• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

 

5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie
pre pedagógov

Z TÉM KONFERENCIE VYBERÁME...

 

 

Google3Vybrané témy hlavných prednášok

Mgr. Elena Gallová Kriglerová: Vzdelávanie detí migrantov. Skúsenosti a výzvy.
Príspevok bude zameraný na situáciu detí migrantov v slovenskom vzdelávacom systéme. Výskumy realizované na Slovensku poukazujú na to, že základné školy na Slovensku v súčasnosti navštevuje už viac ako tisíc detí cudzincov. Školy sa pri tejto téme stretávajú s mnohými prekážkami a nízkou podporou na zapojenie detí migrantov do vzdelávacieho systému. Často volia individuálne stratégie, ktoré niektorým deťom pomáhajú, iné sú zas postupne čoraz viac vylučované zo vzdelávacieho systému. Potreba väčšej podpory škôl a vytvorenia komplexných služieb pomoci ešte nenašla podporu u štátnych inštitúcií. V príspevku preto lektorka zhrnie základné prekážky a bariéry integrácie detí a navrhne možné riešenia a skúsenosti zo spolupráce s viacerými školami v tejto téme.

Dr. Roman Rösh, Dr. Alex Urban: Kvalita školy a možné riešenia
Výkon v školskom/vzdelávacom kontexte: čo to znamená a aké sú ciele? Ktoré výkony sú "skutočné"? Lektori sa zameriajú na 6 oblastí kvality, ich popis, ciele, skúsenosti.

Chetan Sinha, PhD.: Školy v Indii: Kastový systém a nerovnosť šancí v školskom systéme Indie: Za poznaním úlohy učiteľa pri vytváraní povedomia o emancipácii a sociálnych zmenách.
Úloha školy podľa súčasného modernistického svetonázoru v rámci rozširovania poznatkov, ktoré môžu viesť k hospodárskemu rastu. V tejto súvislosti aj spoločenský pohľad na učiteľa, nie len ako na sprostredkovateľa informácií, ale hlavne ako na vodcu, ktorý by mal vizuálne meniť a rozvíjať schopnosť kritického myslenia žiakov. Teoretický kontext postformalizmu a kolektívnej/sociálnej identity venujúce sa aktuálnej pracovnej pozícii učiteľov sú založené nielen na pasívnom odovzdávaní a sprostredkovaní informácií, ale aj na aktívnej výstavbe participatívnej identity prostredníctvom kritického pedagogického zapojenia, kolektívneho vedomia a aktívneho pôsobenia na sociálne zmeny.

Dr. Marek Tesar, PhD. MA, TTC: Multikulturalizmus a interkulturalizmus: Čo sa môžeme naučiť od malých detí?
Multikulturalizmus a interkulturalizmus sú vnímané ako dve základné podmienky našej súčasnej spoločnosti. Krajiny rozvíjajú politiku a stratégie, aby nás previedli, týmito meniacimi sa časmi, avšak, len z pohľadu dospelých. Hlavný referát sa bude zaoberať tým, čo sa môžeme dozvedieť o týchto pojmoch od detí a ich skúseností a z ich pohľadov, ktoré často neberieme vážne.

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.: Vzdelávanie v rozvojových krajinách: príklady a inšpirácie
Spolupráca a praktické programy v oblasti školstva v Keni a Indii so zameraním na "rozvojú pomoc" pre miestne vzdelávacie inštitúcie, výmenu skúseností, inšpirácie a možnosti vzdelávania v rozvojových krajinách.

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská: KomposyT – digitálna odpoveď na potreby zamestnancov výchovného a kariérneho poradenstva
Na Slovensku sú rôzne deti. Niektoré patria so svojimi schopnosťami k štandardu, ale máme deti, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Takéto deti treba lepšie spoznať a pochopiť ich osobnosť, určiť im smerovanie a pomôcť špeciálnymi výchovno-vzdelávacími pomôckami. Ako to však spraviť s vysokou odbornosťou, kvalifikovane a najmä individuálne, keď výchovní a kariérni zamestnanci zápasia s nedostatkom času? A teraz si predstavte, že je tu priestor pre rýchle zdieľanie informácií, a tiež priestor naplnený digitálnymi verziami všetkých diagnostických nástrojov, nehovoriac o 24-hodinovom online prístupe, ktorý prináša odborníkom výsledky diagnostiky takmer okamžite...

