretože potom budú vedieť tvoriť a plánovať nové aktivity, navzájom sa zlaďovať, spolupracovať a hlavne kráčať jedným smerom. Príďte si skúsiť, ako sa vízia tvorí, vypočujte si príklady zo slovenskej praxe škôl, ktoré tvorili a pracujú so svojou víziou.

Mgr. Svetlana Síthová
Vzdelávanie detí so ŠVVP sa nekončí na 1. stupni ZŠ
Problematika vzdelávania detí so špecifickými vývinovými poruchami je v poslednom období v popredí záujmu pedagógov na prvom stupni základnej školy, ale rovnako aj pedagógov na druhom stupni ZŠ a na stredných školách. Ako rozpoznať, že máme v triede deti so ŠVVP, aké sú možnosti práce s deťmi s vývinovými poruchami učenia, aké stratégie učenia použiť pri vzdelávaní detí s poruchami učenia a pozornosti aj na druhom stupni ZŠ, aké sú možnosti spolupráce pedagógov so školskými psychológmi a špeciálnymi pedagógmi pri riešení problémov na vyučovaní, tieto aj iné témy budú súčasťou príspevku na tému práca so žiakmi so ŠVVP.    

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Od malých k veľkým vedeckým predstavám 
Workshop je zameraný na problematiku rozvoja prírodovednej gramotnosti na prvom stupni ZŠ. Vychádza z riešenia medzinárodného projektu I-S.K.Y.P.E., ktorého hlavným zámerom je metodická podpora učiteľov v snahe rozvíjať prírodovednú gramotnosť efektívnym, inovatívnym spôsobom. V rámci projektu bol vytvorený rozsiahly súbor metodických materiálov pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, ktorého hodnota sa zvýšila následným overením v praxi. Počas workshopu sa účastníci oboznámia s princípmi konceptu aplikovaného pri tvorbe metodických materiálov a prakticky si vyskúšajú vybrané aktivity, ktoré riešia dlhodobo zanedbávané prvky rozvoja prírodovednej gramotnosti. 

Tibor Hujdič
Školské knižnice bez kníh?
Môže byť pre deti príťažlivý sklad zaprášených kníh otvorený raz do týždňa na 1 hodinu, keď sa vďaka svojmu mobilu môžu v priebehu 1 sekundy spojiť s novinkami kozmickej agentúry NASA? Alebo ako meniť knižnice v čase, keď (skoro) všetko je na webe.

Ing. Ján Sládek
Edukácia mozgu - poďte zvýšiť potenciál sebe i svojim žiakom! 
Brain Education (Edukácia mozgu) je vzdelávací program pre spojenie tela a mozgu zameraný na celkové zlepšenie kognitívnych schopností nášho mozgu, jeho lepšie spojenie s telom ako i prepojenie ľavej a pravej hemisféry. Ide o celosvetovo uznávaný systém, ktorý v piatich krokoch napomôže vytvoriť nielen kreatívne a produktívne prostredie, ale samotným účastníkom pomôže vytvoriť pocit radosti, zdravia a šťastia. Systém je založený na neustálom prepojovaní tela a mozgu formou rôznych hier, cvičení ale i priameho sústredenia, čím pracujeme a dosahujeme výsledky v nasledovných činnostiach a funkciách mozgu: pamäť, sústredenie, fyzické zdravie, emocionálne a skupinové prežívanie, kreativita, charakter, tímový duch, sebaistota a uvedomovanie.  Program je určený nielen pre samotné deti, ale aj ich učiteľov, ktorým dokáže pomôcť efektívnejšie a ľahšie pracovať so skupinou detí. Na workshope účastníkom najprv v krátkosti predstavíme spomínaný systém a väčšinu času budeme venovať cvičeniam, ktoré budú môcť učitelia využiť priamo so žiakmi na hodine a cvičeniam určeným priamo pre dospelých.

