Spolupracujeme

EXPOL PEDAGOGIKA

Slovenské odborné vydavateľstvo, ktoré aktívne pôsobí v oblasti vzdelávania a školení pre učiteľov základných a stredných škôl. Vydavateľstvo vzniklo vo februári 1997 a už 20 rokov pôsobí ako jeden z najväčších vydavateľov učebníc na Slovensku. Vo portfóliu má viac ako 200 titulov učebníc a cvičebníc s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva SR.  Ročne vyexpeduje v priemere 172 000 učebníc do slovenských štátnych škôl..

Viac informácií »

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Národný projekt realizoval v rokoch 2013–2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod záštitou MŠVVaŠ SR pre 1300 zapojených ZŠ a 82 poradenských zariadení CPPPaP a CŠPP so zámerom zvýšiť zamestnanosti a efektívnu prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, prevenciu pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva. Na projekte sa podieľalo RAABE, ktoré v rámci projektu vytvorilo viaceré metodické príručky pre učiteľov.

Viac o projekte »

KomposyT

Deti vyžadujúce špeciálnu starostlivosť. Treba ich lepšie spoznať a pochopiť ich osobnosť, určiť im smerovanie a pomôcť špeciálnymi výchovno-vzdelávacími pomôckami. Ako to však spraviť s vysokou odbornosťou a individuálne, keď výchovní a kariérni zamestnanci zápasia s nedostatkom času? Predstavte si, že je tu priestor pre rýchle zdieľanie informácií, naplnený digitálnymi verziami všetkých diagnostických nástrojov, s 24-hodinovým online prístupom.

Viac o projekte »

Rodinka.sk
Portál www.rodinka.sk, ktorý zahŕňa aj detskechoroby.sk, zdravedieta.sk, babetko.sk, tehotenstvo.sk, sa stal jedným z najväčších a najnavštevovanejších slovenských portálov zameraných na mladú rodinu. Keďže sú to práve rodičia, ktorí zohrávajú pri výchove a vzdelávaní detí rozhodujúcu úlohu, RAABE vyvíja viaceré aktivity smerom k nim – v ich prirodzenom prostredí – cestou popularizovaných článkov na vybrané témy z oblasti výchovy a vzdelávania.

Viac informácií »

Učiteľské noviny

V histórii slovenského školstva patria k najvýznamnejším periodikám určeným na pomoc pedagogickej praxi. Vychádzajú od roku 1951. Pre RAABE sú dôležitým a už aj dlhodobým partnerom pri komunikácii s učiteľskou obcou, a to nielen pri organizácii konferencií, seminárov a školení, ale prakticky denno-denne.

Viac informácií »

Kníhkupectvo Martinus

Najväčšie internetové kníhkupectvo na Slovensku a druhý najväčší predajca kníh celkovo. Viackrát získal v nezávislých prieskumoch ocenenie “najlepší” aj “najobľúbenejší” internetový obchod na Slovensku. RAABE tituly v ňom majú svoje dôležité miesto

Viac informácií »

Kníhkupectvo Panta Rhei

Sieť kníhkupectiev Panta Rhei je lídrom na slovenskom knižnom trhu a ponúka zážitky i vzdelanie prostredníctvom kníh už 21 rokov. Dnes je čitateľom k dispozícii 38 kníhkupectiev siete Panta Rhei v 22 slovenských mestách. V ostatnom období sa aktívne spolupodieľa na RAABE akciách, ktoré spoločne pripravujú pre svojich zákazníkov.

Viac informácií »

EduJobs

Investície do skvalitňovania slovenského školstva chápe RAABE ako dôležitú súčasť svojej práce, a preto už dlhodobo podporuje iniciatívu EduJobs, ktorej cieľom je spájať školy s najkvalitnejšími uchádzačmi. Zámerom je, aby riaditelia škôl a školských zariadení mali k dispozícii moderný nástroj na vyhľadávanie nových kolegov.

Viac informácií »