• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

 

6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie
pre pedagógov

Pozrieť program na
→ Štvrtok 15. 6. 2017→ Piatok 16. 6. 2017
Štvrtok 15. 6. 2017
Čas Program

8.30 – 9.30

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9.30 – 10.00

OTVORENIE KONFERENCIE

 

Iveta Malachovská
moderátorka konferencie

 

John Halligan T.D.
Minister pre odborné vzdelávanie, zručnosti a inovácie, Írsko

 

Mgr. Mira Schrimpelová
konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

10.00 – 11.00

HLAVNÉ REFERÁTY I

 

Šanca pre každého. Adaptívne učenie na írských školách
Conor Flynn
COO a spoluzakladateľ spoločnosti Adaptemy a spoločnosti EDTECH, Írsko

 

Arabská kultúra a my. Stereotypy, realita a hrany
Mgr. Emíre Khidayer, PhD.
Odborníčka na Blízky východ a Severnú Afriku

 

Západné vzdelávanie a jeho hodnoty
prof., PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

11.00 – 11.30

PRESTÁVKA
občerstvenie

 

Tlačová konferencia

11.30 – 12.30

HLAVNÉ REFERÁTY II

 

Implementácia multikultúrnych a multietnických hodnôt vo vzdelávaní v Indonézii
Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.
Pedagogická fakulta, Univerzita Negeri Semarang, Indonézia

 

Integrácia utečencov v školách - prínosy classroom manažmentu
Christoph Eichhorn
Školský psychológ, Sankt Gallen, Švajčiarsko

 

Inklúzia vo vzdelávaní - mýty a limity
PaedDr. Anna Čulíková, PhD.
hlavný projektový manažér, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

12.30 – 14.00

OBEDNÁ PRESTÁVKA
obed, občerstvenie

14.00 – 15.30

SEMINÁRE I

 

Erasmus+ pre všetkých
Naďa Cisárová, Denisa Struňáková, Darina Kocurová, Kornélia Lohyňová
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava, Stredná priemyselná škola, Svidník
eTwinning ambasádorka

 

Škola bola, je a... bude!
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe

 

Adaptívne učenie. Riešenie pre individualizované vzdelávanie.
Dr. Ioana Ghergulescu, Mgr. Barbora Kamrlová, PhD.
Výskum a adaptívne učenie v spoločnosti Adaptemy, Írsko
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK V Bratislave

 

Projekt "Zdravý chrbátik"
doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., Mgr. Marína Kolárová
Neurochirurgická klinika ÚVN v Ružomberku
Fyzioterapeut, odborný asistent, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

14.00 – 15.30

WORKSHOPY I

 

Osvojovanie cudzích jazykov u detí v predškolskom veku
Avila Arias Alejandra Dessiree, Elvis Leeroy Pérez Sandoval
Súkromná materská škola UNES International School, Nitra

 

Ako dnes na techniku alebo nebojte sa otázok svojich žiakov
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni

 

Didakticko-organizačné trendy vyučovania biológie
PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
Odborníčka na vzdelávanie v oblasti biológie, autorka učebníc biológie

14.00 – 15.30

TRÉNING I (časť prvá)

 

Biznis a spoločenská etiketa pre školy na každý deň
Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

15.30 – 16.15

PRESTÁVKA
občerstvenie

16.15 – 17.45

SEMINÁRE II

 

Indonézia – vzdelávanie, práva dieťaťa a rôzne náboženské a kultúrne hodnoty
Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.
Pedagogická fakulta, Univerzita Negeri Semarang, Indonézia

 

Uskutočnené a pripravované legislatívne a vecné zmeny v školstve
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Renesancia vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Vzdelávanie 2-ročných detí – starostlivosť a vzdelávanie detí raného veku v Českej republike
Mgr. Hana Splavcová
Odborný garant pre predškolské vzdelávani, Národný ústav pre vzdelávani, Česká republika

16.15 – 17.45

WORKSHOPY II

 

Manažment triedy - hladký priebeh vyučovania
Christoph Eichhorn
Školský psychológ, Sankt Gallen, Švajčiarsko

 

Ako pracovať s rozvojom prírodovednej gramotnosti na hodinách prírodovedy
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky

 

Učíte prírodné vedy inovatívne? (chémia)
RNDr. Helena Vicenová
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Šintava

 

Výchova k zdravému stravovaniu
Silvia Horecká
Gastro konzultant, bloger roka v kategórii gastronómia 2014, 2015

16.15 – 17.45

TRÉNING I (časť druhá)

 

Biznis a spoločenská etiketa pre školy na každý deň
Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

16.15 – 17.45

OKRÚHLE STOLY

 

Čo v zákonníku práce nenájdeme
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.
TASR

 

Efektívna spolupráca zriaďovateľa a riaditeľa školy
ZMOS

 

Základná finančná kontrola v školách
Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Kontrolór, Mestská časť Bratislava – Petržalka

 

Učiace sa Slovensko
RNDr. Vladimír Burjan
Exam Testing, Dobrá škola, spoluautor dokumentu "Učiace sa Slovensko"

 

Rozvoj alebo kariéra?
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha, katedra Centrum školského manažmentu

17.45 – 20.00

PRESTÁVKA
Učiteľka – film Česko/Slovensko 2016

20.00 – 0.00

RAUT
spoločenský program
networking

Piatok 16. 6. 2017
Čas Program

8.00 – 8.30

PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV NA INDIVIDUÁLNY KOUČING
Individuálne koučingy budú prebiehať v druhý deň konania konferencie od 8.30 do 15.00 hod. Na jedného účastníka bude mať profesionálny kouč vyhradený čas 45 minút.