Ing. Svetlana Poláková MBA a Mgr. Denisa Valachovičová
Práca s tlakom v komunikácii
Program workshopu  otvorí viacero zaujímavých tém, ktorými môžete cez vlastný zážitok objavovať odpovede na otázky ako napríklad: Chcete poznať hodnotu človeka, ktorý svojím správaním ubližuje a pozrieť sa čo je za tým? Čo sa deje vo vnútri človeka, ktorý je napádaný a tlačený druhým? Radi sa dozviete niečo o sebe? Chcete sa na seba pozrieť cez zážitok? Tajná ingrediencia zvládanie stresových situácií. Zážitkovou formou sa budeme venovať záťažovým situáciám a ich riešeniu.  Vyberieme reálnu situáciu zo života učiteľa v triede alebo situáciu v škole.

doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD., Mgr. Štefánia Ferková, PhD.
Relácia medzi rodinou a problémovým správaním žiakov. Ako pracovať s rodičmi?
Systémový pohľad na problémové správanie žiaka – rodina ako zdroj problémov. Ako vplýva rodina na vznik a priebeh problémového správania detí. Komunikačné nezhody a ako ich napraviť. Citové blokády vo vzťahoch a čo s nimi? Špecificky náročné vývinové obdobia – puberta, adolescencia. Ako si poradiť s problémovým rodičom – rady pre triedneho učiteľa. 

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.; Eva Blaho  
Všímame si obézne deti? 
Dôležitým zložkou boja proti obezite je PREVENCIA. S prevenciou sa má začať už v ranom detstve pred nástupom do školy a mala by u detí kontinuálne pokračovať po ich nástupe do školy. Najdôležitejším faktorom prevencie obezity sú pre deti ich RODIČIA a široké rodinné prostredie. Už v skorom veku deti kopírujú správanie svojich rodičov a v rodine odpozorované a zafixované návyky si nesú so sebou do ďalšieho života. Po nástupe detí do škôl však podstatnú úlohu pri formovaní názorov, postojov, myslenia a návykov detí preberajú aj UČITELIA a PEDAGÓGOVIA. Učitelia by mali ovládať, aké sú základné zložky prevencie obezity, ako má vyzerať racionálne plnohodnotné a nutrične vyvážené stravovanie bez zbytočných „prázdnych kalórií“. V rámci svojich možností by mali všestranne podporovať telesné aktivity a pohyb detí v školách i v rámci mimoškolských aktivít. Navyše učitelia by sami dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a byť tak pre deti príkladom. Je veľmi kontraproduktívne, ak sa čosi hlása a zároveň niečo úplne odlišné robí ... Cieľom workshopu je podporiť užitočnú snahu pedagógov byť pre deti v školách dobrým učiteľom zdravého životného štýlu a zároveň aj dôveryhodným osobným príkladom, ktorý budú deti radi nasledovať. 

PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
Literatúra a jej úloha vo výučbe cudzích jazykov
Je ľahko dostupný. Je pútavý. Rozvíja komunikatívne zručnosti aj zložky osobnosti žiaka. Napriek tomu ho v nedostatočnej miere využívame pri vyučovaní anglického jazyka. Reč je o literárnom texte. Workshop má za cieľ ukázať konkrétne možnosti využitia literárneho textu v zjednodušených verziách pri vyučovaní angličtiny v primárnom, sekundárnom aj terciárnom vzdelávaní, a tak povzbudiť učiteľov angličtiny k jeho častejšiemu využitiu na hodinách anglického jazyka.

Mgr. Viera Huliačková
Kritériá inovatívnych stratégií a metód vyučovania slovenského jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ 
Lektorka v rámci workshopu účastníkom priblíži aj tieto témy: Dôležitosť / Nepodstatnosť písania i/y po obojakých spoluhláskach v súčasnosti, Rozdiely v obsahu i spôsobe práce  pri osvojovaní a utvrdzovaní  učiva o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ, Koncepcia a inovatívne stratégie a metódy vyučovania vybraných slov v 3. a 4.ročníku ZŠ, Jednotnosť a individuálnosť pri hodnotení a klasifikácii zvládnutia učiva o vybraných slovách, Kritériá výberu inovatívnych  stratégií a vyučovacích metód pri vybraných slovách v rámci vašej triedy – analýza triedy a rozbor situácie v skupinách.

Mgr. Jana Bohunická
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ 
Ako rozvíjať u detí záujem o históriu, zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť? Skúsili ste už niekedy napríklad vyhľadávaním a interpretovaním informácií, skúmaním a hodnotením obsahu textu, riešením úloh a hlavolamov? Autorka printovej verzie zábavno-súťažnej relácie RTVS DAJ SI ČAS bude prezentovať prácu s kreatívnymi úlohami zo zábavníka aj jeho široké možnosti využitia v rámci rôznych vyučovacích predmetov na druhom stupni základnej školy.

