• VZDELÁVANIE DETÍ S PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-356-9

VZDELÁVANIE DETÍ S PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI

WEBINÁR
Dôležité informácie a pracovné listy v štyroch úrovniach náročnosti s metodickými pokynmi pre pedagógov na 1. stupni ZŠ. Prehľadne rozdelené podľa jednotlivých porúch učenia.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  83,00 €

ks

Popis

• Dôležité teoretické informácie o poruchách učenia a pozornosti a množstvo ilustrovaných pracovných listov rozdelených podľa typu porúch učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia), pre žiakov na 1. stupni základnej školy, špeciálnej školy, špeciálnej triedy.
• Návod pre učiteľov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti.
• Vhodné pracovné materiály na prácu s deťmi s poruchami učenia a pozornosti i pre špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa.
• Pracovné listy zamerané na rozvoj reči, nácvik čítania, utvrdenie tvarov písmen, osvojenie pravopisu a tiež pracovné listy určené na precvičovanie matematických operácií.
• Súbory pracovných listov s metodickými pokynmi rôznych stupňov náročnosti, využiteľné aj na hodinách cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk). 


Publikácia prináša inšpirácie pre prácu s deťmi s rôznymi poruchami učenia (napr. dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia) a poruchou pozornosti – v čase, keď počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či inými poruchami učenia neustále stúpa. Publikácia je určená pre pedagógov na 1. stupni ZŠ, špeciálnych pedagógov aj asistentov učiteľa ako odborná pomoc a bohatý zdroj inšpirácie pre prácu s deťmi s poruchami učenia.

Obsahuje teoretické informácie o dyslexii, dysortografii, dysgrafii, dyskalkúlii, poruche pozornosti, hyperaktivite a jej dôležitou súčasťou sú tiež ilustrované pracovné listy pre žiakov na 1. stupni ZŠ, ale aj špeciálnych škôl a špeciálnych tried využiteľné nielen na vyučovaní, ale i v školskom klube alebo doma.

Každý samostatný súbor pracovných listov je uvedený prehľadnou metodickou tabuľkou a každý pracovný list označený stupňom náročnosti.

Výhody publikácie:
• Užitočné informácie v jednoduchom jazyku o poruchách učenia, pozornosti a hyperaktivite.
• Pestrá paleta ilustrovaných pracovných listov rozdelená podľa špecifických porúch učenia (každý pracovný list označený stupňom náročnosti).
• Osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať s deťmi s poruchami učenia, ktoré sú integrované v bežnej triede.
• Odpovede odborníkov a možnosti riešenia konkrétnych problémov z učiteľskej praxe.
• Pracovné listy využiteľné aj na hodinách cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk).

V publikácii nájdete informácie a odpovede na otázky:
 • Čo je potrebné vedieť o poruche čítania (dyslexii), pravopisu (dysortografii), písania (dysgrafii) a poruche matematických schopností (dyskalkúlii)?
 • Ako pracovať so žiakom s konkrétnou poruchou učenia?
 • Ako pracovať s hyperaktívnymi deťmi?
 • Pracovné listy zamerané na rozvoj reči, fonologického uvedomovania, nácvik čítania, utvrdenie tvarov písmen, osvojenie pravopisu.
 • Pracovné listy využiteľné na hodinách cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk).
 • Pracovné listy určené na precvičovanie matematických operácií.
 • Hry na podporu pozornosti.
 • Informácie o narušenej komunikačnej schopnosti detí.
 • Odpovede na problémy z praxe. 


ODBORNÁ GARANCIA

Editori:
Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička, Bratislava
PaedDr. Dana Kovárová, riaditeľka CPPPaP Malacky 

Autori:
PaedDr. Mária Tekelová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., KU v Ružomberku, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
PhDr. Daniela Kösegiová, špeciálna pedagogička
Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička
Mgr. Viktória Hlinková, špeciálna pedagogička
Mgr. Petronela Markovicsová, učiteľka na 1. stupni ZŠ
Mgr. Jana Pečarková, logopedička
Mgr. Soňa Pekarovičová, špeciálna pedagogička, Centrum DYS
PaedDr. Silvia Stanová, CPPPaP Trnava
Mgr. Jarmila Strechová, špeciálna pedagogička 
Mgr. Tatiana Šišoláková, učiteľka na 1. stupni ZŠ
Mgr. Janka Zajacová, špeciálna pedagogička 