Prof Dr. Johanna Mierendorff: Sociálna nerovnosť vo vzdelávacom systéme – vzájomná súvislosť medzi inštitucionálnymi, rodičovskými a biografickými prvkami
Z dôvodu obrovských politických zmien z konca 80. rokov 20. storočia dochádza vo východnej a západnej Európe k procesom rastúcej sociálnej nerovnosti. Tieto procesy ovplyvňujú najmä národné vzdelávacie systémy a následne životnú dráhu detí a mládeže z hľadiska vzdelávania a rovnako tak príležitosti prejsť cez tieto systémy sľubným a uspokojivým spôsobom. Referát upriamuje pozornosť práve na procesy vzrastajúcej sociálnej nerovnosti zameraním sa na nové mechanizmy vzniku elít vo vzdelávacích systémoch na jednej strane. Na strane druhej obracia pozornosť na tzv. kultúry chudoby, ktoré sú považované za jednu z významných prekážok vzdelávacieho úspechu detí. Príspevok otvorí diskusiu o komplexných vzájomných vzťahoch medzi orientáciou rodičov, rodinných kultúr a vzdelávacích postupov, o inštitucionálnych postupoch pri tvorbe zmeny a organizačného prechodu a rozdielnych príležitostí dieťaťa v edukačnom systéme. Ako sociálny status vplýva na vzdelávacie príležitosti detí? A ako sa vzdelávací system a inštitúcie samotné podieľajú na týchto procesoch?

 Google3Vybrané témy seminárov

Eva Espermüller-Jug: Ako funguje najlepšia škola v Nemecku za rok 2014? Rady a inšpirácie.
História vývoja a koncept nositeľa hlavnej školskej ceny za rok 2014. Kultúra učenia a rozvíjanie potenciálu v prostredí, ktoré nebolo ideálne. Konkrétny príklad z praxe, ako sa vďaka správnemu vedeniu škola interne vo všetkých oblastiach vyvíjala k dokonalosti - od nízkeho počtu žiakov, zlej klímy, rozpadávajúceho sa pedagogického zboru.... až po získanie ceny za najlepšiu školu v Nemecku za rok 2014.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.: Pedagogický leadership: Dá sa urobiť z kyslého hrozna výborné víno?
Seminár sa bude venovať pedagogickému procesu a jeho riadeniu z niekoľkých rôznych pohľadov. Jeho účastníci budú spoločne hľadať cesty vedúce ku kvalitnej škole. Je jasné, že riaditeľ školy musí zapojiť všetkých svojich učiteľov k spoločnej práci. Podobenstvo hrozna a výborného vína sme nepoužili náhodou. Cesta k úspešným a spokojným žiakom je rovnako dlhá ako cesta k vínu a má svoje zákonitosti. Riaditeľa školy síce neohrozuje mráz, krúpy a pleseň, avšak sa pohybuje medzi mlynskými kameňmi tvorenými podmienkami, rodičmi, politikmi a financiami. Príďte spoločne diskutovať o tom, akú cestu má zvoliť riaditeľ školy, ak chce, aby jeho škola spĺňala všetko to, čo sa od nej v dnešnej dobe očakáva.

Chetan Sinha, PhD.: Spoločenská predstava úspechu a neúspechu vo vzdelávaní
V poslednej dobe, Savany, Markus a Connor (2008) dospeli v indickom kontexte k návrhu vytvorenia združeného, nezávislého, ale spoločensky riadeného západom inšpirovaného modelu voľby a preferencií. Bolo pozorované, že ani spoločenská predstava akademického úspechu a neúspechu nedefinuje ich pravý význam a jedno neodporuje druhému (E. G. Sinha & Mishra, 2015). Na základe týchto prieskumov, sa súčasné práce pokúšajú preskúmať úspech medzi študentmi robotníckej triedy a spôsoby ich vzájomného prepojenia a vzájomných súvislostí.

Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC: Interkultúrna pedagogika v našich triedach: Medzinárodné perspektívy
V tomto seminári načrtneme a budeme diskutovať o tom, čo sú interkultúrne pedagogiky, ako fungujú, ako sú efektívne a ukážeme si niektoré praktické príklady toho, " čo funguje " v iných multikultúrnych spoločnostiach. V nadväznosti na medzinárodné skúsenosti, je v stredoeurópskom kontexte množstvo toho, čo môžeme prevziať, ale aj toho, čo nemusíme brať do úvahy.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová: Aktuality v ekonomickom riadení školy 
Prehľad a aplikácia nových právnych predpisoch z ekonomickej oblasti platiacich pre rezort školstva, zameraný na zákon o finančnej kontrole a audite a zákon o verejnom obstarávaní. 

