• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

Sylaby

6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie
pre pedagógov

Z TÉM KONFERENCIE VYBERÁME...

panacik

Vybrané témy hlavných prednášok

Conor Flynn: Šanca pre každého. Adaptívne učenie na írskych školách.
Vysvetlenie metódy adaptívneho učenia a pochopenie jeho výhod oproti tradičnému učeniu. Adaptívne učenie ako učenie pre každého, pre nadaných, priemerných aj slabších žiakov tak, aby sa každý z nich naučil, čo je potrebné. Každý žiak má svoje tempo, ale každý dosiahne žiadaný cieľ a naučí sa. Konkrétne skúsenosti s adaptívnym učením z írskych škôl. Aké sú výsledky oproti tradičnému učeniu? Čo na adaptívnom učení oceňujú žiaci, čo učitelia a čo to znamená pre učenie ako také? Prostriedok pre adaptívne učenie – softvér, ako médium. Softvér, ktorý vie, ako sa žiak učí, ako sa učia iní žiaci a podľa toho pripraví obsah pre jednotlivého žiaka na mieru – podľa jeho možností a schopností. Softvér pre adaptívne učenie ako obľúbený nástroj a pomôcka pre školy, kde začnú byť žiaci šťastní a učitelia motivovaní.

Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.: Implementácia multikultúrnych a multietnických hodnôt vo vzdelávaní v Indonézii
Indonézia, krajina viac ako 17 000 ostrovov, stoviek etnických skupín a jazykov. Krajina rozdielov, kde sa môžeme naučiť, čo to znamená inklúzia v praxi. Kultúrna rozmanitosť, ktorá prináša jednoduchosť vo vzťahu k občanom a hodnotám, ktoré by mali byť poskytnuté z generácie na generáciu. Rôznorodosť môže byť videná v každodennom živote; vo veľkých mestách, deti s rôznych kást sa učia v rovnakej škole, v rovnakej triede, a trávia dni hraním niektorej z tradičných hier. Bohaté prírodné zdroje umožňujú deťom, aby skúmali a hrali sa s prírodnými materiálmi v tomto prostredí. Aký vplyv bude mať na deti prebiehajúca modernizácia krajiny?

Mgr. Emíre Khidayer, PhD.: Arabská kultúra a my. Stereotypy, realita a hrany.
Za posledné dva roky prichádzame do bezprostredného kontaktu s arabskou kultúrou. Na to ani nemusíme vykročiť z domu, Arabi si razia cestu do Európy sami. Politická pozvánka bola adresovaná na základe individuálnych rozhodnutí a nekorešponduje s väčšinovým vnímaním miestneho obyvateľstva. Tak v Európe narážame na nové situácie, ktoré sú pre nás takmer výlučne prekonané. Hovorí sa, že rôznorodosť kultúr je obohacujúca. Je aj negatívna skúsenosť obohatením? Povieme si, aké je obohatenie súvisiace s arabskou kultúrou a o obohatenie koho vlastne ide.

prof. PhDr. Branislav Pupala: Západné vzdelávanie a jeho hodnoty
Reformy vzdelávacích systémov ako ich sledujeme v ostatných rokoch, vzďaľujú vzdelávanie od svojej základnej misie. Namiesto toho, aby zlepšovali vzdelanie, len posilňujú krízu západnej kultúry, ktorú sami považujú za problém. Oveľa lepšie sa mi o tomto premýšľa v krajinách, ktoré my považujeme za rozvojové či nerozvinuté. Presviedčam sa, že vzdelávanie kdekoľvek na svete je a stále by malo byť o sprostredkovaní civilizačného dedičstva, ktoré je potrebné pre rozvoj spoločnosti i konkrétneho človeka. Obsesia individualizáciou, šitím vzdelávania každému "na mieru" a jeho utilitárne smerovanie k trhu práce, ako to počúvame už takmer desaťročia a v poslednom návrhu vzdelávacej reformy u nás ešte viac, na túto misiu rezignuje úplne. To, čo sa chce od škôl dnes, už vzdelávaním prestáva byť nadobro.