OBSAH

A Narušená komunikačná schopnosť
A 1 Dôležité informácie o narušenej komunikačnej schopnosti
A 1.1 Integrovaný žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou
A 1.2 Komunikácia, komunikačná schopnosť, narušená komunikačná schopnosť
A 1.3 Prejavy a diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
A 1.4 Ako zvládnuť krízovú situáciu vo vzdelávaní
A 1.5 Zásady pri hodnotení žiakov s vývinovými poruchami učenia
A 1.6 Podmienky realizácie výučby v domácom prostredí a online v čase koronavírusu
A 1.7 Formatívne hodnotenie – hodnotenie učenia sa žiakov
A 1.8 Vyučovacie metódy využiteľné v dištančnom aj prezenčnom vzdelávaní
A 1.9 Slovné hodnotenie žiakov ako súčasť pozitívnej spätnej väzby
A 1.10 Odporúčania pre výchovno-vzdelávací proces u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – 1. stupeň
A 1.11 Dištančné vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
A 2 Problematika v praxi a jej riešenie
A 2.1 Ako postupovať, ak je v triede dieťa s poruchou správania a rodič odmieta odborné (psychiatrické) vyšetrenie?
A 2.2 Ako postupovať pri vybavovaní asistencie pre dieťa s poruchami učenia a pozornosti
A 2.3 Aké sú kľúčové schopnosti učiteľa na prácu s deťmi so špecifickými poruchami učenia a pozornosti?

B Dyslexia
B 1 Dôležité informácie o dyslexii
B 1.1 Čo vieme v súčasnosti o dyslexii
B 1.2 Model štruktúrovanej gramotnosti
B 1.3 Stratégie učenia detí s poruchami učenia
B 1.4 Charakteristika, prejavy špecifických porúch učenia a ich prepojenie
B 1.5 Špecifické poruchy učenia a vyučovací proces
B 1.6 Očné pohyby a dyslexia, metódy a pomôcky na nácvik očných pohybov 
B 2 Nápady a pracovné listy — slovenský jazyk a literatúra
B 2.1 Rozvoj reči B 2.2 Slabiky a hlásky
B 2.2.1 Rozvoj fonologického uvedomovania
B 2.2.2 Problémové písmená "b" a "d"
B 2.2.3 Problémové písmená "h" a "ch"
B 2.2.4 Čítanie slov s tlačenými "s" a "z"
B 2.2.5 Problémové písmená a – e – ä
B 2.2.6 Postup pri nácviku čítania a písania slov s dvojhláskami ia, ie, iu a ô 
B 2.3 Nácvik čítania
B 2.3.1 Technika čítania
B 2.4 Čítanie s porozumením
B 2.4.1 Rozvoj čítania s porozumením
B 2.4.2 Slohové cvičenia (tvorenie krátkych textov) 

B 3 Nápady a pracovné listy — anglický jazyk
B 3.1 Slovná zásoba
B 3.1.1 Základná slovná zásoba — téma V škole
B 3.1.2 Základná slovná zásoba — téma Farby
B 3.1.3 Základná slovná zásoba – téma Ročné obdobia, Jar
B 3.1.4 Základná slovná zásoba – téma Leto a prázdniny
B 3.1.5 Základná slovná zásoba – téma Jeseň, Hallowen
B 3.1.6 Základná slovná zásoba – téma Zima, zimné športy
B 3.1.7 Základná slovná zásoba – téma Rodina (Family)
B 3.1.8 Základná slovná zásoba – téma Moja rodina (My room)
B 3.1.9 Základná slovná zásoba – téma Zvieratá (Animals)
B 3.1.10 Základná slovná zásoba – téma Ovocie a zelenina (Fruits and Vegetables) 
B 3.2 Komunikácia a tvorba viet
B 3.2.1 Oznamovacie a opytovacie vety — téma V škole
B 3.2.2 Oznamovacie a opytovacie vety — téma Farby
B 3.2.3 Oznamovacie a opytovacie vety – téma Ročné obdobia, Jar
B 3.2.4 Oznamovacie a opytovacie vety – téma Leto, prázdniny
B 3.2.5 Oznamovacie a opytovacie vety – téma Jeseň, škola, Hallowen
B 3.2.6 Oznamovacie a opytovacie vety – téma Zima a zimné športy
B 3.2.7 Oznamovacie a opytovacie vety – témy Rodina (Family)
B 3.2.8 Oznamovacie a opytovacie vety – téma Moja rodina (My room)
B 3.2.9 Oznamovacie a opytovacie vety – téma Zvieratá (Animals) 

B 4 Nápady a pracovné listy — nemecký jazyk
B 4.1 Slovná zásoba
B 4.1.1 Zvieratá
B 4.1.2 Farby
B 4.2 Komunikácia a tvorba viet
B 4.2.1 Kto si ty?
B 4.2.2 Kde bývaš?