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc: Posilňuje, alebo oslabuje škola sociálne nerovnosti?
Dôvody exklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pohľady žiakov a učiteľov na sociálne nerovnosti. Argumenty pre inklúziu. Ako dosiahnuť spravodlivosť v škole. Politika, teória a prax inklúzie. Inkluzívna kultúra školy. Možnosti eliminácie nerovností.

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D: Kto je najlepší učiteľ?
Hodnotenie pedagogických pracovníkov nie je pre vedúcich pracovníkov jednoduchou záležitosťou. Výsledky práce učiteľov podmieňujú rôzne faktory a nie je jednoduché ich všetky obsiahnuť. Seminár sa zameria nielen na vymedzenie oblastí hodnotenia a na nástroje zisťovania, ale tiež upozorní na možné ďalšie hodnotiace parametre. Neobídeme ani portfólio pedagogického pracovníka a samozrejme poskytovanie spätnej väzby.

Ing. Jarmila Belešová: Zamestnanci a problematické situácie v škole
Napríklad o výmere, krátení a čerpaní dovolenky, uzatváraní pracovného pomeru na dobu určitú s pedagogickým zamestnancom, ukončení pracovného pomeru s dôchodcom, ale aj o požiadavkách na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, vrátane povinnosti vykonania atestácie.

Mgr. Jana Žitňanská: Hlavné výzvy vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím
Pri vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím treba klásť dôraz na ich sociálnu integráciu a poskytnúť im optimálnu ponuku vzdelávania so zreteľom na ich individuálne záujmy, schopnosti, predpoklady a umožniť im čo najširší prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Aké sú možnosti v praxi a aké výzvy sú ešte pred nami?

Chetan Sinha, PhD.: Vplyv sociálneho postavenia žiaka na jeho výsledky vo vzdelávaní v Indii
Výrazné rozdiely v sociálnom postavení žiakov v Indii majú nepriaznivý vplyv na vzdelávací systém, aj keď politika smeruje k postupnému znižovaniu sociálnych rozdielov žiakov cez spoločenské vnímanie úspechu a neúspechu vo vzdelávaní. Dôležitým predpokladom je pochopiť relevantné psychologické procesy, ktoré žiakov v školskom prostredí ovplyvňujú, ako aj schopnosť politiky vzdelávania podieľať sa na spoločenskej realite. Ide o prepojenie makro-spoločenských faktorov s mikro-psychologickými faktormi, kde je sociálna identita jednotlivca ako príslušnosť k určitej spoločenskej triede ich spojovacím kanálom. Skúmaním týchto faktorov a následne ich ovplyvňovanie zo strany politiky vo vzdelávaní môžu vplývať na sociálnu identitu jednotlivca a ovplyvniť tak úroveň úspechu a neúspechu žiakov v širšom vzdelávacom kontexte. Úspech a neúspech žiakov v školách netreba vnímať ako protiklady, ale ako viacrozmerné aspekty, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a cez vplyv na sociálnu identitu jednotlivca ovplyvňujú nielen vzdelávací systém, ale aj vývoj sociálnych rozdielov v celej spoločnosti.

doc. RNDr, Miroslava Ožvoldová, CSc.: Bádateľské aktivity v materskej škole
Cieľom semináru je ukázať ako možno využiť obľúbenosť detí hrať sa s PC, ipadom, notebookom, alebo smartfónom na „objavné" experimentovanie. Ukážeme si, ako využiť reálne experimentovanie (v triede/v prírode) v kombinácii s interaktívnymi simuláciami reálnych dejov okolo nás, s ktorými sa deti bežne stretávajú.

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.: Správne, nesprávne, alebo inak? Rozmanitosť učebných procesov v evaluácii v materských školách
V ostatnej správe OECD je slovenské školstvo kritizované za jednostranné uplatňovanie externých evaluácií na úkor vnútornej evaluácie učenia žiakov. Na príklade predškolského vzdelávania budú prezentované možnosti nových spôsobov evaluácie učenia detí predškolského veku. Cieľom týchto metód je zachytenie rozmanitosti učebných procesov a nielen vzdelávacích výsledkov naviazaných na formálne testovanie tak často opakované v strategických dokumentoch EÚ.