Christoph Eichhorn: Integrácia utečencov v školách - prínosy classroom manažmentu  Dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú základom dobrého vyučovania. Učiteľ sa má od prvého dňa približovať k žiakovi, namiesto toho, aby čakal, že žiak príde za ním. Cieľom vyučovania je spoznávanie a podrobný prehľad učiteľov o novom žiakovi a vybudovanie si pozitívneho vzťahu komunikáciou na dennej báze. Tréning komunikácie v triede a s rodičmi v prijímajúcej krajine. Vďaka opatreniam týkajúcich sa integrácie nových žiakov budú profitovať všetci. Ich cieľom je, aby vyučovanie prebiehalo hladko a v triede vznikla dobrá atmosféra.

PaedDr. Anna Surová Čulíková, Phd.: Inklúzia vo vzdelávaní – mýty a limity
V čase transformujúceho školstva v SR sa pod silnejúcim vplyvom EÚ do popredia dostáva problematika inkluzívneho vzdelávania. Filozofia sociálnej inklúzie je vo vyspelých krajinách prirodzenou súčasťou demokracie. Avšak každá krajina má svoje špecifické podmienky, ktoré determinujú možnosti vytvárať inkluzívne prostredie pre celú populáciu školopovinných detí. Silnejúci tlak EÚ na kvalitu diagnostiky a rediagnostiky detí zo sociálne znevýhodneného prostredia smeruje k správnemu zaraďovaniu detí do škôl. Základným pilierom kvalitnej edukácie detí so ŠVVP je erudovaný pedagóg s kvalitnými poradenskými službami odborníkov z CPPPaP a CŠPP. Sme pripravení na inklúziu vo vzdelávaní?

panacik
Vybrané témy seminárov

Ing. Jarmila Belešová: Správne postupy v personalistike škôl
Napríklad o adaptačnom vzdelávaní, jeho ukončovaní a náležitostiach s ním súvisiacich. Ako správne stanoviť príplatky a preradiť zamestnanca do vyššieho kariérového stupňa. Kredity, ich získavanie, priznávanie a uznávanie a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca a s tým spojené.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan: Uskutočnené a pripravované legislatívne a vecné zmeny v školstve
Prehľad a vysvetlenie zmien v školstve, ktoré sa uskutočnili a ktoré sa pripravujú v najbližšom období, týkajúce sa nielen zmien v právnych predpisoch, ale aj vecnej problematiky.

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., Mgr. Marína Kolárová: Projekt „Zdravý chrbátik"
Projekt Zdravý chrbátik pôsobí už niekoľko rokov na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je predchádzať vzniku deformít chrbta u detí v predškolského veku a u žiakov prvého stupňa základných škôl. Prezentácia projektu bude mať teoretickú a praktickú časť.
V teoretickej predstavíme samotný projekt, výsledky vyšetrenia držania tela detí v predškolskom a školskom veku. Zároveň predstavíme zostavy zdravotných cvičení a možnosť ich realizácie v materských a základných školách. V praktickej časti bude prebiehať názorná ukážka zdravotných cvičení na fitlopte, ako aj názorná ukážka správneho sedu v školských laviciach. Odprezentujeme statický sed a dynamický sed s využitím dynamickej smerovej podložky. Súčasťou prezentácie bude aj video ukážka zdravotných cvičení – prezentácia DVD pre materské a základné školy, a prezentácia metodickej príručky, ktorá slúži ako učebná pomôcka pedagógom pri realizácii zdravotných cvičení.

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.: Renesancia vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
Školská reforma základnej školy v rokoch 2008-2012 – ciele a dôsledky so zameraním na technické vzdelávanie na druhom stupni ZŠ. Inovovaný Štátny vzdelávací program so zameraním na vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce – ciele, očakávania a realizácia na základnej škole.

Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.: Indonézia – vzdelávanie, práva dieťaťa a rôzne náboženské a kultúrne hodnoty
Seminár sa bude venovať Indonézii, rôznorodosti v kultúrach, náboženstvách a etnických skupinách. Cieľom seminára bude poukázať na možnosti, ako táto rôznorodosť môže byť unifikovaná. Účastníci si budú môcť vychutnať zaujímavé video o nádherných miestach na cestovanie a spoznať kultúru Indonézie. Seminár poukáže na školský systém, na výučbu v mestských a predmestských častiach, ich rozdiely a možnosti napredovania žiakov z rôznych sociálnych pomerov.