C Dysortografia
C 1 Dôležité informácie o dysortografii
C 1.1 Ako rozoznám, že mám v triede dieťa s dysortografiou?
C 1.2 Ako postupovať pri práci s deťmi s dysortografiou
C 1.3 Prejavy dysortografie v škole
C 2 Nápady a pracovné listy
C 2.1 Sluchové vnímanie
C 2.1.1 Fonematická diferenciácia slov
C 2.1.2 Diferenciácia samohlások
C 2.2 Osvojenie pravopisu
C 2.2.1 Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások
C 2.2.2 Spoluhlásky podľa znelosti, spodobovanie
C 2.2.3 Vybrané slová
C 2.2.4 Diferenciácia sykaviek
C 2.2.5 Vybrané slová — opakovanie
C 2.2.6 Skloňovanie
C 2.3 Slovné druhy
C 2.3.1 Podstatné mená
C 2.3.2 Prídavné mená
C 2.3.3 Slovesá
C 2.3.4 Neohybné slovné druhy
C 2.3.5 Zámená a číslovky 

D Dysgrafia
D 1 Dôležité informácie o dysgrafii
D 1.1 Ako rozoznám, že mám v triede dieťa s dysgrafiou?
D 1.2 Ako postupovať pri práci s deťmi s dysgrafiou
D 1.3 Čo by sme mali vedieť o dysgrafii
D 1.4 Prejavy dysgrafie v škole
D 1.5 Uplatnenie odporúčaní v školskej praxi 
D 2 Nápady a pracovné listy
D 2.1 Zrakové vnímanie
D 2.1.1 Figúra a pozadie
D 2.1.2 Orientácia na ploche a v priestore
D 2.2 Sluchové vnímanie
D 2.2.1 Sluchová analýza a syntéza slova
D 2.2.2 Poradie slabík v slove
D 2.2.3 Dodržiavanie hraníc slov
D 2.3 Tvary písmen
D 2.3.1 Utvrdzovanie tvarov písmen a spojení medzi nimi
D 2.3.2 Postup pri nácviku hlások „m“ a „n“
D 2.3.3 Postup pri nácviku hlások „b“ a „d“
D 2.3.4 Nácvik čítania s "b" a "d"
D 2.3.5 Nácvik čítania s "h" a "ch"
D 2.3.6 Postup pri nácviku čítania slov s "m" a "n"
D 2.3.7 Postup pri nácviku čítania slov s "a" a "o"
D 2.3.8 Postup pri nácviku rozlišovania písmen "h" a "k" v písomnom prejave
D 2.3.9 Postup pri nácviku rozlišovania písmen "a" a "0" v písomnom prejave 
D 2.3.10 Postup pri nácviku rozlišovania písmen "h" a "l" v písomnom prejave
D 2.3.11 Postup pri nácviku rozlišovania písmen "k" a "l" v písomnom prejave 

E Dyskalkúlia
E 1 Dôležité informácie o dyskalkúlii
E 1.1 Ako rozoznám, že mám v triede dieťa s dyskalkúliou?
E 1.2 Ako postupovať pri práci s deťmi s dyskalkúliou
E 2 Nápady a pracovné listy
E 2.1 Zrakové schopnosti
E 2.1.1 Smerová a priestorová orientácia
E 2.1.2 Postreh a logika
E 2.1.3 Orientácia v čase
E 2.1.4 Geometrické tvary
E 2.1.5 Geometrické tvary – Jarná geometria
E 2.2 Číselná os
E 2.2.1 Pohyby na číselnej osi
E 2.2.2 Párne a nepárne čísla
E 2.3 Matematické operácie
E 2.3.1 Sčítanie a odčítanie
E 2.3.2 Násobilka
E 2.3.3 Sčítanie

F Porucha pozornosti a hyperaktivita (ADD a ADHD)
F 1 Dôležité informácie o poruche pozornosti a hyperaktivite
F 1.1 Žiaci s ADHD a ADD v procesoch integrácie
F 1.2 Ako rozoznám, že mám v triede dieťa s poruchou pozornosti, hyperaktivitou?
F 1.3 Ako postupovať pri práci s deťmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou
F 1.4 Komunikácia so žiakom s problémovým správaním
F 2 Nápady a pracovné listy
F 2.1 Hry na podporu pozornosti
F 2.1.1 Hry na podporu pozornosti
F 2.2 Sústredenie pred samostatnou prácou
F 2.2.1 Sústredenie pred samostatnou prácou
F 2.3 Cvičenia na koncentráciu
F 2.3.1 Cvičenia na koncentráciu
F 2.4 Čo už viem
F 2.4.1 Čo už viem o podstatných menách 
F 2.4.2 Čo už viem o prídavných menách
F 2.4.3 čo už viem o slovesách
F 2.4.4 Čo už viem o zmenách a číslovkách
F 2.4.5 Čo už viem o príslovkách a predložkách  


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 598
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Periodicita aktualizácie min. 4x ročne
Typ produktu publikácia s aktualizáciami
Počet strán 598
Formát A4

Súvisiace produkty

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DIEŤA V ŠKOLE

Prostredie, ktoré v škole hodnotíme ako sociálne znevýhodnené, prináša ľuďom, ktorí v ňom žijú, viac..