Mgr. Evelína Trubiansky: Ako využívať grantový systém Erasmus+
Seminár prinesie účastníkom odpovede napríklad aj na tieto otázky: Čo je to Európsky plán rozvoja školy a ako sa tvorí? S akými dokumentmi by mal korešpondovať? Čo všetko by mal obsahovať a čo mu nesmie chýbať? Kto ho má vytvoriť? Musí ho mať každá MŠ, ZŠ, SŠ? Aké prepojenie má mať Európsky plán rozvoja školy a celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov? Aké sú možnosti grantového programu Erasmus+ KA1/KA2?

 

Google3Vybrané témy workshopov

PaedDr. Roman Stadtrucker: Inovácie vo vyučovaní predmetu Technika v základnej škole – edukačná prax
Cieľom workshopu je výmena aktuálnych skúseností pedagógov, ktorí vyučujú predmet Technika v základnej škole. Obsahovo bude workshop zameraný na prezentáciu a rozbor využívania konkrétnych vyučovacích metód a didaktických prostriedkov vo vyučovaní predmetu Technika v základnej škole, ktorých využívanie rozvíja teoretické vedomosti i praktické zručnosti žiakov v 21. storočí. V prvej časti workshopu bude kladený dôraz na možnosti vyučovania predmetu Technika v 5. ročníku základnej školy podľa iŠVP platného od 1. septembra 2015. Ťažiskom druhej časti workshopu bude tematický okruh Elektrická energia, ktorý sa vyučuje v 8. ročníku základnej školy. Prezentované didaktické postupy aplikuje lektor priamo vo svojej edukačnej praxi v základnej škole, kde pôsobí.

RNDr. Helena Vicenová, PhDr. PaedDr. Martin Bodis: Malí výskumníci – rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí v materskej škole
Údiv, radosť a nadšenie, iskričky v detských očiach – spoločne s predškolákmi v chemickom laboratóriu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava objavujeme, skúmame a tešíme sa... V príspevku ponúkame metodické postupy uskutočnených aktivít a ďalšie inšpirácie využiteľné v materskej škole a po prispôsobení na konkrétne podmienky aj v základnej a špeciálnej škole.

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.: Veda a technika hrou v materskej škole
Prírodovedné a technické vzdelávanie v materskej škole má svoje špecifiká charakterizované predovšetkým spôsobom myslenia dieťaťa predškolského veku. Na prvý pohľad obmedzujúci prvok sa pri správnom pedagogickom uchopení stáva zaujímavou a hravou výzvou ako pre učiteľku, tak aj pre dieťa. Cieľom workshopu bude objasnenie problematiky rozvoja prírodovednej a technickej gramotnosti na konkrétnych príkladoch aktivít aplikovateľných do materskej školy v rámci požiadaviek inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Cieľom bude sprístupniť najmä induktívne poznávacie postupy, ktoré dieťa tohto veku prirodzene používa a pri systematickej aplikácii vie dieťa o prírode a technike zistiť viac, pričom si rozvinie aj samotné spôsoby poznávania, čo vedie k sebavedomejšiemu a samostatnejšiemu poznávaniu a najmä k podpore zvedavosti, ktorá je kľúčovým prvkom rozvoja prírodovedného a technického poznania a poznávania v tomto veku.

prof. Dr. Martin Lindner: On-line hry na hodine biológie
Mládež trávi veľa času pred PC – najčastejšie online hrami. Prečo by sa nemala využiť fascinácia týchto hier pri vyučovaní zložitého obsahu vedy? Na príklade online hry „LandYOUs"" lektori ukážu, ako vplývajú aktuálne výsledky medzinárodného výskumu na tzv. „serious online game". Účastníci sa tiež dozvedia, ako môže byť hra vsadená do vyučovania a aké skúsenosti z nej možno získať. Hra má českú aj anglickú verziu.

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Mgr. Bronislava Palugová: „Deti bez hraníc" – škôlkari a iné kultúry
Prezentácia realizovaného projektu s názvom "Deti bez hraníc", zameraného na sprostredkovanie vzdialených kultúr deťom predškolského veku (projekt bol realizovaný v Materskej škole, Cabanova 44, Bratislava); analýza detských skúseností, postojov a reakcií na problematiku vzdialených kultúr; prezentácia fotodokumentácie a video dokumentácie realizovaných aktivít v rámci projektu.

Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.: Kde všade sa dá nájsť matematika?
Medzipredmetové vzťahy sú často používanou témou, ktorá sa síce objavuje v každom oficiálnom dokumente, ale ťažko realizuje v praxi. Matematika nevyzerá ako typický predmet, vhodný na prepájanie. Občas sa to však dá... V integrovanom tematickom vyučovaní sa obvykle vytvorí spoločná téma pre všetky vyučovacie predmety na 1. stupni. Na vyšších stupňoch je to náročnejšie, keďže obsahy sú konkrétnejšie a predmety majú rôznych vyučujúcich. Dá sa však nájsť pojítko, ktoré môže prepojiť, uľahčiť, či spríjemniť viaceré predmety učiteľom aj žiakom, a to na ľubovoľnom stupni vzdelávania. Skúsime si nakresliť vianočné hviezdy a vytvoriť rytmy v rôznom takte.

MUDr. Peter Minárik, PhD.: Ako zvládať stres v škole dobrým jedlom
Neprávne stravovanie a stres sa dnes významnou mierou podieľa na živote riaditeľov i učiteľov školy, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu života každého z nich aj zhoršením zdravotného stavu. Zdravá výživa ako súčasť manažmentu stresu a zníženia negatívnych následkov stresu je téma, ktorá úzko súvisí s prácou pedagogických zamestnancov. Zdravý životný štýl sa väčšinou spája s pojmami, ako je vyvážená a plnohodnotná strava, dodržiavanie zásad zdravej výživy, pravidelná pohybová aktivita, šport a cvičenie, optimálna telesná hmotnosť, dobrá fyzická kondícia, odmietanie fajčenia a striedma alebo žiadna konzumácia alkoholu. Je to však naozaj všetko? Môžu pri prevencii závažných civilizačných chorôb vrátane zhubných nádorov zohrávať úlohu aj ďalšie faktory? Ako spolu súvisí strava, výživa a stres? Aké sú nesprávne stravovacie návyky počas stresu? Poznáme negatívne následky zlého stravovania počas stresu a psychologické prostriedky na potláčanie negatívnych dopadov stresu? Odpoveď na všetky tieto otázky i mnohé ďalšie sú cieľom workshopu, ktorý bude i varovaním pred chorobami s tým súvisiacimi.

doc. RNDr. Peter Bero, PhD.,Mgr. Zuzana Berová: Sebavedomie
Sebavedomie je základným predpokladom nielen výnimočných úspechov, ale aj bežného spokojného života. Potrebuje ho rovnako špičkový manažér, učiteľ, obchodník, ako aj študentka strednej školy. Učiteľ o to viac, že v istom období tých ostatných svojim sebavedomím výrazne ovplyvňuje. Sebavedomie je vlastnosť, ktorú musíme neustále kultivovať. Bez ohľadu na to, či ho máme nízke, alebo vysoké. Nie je to dar, ani náhoda. Je to výsledok všetkého, čo v živote robíme a rovnako ako všetko v našom živote, ho môžeme zlepšovať.

Ing. Darmar Kéryová: Mám „čiernu ovcu" v tíme – čo s tým?
V každom tíme sa vyskytne niekto, kto narušuje našu predstavu o tom, ako by tím mal fungovať. Má to rôzne prejavy a stáva sa, že prenesie negativitu a frustráciu do tímových stretnutí, či iných aktivít. Čo s tým môžem robiť, ak je mojou zodpovednosťou vedenie tímu? Na workshope si otestujete a dozviete sa základné princípy vedenia tímových stretnutí, ktoré motivujú, princíp práce so sabotérmi a nazriete aj do toho, a čo tieto signály znamenajú pre osobnostný rozvoj lídra tímu.

 

Google3Vybrané témy okrúhlych stolov

PaedDr. Viktor Križo: Integrácia žiakov so ŠVVP v základnej škole
Zámerom diskusie je načrtnúť potrebu komplexného systému starostlivosti o deti v školskom prostredí, prípadne analýza kazuistík v súvislosti s účinnou integráciou. Integrácia je často iba čiastková, zameraná na konkrétnu diagnózu či predmet, ale nezahŕňa celkové potreby dieťaťa. Diskutovať sa bude o skúsenostiach so školskou integráciou, ktoré učitelia zažívajú v školách, pričom budeme spoločne hľadať možné stratégie, ako by sa načrtnuté problémy dali riešiť. Možný variant je aj bálintová skupina, keď si niekto s účastníkov prinesie svoju kazuistiku a budeme hľadať podporné východiská k účinnej integrácii.