Mgr. Emíre Khidayer, PhD.: Formovanie myslenia podľa náboženstiev z Blízkeho východu
Slováci sa za poslednú dekádu naučili o Araboch veľa. Nemáme koloniálnu minulosť, ktorá spútava, ani zásadné ekonomicko-politické záujmy na Blízkom východe. Napriek tomu okolnosti globálneho sveta nás priviedli k tomu, aby sme sa o túto časť sveta zaujímali bez ohľadu na vlastné pocity a postoje. Blízky východ je kolískou abrahámovských náboženstiev, ktoré ovplyvnili celú planétu. Nie sú to zdroje, ale náboženstvá, ktoré od staroveku nepretržite pútajú pozornosť. Ich príťažlivosť či dráždivosť ide ruka v ruke s ich udržiavaním. Povieme si, dokedy potrvá priľnavosť jednotlivých vierovyznaní a aký má dopad na myslenie a správanie ľudí v tejto časti sveta.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.: Riaditeľ školy je kapitán alebo jej kormidelník?
Stalo sa módou hovoriť o riaditeľovi školy ako o lídrovi pedagogického procesu. Tento iste správny pohľad má ale svoje veľké úskalia, ktoré môžeme vyjadriť krátkou vetou – Ako to docieliť? Seminár sa bude venovať možným prístupom a cestám, a ukáže rôzne modely aktuálne overované na našich školách.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D. , Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.: Škola bola, je a ... bude!
Existujú rôzne predstavy, čo by mala škola napĺňať, často sú to predstavy protichodné až nereálne. Dokonca sa objavujú tendencie nabádajúce k nerešpektovaniu školy a k znižovaniu jej významu. Poďme sa spoločne pozrieť na školu ako na nezastupiteľnú súčasť života každého z nás a ukázať jej nadčasové významy.

Mgr. Katarína Tamášová - Karácsonyová: Ekonomika škôl – novinky
Zmeny v ekonomike škôl sú neustále. Riaditeľ školy bez minimálneho ekonomického prehľadu sa len ťažko zorientuje v tejto zložitej problematike. Buďme úprimní! Do detailov to zvládne len málokto. A možno riaditeľ to ani nepotrebuje. Potrebuje však informácie o zmenách, a potrebuje vedieť, kde tieto informácie získa. Kto mu poradí, ale hlavne správne. Seminár prinesie užitočné informácie o tom, čo všetko sa menilo v ekonomike škôl od januára 2017, čo ste mali zvládnuť pri aplikácii týchto zmien do každodennej praxe. Ak ste to náhodou ešte nezvládli, ako to opraviť a na čo si dať pozor, aby ste sa v množstve informácií nestratili.

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., Moritz Weise: Modely učiteľskej prípravy a súčasné reformné iniciatívy
Tlak na reformu učiteľskej prípravy je dnes citeľný z rôznorodých strán. Pohľad na fungovanie vybraných modelov takejto prípravy z porovnávacej perspektívy pomôže odkryť slepé uličky, ktorými sa momentálne vydáva slovenská školská politika a existujúce strategické dokumenty.

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.: Kultúrna gramotnosť – ako deti pripravujeme spolužitie a dialóg s inými kultúrami
V globalizovanom svete dochádza k hodnotovým stretom neustále. Sme pripravení kultivovať svoj CQ (kultúrny kvocient), zvykať si na to, že ľudia z iných kultúr majú právo sláviť sviatky podľa seba, používať sebe vlastné mená označujúce ľudí a okolie inak než my. Sme schopní prijať myšlienku, že v konfrontácii hodnôt odlišných kultúr možno neexistuje „objektívne správne riešenie a postupy"? Sme schopní vnímať iné kultúry ako možné obohatenie a nie ako hrozbu? S čím by sa deti mali stretnúť v školách, ako zabezpečiť zodpovedné a praktické súžitie s menšinami a inými kultúrami? Ako realizovať návštevy ľudí z iných krajín, „živé knižnice", zážitok inakosti? Ako reagovať na deti, ktoré sa vysmievajú a ubližujú iným deťom, ktoré sa odlišujú? Ako v triede reagovať na poznámky, ktoré znevažujú iný výzor, jazyk, náboženstvo, či už ide o autentický názor alebo zrkadlenie toho, čo deti vidia a počujú doma alebo na ulici.

Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Mgr. Magdaléna Tošnerová, Mgr. Marika Hajdúchová: Metodická príručka WOW: Technika – pripravujte na skutočný život
Zámerom seminára je zoznámiť účastníkov s hlavnými výstupmi medzinárodného projektu World of Work, na ktorom spolupracuje sedem organizácií z troch európskych krajín (Slovenska, Českej republiky, Nemecka). Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvorenie metodickej príručky pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce pre druhý stupeň základnej školy. V rámci seminára sa účastníci zoznámia s obsahom a štruktúrou metodiky, so skúsenosťami lektorov z testovania vybraných metodickým materiálov, tiež uvidia inštruktážne videá k vybraným témam z metodiky a budú oboznámení s možnosťami zapojenia sa do projektu.

Mgr. Hana Splavcová: Vzdelávanie dvojročných detí – starostlivosť a vzdelávanie detí raného veku v Českej republike
Predstavíme si inštitúcie, ktoré v Českej republike poskytujú túto službu. Najviac priestoru budeme venovať materským školám, kam sú v posledných rokoch stále častejšie prijímané deti mladšie ako 3 roky. Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy pristúpilo k úpravám právnych predpisov, upravujúcich pravidlá, podmienky a organizáciu vzdelávania detí od 2 do 3 rokov v materskej škole. Stručne sa s nimi zoznámime. Ďalšia časť príspevku je venovaná publikáciám, ktoré sa tejto problematike venujú. Boli napísané na základe dopytu učiteľov z praxe. Teoretické východiská vzdelávania detí raného veku sú tu prepojené s praktickými skúsenosťami autoriek. Pripomenieme si vývojové možnosti a potreby detí raného veku, z ktorých je potrebné vychádzať pri nastavovaní zodpovedajúcich podmienok pre vzdelávanie detí raného veku (najmä režimové opatrenia, adaptačné obdobie, spolupráca rodiny a školy). Všetky prezentované inšpirácie boli overené v praxi.

Naďa Cisárová: Erasmus+ pre všetkých
Cieľom programu Erasmus+ v sektore školského vzdelávania je prostredníctvom zapojenia sa do realizácie projektov pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia v školách od predškolského, cez základné, po stredné vzdelávanie. Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby si mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi z krajín zapojených do programu. Workshop účastníkom priblíži príležitosti pre školy zapojiť sa do programu Erasmus+, realizáciou projektov KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a KA2 – Strategické partnerstvá, ako aj do elektronickej spolupráce škôl prostredníctvom internetového portálu eTwinning. Odznejú aj praktické ukážky projektov skúsených realizátorov KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a KA2 – Strategické partnerstvá zložených výlučne zo škôl.

Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., Dr. Ioana Ghergulescu: Adaptívne učenie. Riešenie pre individualizované vzdelávanie.
Prečo je práve v dnešnej dobe adaptívne učenie tak dôležité, aké by mohlo mať prínosy pre žiaka, učiteľa a školu? Čo je adaptívne učenie a ako vzniklo? Úrovne adaptívneho učenia s praktickými ukážkami. Výhody adaptívneho učenia pre žiakov a učiteľov v porovnaní s inými metódami učenia. Krátky náhľad do softvéru pre adaptívne učenie v Írsku a praktické skúsenosti. Vedomat – prvý softvér pre adaptívne učenie na Slovensku.

panacik
Vybrané témy workshopov

Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.: Práca s deťmi z rôznych kultúrnych priestorov
Workshop bude zameraný na poukázanie rôznych možností na vzdelávanie detí z rôznych kultúrnych priestorov a riešenia, ktoré sú využívané na pomoc a napredovanie detí zo znevýhodnených sociálnych skupín. Lektorka ukáže účastníkom tradičné indonézske hry pre deti, určené na ich rozvoj, ktoré budú môcť uplatniť v praxi, hlavne v predškolskej výchove. Lektorka tiež zapojí účastníkov do hier určených na multikulturálnu výchovu. Účastníci budú mať možnosť zdieľať ich vlastné spôsoby a metódy výchovy detí z rôznych, najmä znevýhodnených sociálnych skupín.

Christoph Eichhorn: Manažment triedy – hladký priebeh vyučovania
V manažmente triedy ide o preventívne zameranú organizáciu vyučovania, o dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, a príjemnú klímu v triede. Keď žiak vyrušuje, učiteľ ho musí zvyčajne napomínať a pokarhať, čo ohrozuje vzťahy medzi učiteľom a žiakom. Predmetom prakticky orientovaného príspevku je, čo všetko môže učiteľ urobiť, aby tieto vzťahy nenarušil, čo všetko môže učiteľ urobiť, aby zvýšil prezenciu na hodinách.