8.30 – 9.00

UVÍTANIE
šálka dobrej kávy na úvod dňa

9.00 – 10.30

SEMINÁRE III

 

Správne postupy v personalistike škôl
Ing. Jarmila Belešová
Odborníčka v oblasti personalistiky pre školy

 

Ekonomika škôl - novinky
Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
OVeS, s.r.o.

 

Modely učiteľskej prípravy a súčasné reformné iniciatívy
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., Moritz Weise
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

 

Formovanie myslenia podľa náboženstiev z Blízkeho východu
Mgr. Emíre Khidayer, PhD.
odborníčka na Blízky východ a Severnú Afriku

9.00 – 10.30

WORKSHOPY III

 

Prečo hliník pláva a bublina klesá alebo niečo o vyučovaní fyziky v 6. ročníku ZŠ
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave

 

Toxické správanie v tímoch a ako ho meniť
Ing. Dagmar Kéryová
Viceprezidentka slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov ICF

 

Adaptívne učenie v praxi
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., Dr. Ioana Ghergulescu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK V Bratislave

9.00 – 10.30

TRÉNING II (časť prvá)

 

Biznis a spoločenská etiketa pre školy na každý deň
Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

10.30 – 11.15

PRESTÁVKA
občerstvenie

11.15 – 12.45

SEMINÁRE IV

 

Kultúrna gramotnosť - ako deti pripravujeme na spolužitie a dialóg s inými kultúrami
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
tréner a facilitátor

 

Riaditeľ školy je kapitán lode alebo jej kormidelník?
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe

 

Metodická príručka WOW: Technika - pripravujte na skutočný život
Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Mgr. Magdaléna Tošnerová, Mgr. Marika Hajdúchová
Západočeská univerzita Plzeň, 7. Základná škola Plzeň, Základná škola s materskou školou Udiča

11.15 – 12.45

WORKSHOPY IV

 

Nielen o kladoch a záporoch syndrómu ADHD
PaedDr. Drahomíra Jucovičová,
Pedagogicko-psychologická poradňa pre Prahu 1, 2 a 4
PaedDr. Et Mgr. Hana Žáčková
Husitská teologická fakulta Karlovej univerzity v Prahe

 

Práca s deťmi z rôznych kultúrnych priestorov
Rina Windiarti, S.Pd.,M.Ed.
Pedagogická fakulta, Univerzita Negeri Semarang, Indonézia

 

Cudzí jazyk nie je žiadna veda, môže sa ho naučiť každý
Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
Pedagogická fakulta UKF Nitra, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

11.15 – 12.45

TRÉNING II (časť druhá)

 

Biznis a spoločenská etiketa pre školy na každý deň
Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

11.15 – 12.45

MODEROVANÁ DISKUSIA

 

Svet v pohybe. Učiteľ vo víre multikulturálneho prostredia.

Moderátor: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Diskutéri:
Mgr. Martina Grošaft Cebecauerová - Migračný úrad MV SR
PhDr. László Bukovszky - Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny
Mgr. Mária Civáňová - Riaditeľka základnej školy Výčapy - Opatovce
Mgr. Emíre Khidayer, PhD. - Odborníčka na Blízky východ a Severnú Afriku
Mgr. Peter Devínsky - Slovenská humanitná rada
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. - Prodekan pre vedu, výskum a umeleckú činnosť, Pedagogická fakulta TU v Trnave

13.00 – 13.30

UKONČENIE

 

ukončenie a poďakovanie účastníkom
vyhodnotenie a pozvanie na ďalší ročník
tombola

13.30 – 15.00

OBED
obed, občerstvenie

Generálny partner:

Dynasit


Partneri:

Daffer intertaktívna trieda Interaktivna škola
ryor Slniecko edujobs 
 enterprise-ireland  Olajos-Francuzske dezerty expol Pedagogika
 ICF    

Mediálni partneri:

RTVS Radio Slovensko Radio Regina
TASR Školský servis FNPV  
rodinka.sk Pravda UCN
Predškolská výchova  ZUCH Rodiina a skola
 
   

 

 

Staňte sa aj vy partnerom tejto udalosti!

Možnosti vašej propagácie:

PRED KONFERENCIOU:
– PR články a prezentácia na obľúbenom portáli učiteľov v rámci propagácie konferencie (55 000 unikátnych návštev mesačne) www.skolskyportal.sk a www.raabe.sk,
– komunikácia na sociálnych sieťach – facebook, instagram: Školský portál, RAABE,
– opakovaný e-mailing na viac ako 27 000 unikátnych e-mailových adries učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl,
– tlačové správy pre médiá,
– tlačená reklama v produktoch RAABE
– leták vkladaný do produktov, reklama v knižných tituloch RAABE.

POČAS KONFERENCIE:
– vkladanie vašich propagačných materiálov do podkladov pre všetkých účastníkov konferencie,
– umiestnenie vášho stánku v priestoroch konania konferencie,
– osobná účasť na konferencii a priamy kontakt s účastníkmi,
– možnosť udelenia ceny učiteľovi/riaditeľovi školy na spoločenskom večeri,
– prezentácia produktov na veľkoplošnej obrazovke.

PO KONFERENCII:
– správy a prezentácia na obľúbenom portáli učiteľov v rámci vyhodnotenia konferencie (55 000 unikátnych návštev mesačne) www.skolskyportal.sk a www.raabe.sk,
– komunikácia na sociálnych sieťach – facebook, instagram: Školský portál, RAABE,
– tlačová správa pre médiá.


Kontakt pre partnerov: Mgr. Jana Dandelová
j.dandelova@raabe.sk
m: 0907 891 181


Kontakt pre mediálnych partnerov: Mgr. Nataša Navrátilová
n.navratilova@raabe.sk
m: 0907 891 186

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info