Naše projekty

World of Work
Od 1. septembra 2015 odborné nakladateľstvo RAABE koordinuje medzinárodný projekt World of Work, ktorý spája snahu 7 organizácií z 3 európskych krajín (Slovenska, Českej republiky a Nemecka), aby vytvorili inovatívne metodické materiály a online platformu na zvýšenie dôležitosti a kvality predmetov súvisiacich so vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni základnej školy.
I – S.K.Y.P.E. 

1. októbra 2016 začalo RAABE realizovať nadnárodný projekt s názvom I – S.K.Y.P.E. – Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education, ktorý je zameraný na podporu učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl. Zámerom je okrem iného vytvoriť aj koncept výuky, ktorý by slúžil ako podklad pre budúcu školskú reformu a národné kurikulum v oblasti prírodovedných predmetov.

Viac o projekte »

Vedomat

Začiatkom roka 2022 prichádza RAABE s novinkou pre rodičov a školákov – online zbierkou úloh z matematiky. VEDOMAT obsahuje učivo matematiky pre 2. stupeň ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií, zodpovedajúci aktuálne platnému iŠVP pre základné školy. K dispozícii sú licencie na jeden rok alebo na jeden mesiac. Odborným garantom je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac o projekte »

Školský portál

Najväčší komunitný portál pre učiteľov na Slovensku je tu vďaka RAABE už od roku 2009. Denne prináša učiteľom nielen aktuálne informácie z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, ale aj priestor na vyjadrenie názorov, na výmenu skúseností a diskusiu s kolegami. Stránka ponúka veľa praktických informácií, priamo využiteľných v školskej praxi. Tiež poradňu či aktivity na stiahnutie.

Viac o projekte »

Cudzojazyčná beletria LIBRE

Najväčšia edícia cudzojazyčnej beletrie LIBRE obsahuje adaptované diela velikánov svetovej literatúry, ale aj knižky pre deti s originálnymi príbehmi. Každé z diel je zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, precvičovanie istej gramatiky či na obohatenie slovnej zásoby. RAABE ponúka jazykovú literatúru v piatich jazykoch a v siedmich stupňoch jazykovej náročnosti.

Viac o projekte »

Jazykové učebnice a slovníky PONS

Popredné nemecké jazykové nakladateľstvo s viac ako 40-ročnou históriou vydáva slovníky a jazykové študijné materiály určené pre každého, kto sa chce naučiť cudzí jazyk. Ako dcérska spoločnosť Klett, ktorá je jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe, ponúka širokú škálu produktov vo viac ako 20 jazykoch. Od februára 2002 vďaka RAABE už aj na Slovensku.

Viac o projekte »

Good Start to School

Od septembra 2015 sa RABE podieľalo ako projektový partner na tomto medzinárodnom európskom projekte, ktorý bol realizovaný v rámci programu Erasmus+. Bol určený prioritne učiteľom a rodičom, ale tiež pedagógom a odborníkom v MŠ a ZŠ. Hlavným cieľom bolo pripraviť a realizovať inovatívny model hodnotenia pokrokov dieťaťa v materskej škole a rozvoj komunikácie medzi MŠ a rodinou, čím sa uľahčí prestup dieťaťa z MŠ do ZŠ. Výstupy projektu sú voľne dostupné na stránke nižšie.

Viac o projekte »

STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools)

Od novembra 2017 do augusta 2020 vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA realizovalo v rámci programu Erasmus+ medzinárodný projekt STARS. Na projekte sa zúčastnilo ďalších 6 partnerov z 3 krajín (Slovensko, Česko a Bulharsko). Cieľom bolo vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni ZŠ inovatívnymi metodickými materiálmi, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania.

Viac o projekte »

LIRE (Language Interpretation through REading)

Od 1. septembra 2020 začali Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v partnerstve s tromi univerzitami s medzinárodnou povesťou na Slovensku, v Čechách a Poľsku, základnými školami v Čechách, Poľsku a vydavateľstvom RAABE realizovať medzinárodný projekt na podporu vyučujúcich anglického jazyka primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Projekt je zameraný na 8- až 14-ročných žiakov.

Viac o projekte »


LEADERSHIP ACADEMY

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom LEADERSHIP ACADEMY sa začína realizovať v máji 2022 a bude trvať 36 mesiacov. Hlavným cieľom projektu je podporiť manažérske zručnosti riaditeľov škôl, aby vedeli rozdeľovať svojim zamestnancom úlohy a naplno využívali ľudský potenciál každého jedného člena svojho pedagogického zboru.

Viac o projekte »

RAABE AKADÉMIA

RAABE AKADÉMIA je spoločným projektom odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, ktoré viac ako 22 rokov pôsobia v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva, so spoločným zámerom podporovať kvalitu vzdelávania na Slovensku. RAABE AKADÉMIA vznikla ako prirodzené rozšírenie portfólia, s úmyslom ponúknuť pedagogickým a odborným zamestnancom ďalšie profesijné vzdelávanie – a to v podobe inovačných aj aktualizačných vzdelávacích programov.

Viac informácií nájdete tu »

RAABE DIGITAL

Značka RAABE DIGITAL zastrešuje digitálne publikácie vydané odborným nakladateľstvom RAABE Slovensko a učebnicovým vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA. Učebnice, pracovné zošity, testy a cvičebnice sú v digitálnej podobe rozšírené o interaktívne prvky, vďaka ktorým je učenie sa pre žiaka aj učiteľa zábavou. Obsahovo vychádzajú z úspešných publikácií, ktorých veľká väčšina má doložku MŠVVaŠ SR.

Viac informácií nájdete tu »

Innovative Steps

Od 1. novembra 2022 Základná škola Jána Palárika v Majcichove v partnerstve s tromi univerzitami medzinárodnej povesti na Slovensku, v Čechách a Bulharsku, so základnými školami v Čechách, Bulharsku a vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA zo Slovensku začala realizovať medzinárodný projekt Innovative STEPS - Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools. Projekt sa zameriava hlavne na podporu vyučujúcich nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti udržateľnosti.

Viac o projekte »


DECODE

Taká je skratka medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom Developing the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds, ktorého organizátorom, spolu s ďalšími partnermi z Česka, Slovenska a Slovinska, je RAABE CZ a partnerom učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. Projekt podporí kognitívny rozvoj detí predškolského veku prostredníctvom vytvárania, testovania a overovania inovatívnych učebných zdrojov, ktoré sa majú aplikovať v materských školách a doma, školiacich kurzov pre učiteľov a workshopov pre rodičov, digitálneho úložiska kognitívneho rozvoja a mnohých ďalších výsledkov.

Viac o projekte »