Mgr. Viera Krajčovičová: E-learning a domáce vzdelávanie. Fikcia alebo reálna možnosť?
Je možné vzdelávať bez nutnosti existencie kamennej budovy školy? Deti v domácom vzdelávaní sú zaujímavou skupinou, ktorá môže napomôcť k budovaniu e-learningu na Slovensku. Podelíme sa o skúsenosti s internetovými hodinami, vzdelávacím portálom školy, skúšaním, slobodou a zodpovednosťou, ktoré priamo súvisia e-learningom.

RNDr. Vladimír Burjan: Má škola svoje najlepšie časy už za sebou?
Budeme sa rozprávať o škole ako o spoločenskej inštitúcii, ktorej postavenie a úlohy sa v čase veľmi menia. Pokúsime sa odpovedať napríklad na nasledujúce otázky: Čo to tá Mária Terézia vlastne urobila s rakúsko-uhorským školstvom? Bolo socialistické školstvo dobré alebo zlé? Aké bolo postavenie učiteľa v minulosti a aké je dnes? Je problémom nášho školstva priveľa zmien alebo naopak príliš málo zmien?

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.: Moja cesta osobného rozvoja
Celoživotné vzdelávanie a osobnostný rozvoj učiteľov z hľadiska aktérov učiteľskej profesie – odhliadnuc od predpisov a pokynov Ministerstva školstva a súvisiacich zákonov. Uvažovanie o individuálnych možnostiach, cieľoch a odhodlaní vykonávať povolanie učiteľa excelentne a dosiahnuť osobné šťastie.

Ing. Jana Sládečková, PhD., MŠVVaŠ SR: Kde hľadať financie na chod školy?
Viaczdrojové financovanie regionálneho školstva a otázky týkajúce sa financovania prenesených a originálnych školských kompetencií. V oblasti prenesených kompetencií otázky týkajúce sa normatívneho financovania škôl a jednotlivých druhov nenormatívnych prostriedkov.

 

Google3Tréning

Christoph Eichhorn: Manažment triedy, aby vyučovanie prebiehalo hladko
Cieľom tréningu bude spoznať filozofiu a triedny manažment tak, aby jeho účastníci boli schopní adaptovať triedny manažment počas vyučovania. Čo je obsahom triedneho manažmentu? Ten pozostáva z preventívne organizovaného vyučovania, dobrého vzťahu medzi učiteľom a žiakmi a dobrou atmosférou v triede. Tréning sa začne uvedením témy triedneho manažmentu, kde účastníci spoznajú všetky dôležité inštrumenty triedneho manažmentu. Po absolvovaní tréningu každý z jeho účastníkov získa Certifikát.

Hlavnými časťami tréningov budú:

  1. Prítomnosť alebo všade-prítomnosť ako jednoznačne najúčinnejší faktor pri vytvorení usporiadanej triedy. Účastníci budú diskutovať o tom, čo všetko môže urobiť vyučujúci pre to, aby zvýšil svoju prítomnosť v triede.
  2. Správne reagovať na vyrušovanie: Ak nejaký žiak vyrušuje, učiteľ ho musí upozorňovať a napomínať. To rýchlo ohrozí ich vzťah. Nebude chýbať ani diskusia o tom, čo môže učiteľ v takomto prípade urobiť. Tréningy sa budú jednoznačne orientovať na prax.
 

Partneri

odkaz odkaz Bystrina Bystrina
kvetinárstvo Orchidea  kvetinárstvo Orchidea  kvetinárstvo Orchidea  EDUJOBS
CK Školní zájezdy  EXPOL PEDAGOGIKA Scholaris International Coach Federation 
 

 

Mediálni partneri

 

RTVS   

Radio Slovensko

Radio Regina
TASR Školský servis  FNPV  ZUCH
rodinka.sk  Predškolská výchova  Rodina a škola  denník N
Slovenka   Učiteľské noviny  Zensky web 
 Pravda   Hospodárske noviny 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info