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.;  doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Rovesnícke príbehy pomáhajú zmierňovať predsudky: kedy a prečo to funguje
Na workshope ukážeme, ako sa dá pracovať s rovesníckymi príbehmi zameranými na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vyskúšame si tri aktivity, ktoré sme experimentálne otestovali v rámci riešeného projektu a sú využiteľné vo vzdelávacej  praxi. Spoločne budeme diskutovať, za akých okolností tieto aktivity najlepšie fungujú a tiež s akými problémami sa pri nich možno stretnúť. Na výskume sa v roku 2018 zúčastnilo 482 žiakov a žiačok 7. a 8. ročníkov slovenských základných škôl, ktorí boli náhodne pridelení do kontrolnej a experimentálnej skupiny. Žiaci a žiačky v experimentálnej skupine absolvovali počas troch týždňov tri interaktívne aktivity, počas ktorých pracovali s príbehmi o mladých ľuďoch z rôznych menšín. Táto intervencia znížila sociálnu vzdialenosť, zvýšila dôveru a intencie k približujúcemu správaniu, ale nezlepšila postoje ani nezmiernila úzkosť voči Rómom. Intervencia takisto zlepšila postoje voči sekundárnym nečlenským skupinám, ktoré boli zmienené počas aktivít: černochom, Maďarom a ľuďom fyzickým handicapom. Výskum bol podporený z grantu APVV14-0531.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Multikultúrna výchova v materskej škole
Cieľom workshopu je predstaviť učiteľom a učiteľkám materských škôl bezpečnú cestu rozvíjania multikultúrneho cítenia detí a cez vlastnú skúsenosť získať predstavu o tom ako pracovať s deťmi a viesť ich k otvorenosti voči svetu. Na workshope budeme hľadať odpovede na otázky: Čo je a čo nie je multikultúrna výchova? Ako spoznávať s deťmi iné kultúry a vyhnúť sa stereotypizácii? Je multikultúrna výchova o rozdieloch medzi ľuďmi? Ako učiť deti prijímať, oceňovať a rešpektovať inakosť?

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 
Metafora stromu ako model spôsobilostí učiteľky a učiteľa k výučbe
Ako v škole spolupracovať s mladšími žiačkami a žiakmi, ktoré Jean Piaget výstižne označil ako „malé myšlienkové vrecúška“, a postupne z nich utvárať kriticky mysliace celistvé osobnosti? Workshop teoreticky a prakticky ilustruje tieto cieľové zámery prostredníctvom neobvyklej metafory, ktorá vám priblíži podstatné úlohy vo vizuálne stvárnenom pohybe „hore a dolu“ od koreňov a naspäť ku koreňom metaforického stromu. Stelesňovanie týchto úloh sa tak stáva dôležitým predpokladom výučby (nielen) dejepisu na základných a stredných školách. 

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
Stratégie a metódy pre vyučovanie angličtiny v inkluzívnych triedach (nielen) na 1. stupni ZŠ
Vyučovanie v triedach s heterogénnymi skupinami žiakov, medzi ktorými sú aj žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami, patrí medzi najväčšie výzvy stojace pred súčasnými učiteľmi cudzích jazykov. Workshop je určený najmä (ale nielen) pre učiteľov anglického jazyka, ktorí vyučujú v triedach s dyslektikmi a dysgrafikmi. V ňom predstavujem súbor jednoduchých vyučovacích stratégií a metód, ktoré pomôžu učiteľom vytvoriť v triedach skutočne inkluzívne prostredie, v ktorom dokážu efektívnejšie diferencovať učebné úlohy tak, aby boli splnené špeciálne potreby tejto skupiny žiakov s ŠVVP bez zanedbávania potrieb ostatných žiakov v triede.   

RNDr. Mária Csatáryová, PhD.
Čo by mali 5-10-roční vedieť o vesmíre?
Astronómia je azda najzaujímavejšou oblasťou nielen pre deti, ale aj dospelých.  Avšak práve v mestách je čaro nočnej oblohy zatienené svetelným smogom,  ktorý nám bráni spoznávať  jej tajomstvá. Náhradným riešením pre oslovenie detí  je na internete voľne dostupný počítačový virtuálny program Stellarium, ktorý zobrazuje reálnu 3D oblohu tak, ako ju môžeme vidieť voľným okom alebo ďalekohľadom.  Je perfektným sprievodcom pre spoznávanie jednotlivých objektov, ale aj astronomických úkazov. Virtuálne laboratórium Stellarium svojím softvérovým vybavením poskytuje užívateľovi   množstvo variácií kreovania výstupov. V našom workshope sa zameriame na to, ako ho  môžeme využiť vo výučbe. Z tém okrúhlych stolov vyberáme


Mgr. Radovan Ďurana
Ako sa financujú školy?

