Naše projekty

World of Work
Od 1. septembra 2015 odborné nakladateľstvo RAABE koordinuje medzinárodný projekt World of Work, ktorý spája snahu 7 organizácií z 3 európskych krajín (Slovenska, Českej republiky a Nemecka), aby vytvorili inovatívne metodické materiály a online platformu na zvýšenie dôležitosti a kvality predmetov súvisiacich so vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni základnej školy.
I – S.K.Y.P.E. 

1. októbra 2016 začalo RAABE realizovať nadnárodný projekt s názvom I – S.K.Y.P.E. – Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education, ktorý je zameraný na podporu učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl. Zámerom je okrem iného vytvoriť aj koncept výuky, ktorý by slúžil ako podklad pre budúcu školskú reformu a národné kurikulum v oblasti prírodovedných predmetov.

Viac o projekte »

Vedomat

V lete 2017 RAABE prinieslo na slovenský trh prvý softvér na adaptívne učenie na Slovensku, ktorý dokáže prispôsobiť učivo každému jednému žiakovi, podľa jeho schopností a tempa, akým chápe učivo. Obsahuje učivo matematiky pre 2. stupeň ZŠ, zodpopvedajúci aktuálne platnému iŠVP pre základné školy. Odborným garantom je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac o projekte »

Školský portál

Najväčší komunitný portál pre učiteľov na Slovensku je tu vďaka RAABE už od roku 2009. Denne prináša učiteľom nielen aktuálne informácie z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, ale aj priestor na vyjadrenie názorov, na výmenu skúseností a diskusiu s kolegami. Stránka ponúka veľa praktických informácií, priamo využiteľných v školskej praxi. Tiež poradňu či aktivity na stiahnutie.

Viac o projekte »

Cudzojazyčná beletria LIBRE

Najväčšia edícia cudzojazyčnej beletrie LIBRE obsahuje adaptované diela velikánov svetovej literatúry, ale aj knižky pre deti s originálnymi príbehmi. Každé z diel je zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, precvičovanie istej gramatiky či na obohatenie slovnej zásoby. RAABE ponúka jazykovú literatúru v piatich jazykoch a v siedmich stupňoch jazykovej náročnosti.

Viac o projekte »

Jazykové učebnice a slovníky PONS

Popredné nemecké jazykové nakladateľstvo s viac ako 40-ročnou históriou vydáva slovníky a jazykové študijné materiály určené pre každého, kto sa chce naučiť cudzí jazyk. Ako dcérska spoločnosť Klett, ktorá je jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe, ponúka širokú škálu produktov vo viac ako 20 jazykoch. Od februára 2002 vďaka RAABE už aj na Slovensku.

Viac o projekte »

Good Start to School

Od septembra 2015 sa RABE podieľalo ako projektový partner na tomto medzinárodnom európskom projekte, ktorý bol realizovaný v rámci programu Erasmus+. Bol určený prioritne učiteľom a rodičom, ale tiež pedagógom a odborníkom v MŠ a ZŠ. Hlavným cieľom bolo pripraviť a realizovať inovatívny model hodnotenia pokrokov dieťaťa v materskej škole a rozvoj komunikácie medzi MŠ a rodinou, čím sa uľahčí prestup dieťaťa z MŠ do ZŠ. Výstupy projektu sú voľne dostupné na stránke nižšie.

Viac o projekte »

STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools)

Od novembra 2017 do augusta 2020 vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA realizovalo v rámci programu Erasmus+ medzinárodný projekt STARS. Na projekte sa zúčastnilo ďalších 6 partnerov z 3 krajín (Slovensko, Česko a Bulharsko). Cieľom bolo vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni ZŠ inovatívnymi metodickými materiálmi, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania.

Viac o projekte »

LIRE (Language Interpretation through REading)

Od 1. septembra 2020 začali Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v partnerstve s tromi univerzitami s medzinárodnou povesťou na Slovensku, v Čechách a Poľsku, základnými školami v Čechách, Poľsku a vydavateľstvom RAABE realizovať medzinárodný projekt na podporu vyučujúcich anglického jazyka primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Projekt je zameraný na 8- až 14-ročných žiakov.

Viac o projekte »