Avila Arias Alejandra Dessiree, Elvis Peréz: Osvojovanie si cudzích jazykov u detí v predškolskom veku
Súkromná materská škola UNES realizuje experimentálny vzdelávací program Brána Jazykov otvorená. Deti sa v materskej škole učia okrem slovenského jazyka aj anglicky, španielsky a čínsky pod vedením zahraničných lektorov. Lektori budú prezentovať výsledky detí, ktoré danú materskú školu navštevujú. Deti, ktoré navštevujú materskú školu po dobu minimálne dvoch rokov, dokážu bezproblémovo plynulo komunikovať v daných jazykoch. Lektori sa budú zaoberať tým, ako prebieha vzorový deň v materskej škole a čo je potrebné urobiť pre to, aby deti dosiahli čo najlepšie výsledky.

RNDr. Helena Vicenová: Učíte prírodné vedy inovatívne? (chémia)
Plány už nie sú povinnou dokumentáciou, no dá sa učiť bez plánovania? Majú učitelia dostatok učebných zdrojov zodpovedajúcich materiálno-technickému vybaveniu? Do akej miery sú žiaci schopní osvojovať si spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované, merať, zaznamenávať, triediť, analyzovať a interpretovať získané údaje, vytvárať a overovať predpoklady, tvoriť závery v procese experimentálnej činnosti? Môžu sa žiaci a ich učitelia tešiť na vyučovacie hodiny? Na príklade učebného predmetu chémia spoločne nájdeme odpovede na tieto i mnohé ďalšie otázky.

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.: Ako pracovať s rozvojom prírodovednej gramotnosti na hodinách prírodovedy
V cieľovom zameraní primárneho prírodovedného vzdelávania sa problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti nachádza od kurikulárnej reformy realizovanej v roku 2008. Aj napriek pomerne dlhému času sa do pedagogickej praxe dostávajú relevantné vzdelávacie aktivity len veľmi pomaly. Jedným z dôvodov je zrejmý nedostatok podporných metodických materiálov, prostredníctvom ktorých by mohol učiteľ správne uchopiť nielen praktický rozvoj prírodovednej gramotnosti u detí, ale aj samotnú predstavu o tom, v čom spočíva očakávaná zmena prístupu učiteľa k primárnemu prírodovednému vzdelávaniu. Ak má mať učiteľ vôľu meniť svoje zaužívané a fungujúce postupy vzdelávania, musí inovácii veriť a to znamená, že jej najskôr musí rozumieť. Cieľom workshopu je objasniť, v čom spočíva rozvoj prírodovednej gramotnosti v elementárnom formálnom vzdelávaní a prečo a ako je dôležité sa rozvoju prírodovednej gramotnosti venovať vo vyučovaní prírodovedy. Problematika bude objasnená prostredníctvom praktických aktivít vysvetľujúcich samotnú prírodovednú gramotnosť a tiež prostredníctvom aktivít prakticky aplikovateľných do vyučovania prírodovedy.

Mgr. Elena Kováčiková, PhD.: Cudzí jazyk nie je žiadna veda, môže sa ho naučiť každý
V rámci praktických ukážok poukážeme na rôzne metódy, ako sa dá učiť jazyk (TPR, audio-lingválna metóda, priama metóda, vizuálna metóda - všetky s krátkymi ukážkami). Účastníkom prinesieme praktické rady pre tých, ktorí sú "veční začiatočníci", t.j. rozumejú, ale majú obavy jazyk používať a tiež krátke aktivity na rozvoj zručnosti hovorenia, rôzne techniky na zapamätanie si nových slovíčok.

PaedDr. Mária Uhereková, PhD. Didakticko-organizačné trendy vyučovania biológie
Workshop bude zameraný na riadenie vyučovacej hodiny z hľadiska didaktických trendov a inovatívnych prístupov s ohľadom na súčasné podmienky vyučovania biológie v základnej škole.

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.: Ako dnes na techniku alebo nebojte sa otázok svojich žiakov
Povieme si o nových trendoch v oblasti technického vzdelávania, zameriame sa na to, kde sa z pohľadu udržateľného rozvoja nachádzame a kam smerujeme. Odpovieme si na otázky, ako žiakom zatraktívniť vyučovanie techniky, ako ich zaujať a motivovať. Zameriame sa i na proces evaluácie výrobkov žiakov z hľadiska technického, ako aj rozvoja ich vlastného kreatívneho myslenia. Dozviete sa, prečo je výhodné pristupovať k technike komplexne a prepájať ju s ďalšími odbormi. Pozrieme sa taktiež na nové a zaujímavé námety na výrobky a aktivity v oblasti Človek a svet práce, ktoré môžete uplatniť pri výučbe.