Aplikácia Vesmíru verejných financií na prerozdeľovania financií v školstve. Zdroje, toky a objemy financovania v školstve.

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Kurikulum pre najmenšie deti

Na okrúhlom stole ponúkneme náhľad do viacerých zahraničných programov výchovy detí v ranom detstve (Írsko, Anglicko, Nový Zéland, Oklahoma, Kalifornia). Prediskutujeme ich obsah, štruktúru, zmysel pre prácu s deťmi v tejto vekovej kategórii. Prediskutujeme, aký program by potrebovali naše inštitúcie tohto druhu, čím sa môžeme inšpirovať a čo môžeme urobiť, aby práca s deťmi v tomto veku mala pre nich ten správny osoh. 

Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
Učiteľ a jeho profesijný rozvoj po 1. septembri 2019 – praktické riešenia a návody podľa nového zákona
Za okrúhlym stolom sa preberú praktické postupy pri prechode na nový právny stav. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa dozvedia, čo a ako sa pre nich zmenilo, a ako je pre nich najvýhodnejšie postupovať. 


Koučovacia zóna

   • Aj tento rok Vám v spolupráci s ICF Slovak Chapter ponúkneme koučovaciu zónu, v ktorej budete mať príležitosť zažiť bezplatnú 45-minútovú ukážku koučovania s profesionálnym koučom.
   • Koučing je praktický spôsob podpory učenia sa, vedenia a rozvoja ľudí a procesov. Má potenciál ovplyvňovať a meniť postoje ľudí, ich motívy, prehodnocovať presvedčenia, priority. Navyše má vplyv na úspešné prijatie, zavedenie zmien a vysporiadanie sa s konfliktnými situáciami, ktoré ich sprevádzajú. Podporuje využívanie osobného potenciálu a kreativitu, posilňuje sebaistotu. 
   • Prakticky koučovanie znamená partnerský rozhovor kouča a klienta, ktorého téma môže byť pracovná aj osobná. Je založený na otázkach kouča, ktoré klientovi pomáhajú objaviť nový pohľad na jeho problém a nájsť jeho riešenie. Vychádza z predpokladu, že každý človek má dostatok vnútorných schopností nájsť najlepšie odpovede na svoje otázky. 
   • Kouč sa s klientom sústreďuje na nájdenie riešenia na prinášaný problém alebo situáciu. Nezaoberá príčinami ich vzniku. Pri vedení klienta nepoužíva rady, návody a riešenia, nie je konzultantom, mentorom, psychológom, ani terapeutom, je sprievodcom. 
   • Koučing je nástroj osobného rozvoja vhodný pre ľudí, ktorí sú ochotní na sebe pracovať a prevziať zodpovednosť za svoj život.
   • Koučovaciu zónu v rámci konferencie Učiteľ nie je Google pre vás pripravujú profesionálni kouči - členovia ICF Slovak Chapter (Medzinárodnej federácie koučov), ktorí úspešne absolvovali akreditované vzdelanie, dodržiavajú Etický kódex kouča podľa ICF a majú prax minimálne 100 hodín.


   Téma moderovanej diskusie


   Kvalitný učiteľ?
   Právo na vzdelávanie je zároveň aj právom na kvalitného učiteľa. KTO je vlastne učiteľ? KTO je kvalifikovaný učiteľ? KTO je kvalitný učiteľ? Je kvalifikovaný učiteľ aj kvalitný učiteľ? Zabezpečuje kvalifikovanosť učiteľa kvalitnú výučbu? Ovplyvňujú financie kvalitu učiteľa?

   Moderátor:

   prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

   Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky ; SAV Bratislava


   Diskutéri: 

   Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

   Michal Rehúš

   Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

   Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

   Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

   Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

   UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach

   prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

   Univerzita Karlova, Praha   Témy jednotlivých vzdelávacích aktivít priebežne aktualizujeme a dopĺňame.