22,00 €

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

PORUCHY UČENIA U ŽIAKOV NA 1. A 2. STUPNI ZŠ

• Dôležité teoretické informácie o špecifických vývinových poruchách o poruchách pozornosti..

83,00 €

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

KULIFERDO – SAMOHLÁSKY A DVOJHLÁSKY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16501:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa spoločn..

4,00 €

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

KULIFERDO – SLOVNÉ ÚLOHY

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12707:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Slovné ú..

4,00 €

KULIFERDO – NÁSOBILKA

KULIFERDO – NÁSOBILKA

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12704:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Násob..

4,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA DO 20

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12717:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precviču..

4,00 €

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

KULIFERDO – PRECVIČUJEME ČÍSLA OD 1 DO 10

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12713:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Precv..

4,00 €

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

KULIFERDO – ČÍSLA od 0 do 9

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12714:5-A2201Súbor pracovných listov Kuliferdo – Čísla od..

4,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/3887:1-A1001V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť ..

4,00 €

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 2

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14606:5-A2201V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vy..

4,00 €

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

KULIFERDO – PRÁCA S TEXTOM

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14604:5-A2201Príbehy sú určené pre žiakov 1. stupňa, konk..

4,00 €

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Komplexná publikácia, v ktorej nájdete nielen teóriu v zrozumiteľnom jazyku, ale najmä širokú ponuku..

83,00 €

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ

Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom.Súbor pracovných listov je určen..

14,00 €

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9087:3-A2201Pomocou obrázkov a príbehov si žiac..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka 2021/9301:4-A2201Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abec..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č.2021/9299:4-A2201Žiaci si upevnia svoje vedomosti z číta..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 4. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9297:4-A2201Prostredníctvom učebnice si žiaci u..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:3-A1001  Prostredníctvom učebnic..

28,00 €

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

ŠLABIKÁR PRE 6. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (variant B)

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:4-A1001Učebnica sa venuje opakovaniu, prec..

28,00 €

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

MOJE UČENIE – UČEBNÝ MATERIÁL PRE DETI S AUTIZMOM

Schvaľovacia doložka 2021/9310:5-A2201 Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálne..

41,00 €

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ VYUŽITÍ

Detská kresba je dôležitou činnosťou najmä v predškolskom veku. Odráža sa v nej psychický vývoj detí..

20,00 €

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O PORUCHE POZORNOSTI A O HYPERAKTIVITE

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O PORUCHE POZORNOSTI A O HYPERAKTIVITE

Treba mať však na pamäti, že všetky príznaky sa nemusia objavovať v rovnakej intenzite, keďže každé ..

4,00 €

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU

AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S DYSLEXIOU

Ak prejaví učiteľ pochopenie a láskavý prístup, bude dieťa s dyslexiou v kolektíve akceptované.To je..

4,00 €

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE

DIEŤA S PORUCHOU SPRÁVANIA – RODIČ ODMIETA ODBORNÉ VYŠETRENIE

Je potrebné, aby rodič od učiteľa cítil, že mu ide o odborné psychologické poradenstvo a nie o to, a..

4,00 €

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?

AKO SPRÁVNE VYTVORIŤ DOBRÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA?

V jeho obsahu by nemali okrem základných informácii o žiakovi chýbať všetky požiadavky, aby bol prie..

6,00 €

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?

AKO MOTIVOVAŤ ŽIAKA S PORUCHAMI UČENIA ŠKOLSKÝM HODNOTENÍM?

Hodnotenie má byť taktné, objektívne a primerané, zamerané na individuálne schopnosti, momentálnu fy..

4,00 €

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?

AKÉ SÚ KĽÚČOVĚ SCHOPNOSTI UČITEĽA NA PRÁCU S DEŤMI SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENIA A POZORNOSTI?

Okrem toho je pre pedagóga dôležité:vedieť ako dieťa vníma a prežíva svoju poruchu,poznať jeho diagn..

4,00 €

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Pracovné zošity KuliFerdo sú výnimočnou pomôckou, lebo sú: systematické, praktické, motivačné, m..

16,00 €