Ing. Dagmar Kéryová: Toxické správanie v tímoch a ako ho zmeniť
Mobbing a bossing – dve anglické slová, ktoré sú realitou aj na Slovensku a spájajú sa s rafinovaným šikanovaním na pracovisku, v druhom prípade dokonca zo strany nadriadeného. Výsledkom sú zlé vzťahy a následne aj nekvalitné výsledky a neatraktivita tímu pre talentovaných ľudí. Dôležité je, aby sme rozoznali tieto prejavy toxického správania, vedeli ich z pozície nadriadeného zastaviť, či sami nepoužívať, ale aj vedieť sa brániť podobnému správaniu v tíme. Na workshope účastníci získajú jasnejšiu predstavu o ich rôznych podobách a niekoľko nástrojov pre riešenie podobných situácií v ich tímoch.

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.: Prečo hliník pláva a bublina klesá alebo niečo o vyučovaní fyziky v 6. ročníku ZŠ
Koncepcia učebníc fyziky je v súlade s konštruktivistickou pedagogickou teóriou. Pri zavádzaní učebníc do praxe absentovali školenia pre učiteľov a neboli pripravené ani metodické materiály. Na seminári predstavíme jednak koncepciu učebníc, ako aj koncepciu metodiky fyziky pre 6. ročník základnej školy. Súčasťou bude niekoľko experimentov zameraných na pojmy obsiahnuté v tomto ročníku. Upozorníme aj na niektoré žiacke predstavy, ktoré nie sú vždy v súlade s vedeckou teóriou.

Barbora Kamrlová, PhD., Dr. Ioana Ghergulescu: Adaptívne učenie v praxi.
Predstavenie a praktické fungovanie prvého softvéru na Slovensku pre adaptívne učenie. Účastníci workshopu si môžu sami aj na svojom mobile vyskúšať, ako to funguje. Učiteľ sa bude môcť do softvéru zaregistrovať, prihlásiť, vytvoriť si svoju triedu a preskúmať obsah. Každý účastník bude mať bezplatný prístup do softvéru na 1 mesiac a následne si ho bude môcť vyskúšať so svojimi žiakmi priamo na vyučovaní. Workshop naučí, ako sledovať prácu jednotlivého žiaka a zároveň celej triedy, ako zadávať a kontrolovať domáce úlohy, ako čítať a používať reporty, ktoré softvér poskytuje, ako pracovať s obsahom a manažovať svojich žiakov. V konečnom dôsledku je cieľom workshopu oboznámiť účastníkov s efektívnym nástrojom na adaptívne učenie, pripraveným a adaptovaným na Slovensku.

PaedDr. Drahomíra Jucovičová, PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková: Nielen o kladoch a záporoch ADHD
Syndróm ADHD bude predstavený formou meniacich sa prejavov a s nimi súvisiacej problematiky od narodenia dieťaťa až po dospelosť. Účastníci budú zoznámení s možnosťami, ako sa vyrovnať s niektorými prejavmi ADHD ako v detstve, tak aj v dospelosti, aby sa naučili s týmto syndrómom žiť tak, aby mohli byť vo svojom profesijnom, aj súkromnom živote úspešní. Deti aj dospelí s ADHD bývajú často označovaní ako „podvýkonní" – majú „na viac", než aký výkon v škole alebo aj v živote podávajú. Účastníci workshopu získajú praktické tipy, ako prekonávať problémy spojené s učením, ako sa vyrovnávať s problémami s pozornosťou, hyperaktivitou a impulzivitou. Cieľom workshopu bude naučiť sa vnímať deti aj dospelých s ADHD nielen z hľadiska problémov, ktoré so sebou ADHD prináša, ale aj z hľadiska kladného potenciálu, ktorý v sebe jedinci s ADHD majú.

Silvia Horecká: Výchova k zdravému stravovaniu
Fenomén dnešnej doby - deti pre nedostatok času /rodičov / neraňajkujú. Čo s tým? Metodická príručka nielen pre učiteľov ,,Éčka v potravinách" etická a spoločenská úloha naučiť deti čítať etikety a vyhýbať sa nevhodným priemyselne spracovaným potravinám. Motivovať deti k zmene zaužívaných stravovacích návykov bez vzdelávacích štandardov, zaujať alternatívny edukačný postoj a postupne oboznámiť deti s tovaroznalectvom potravín a ich nutričným významom. Propagácia jednodruhových potravín, pestrej domácej stravy, vyzdvihnutie dôležitosti udržateľného poľnohospodárstva. Podpora myšlienky, "biodiverzita, kľúč k potravinovej bezpečnosti a výžive". Zelenina a jej benefity, správna biologická dostupnosť a využiteľnosť. Je biely cukor a múka jed? Fakt alebo mýtus. Benefity zaradenia jednodruhových celozrnných múk a pseudoobilnín do jedálnička rodín s deťmi.

panacik
Vybrané témy okrúhlych stolov

RNDr. Vladimír Burjan: Učiace sa Slovensko
Reakcie na dokument Učiace sa Slovensko sú veľmi rôznorodé – od nadšeného prijatia až po úplné odmietanie. Polemiky sa týkajú nielen jednotlivých konkrétnych návrhov, ale aj zásadnej otázky, či naše školstvo vôbec potrebuje ďalšiu reformu a akú by mala mať podobu. Mnohí učitelia už nechcú žiadne ďalšie zmeny a dožadujú sa "pokoja na prácu". Mimo škôl naopak silnie volanie po "budíčku". Ako sa s tým všetkým vysporiadali autori dokumentu, ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva v horizonte ďalších 10 rokov?

Mgr. Jozef Sýkora, MBA: Základná finančná kontrola v školách
Lektor sa v súvislosti s témou základnej finančnej kontroly bude venovať praktickému overovaniu finančných operácií v školách a školských zariadeniach s ohľadom na finančné operácie. Lektor odprezentuje účastníkom časté nedostatky z vlastnej kontrolnej praxe kontrolóra a zároveň i časté otázky ekonómov a riaditeľov škôl k predmetnej téme. Súčasťou prezentácie bude aj výpočet náležitostí, ktoré musí zodpovedný zamestnanec/riaditeľ uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly. Účastníkom bude bližšie prezentovaný spôsob zastúpenia a poverovania pre výkon základnej finančnej kontroly a rovnako aj podpisové práva zamestnancov. V súvislosti s témou lektor uvedie aj základné spôsoby výkonu finančnej kontroly na zverejnených povinných údajoch (zmluvách, faktúrach a objednávkach).

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.: Rozvoj alebo kariéra?
O efektivite vzdelávania pedagogických pracovníkov. Je lepšie zbieranie kariérových bodov alebo zmysluplný rozvoj z hľadiska potrieb pedagógov i školy? V rámci workshopu účastníci spoločne zadefinujú vlastnosti efektívneho vzdelávania, zamyslia sa nad tým, či je lepšie vzdelávanie učiteľov mimo pracoviska alebo vo vlastnej škole a zamyslia sa tiež nad možnosťami motivácie k vzdelávaniu.

ZMOS: Efektívna spolupráca zriaďovateľa a riaditeľa školy
Pre fungovanie školy je dobré, ak existuje efektívna a korektná spolupráca medzi riaditeľom školy a zriaďovateľom školy. V čom spočíva? Aké sú úskalia vzájomného dialógu a spolupráce? Aké sú práva a povinnosti zriaďovateľov ale aj riaditeľov škôl? Kam siahajú kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy a naopak? Ako sa môže brániť riaditeľ školy voči nesprávnym postupom zriaďovateľa respektíve naopak? Je tento vzťah vyvážený? Potrebujú sa navzájom?

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.: Čo v Zákonníku práce nenájdeme
To nevymyslíš, to je život" – ale aj takéto situácie musia vedúci zamestnanci riešiť. Pozor na prostriedky právnej ochrany. Právo na súkromie a pracovnoprávny vzťah. Ako riešiť: porušovanie firemnej kultúry, zápach, hlučnosť, agresivitu, sexuálne obťažovanie, vulgárnosť, intrigy, ohováranie, obťažovanie súkromnými záležitosťami, nezdravú súťaživosť, zneužívanie informácií a pracovných prostriedkov... Dobré pravidlá robia dobré pracovné prostredie.
 

panacik
Tréning

Ing. Dr. Nora Lauková: Biznis a spoločenská etiketa pre školy na každý deň
Prvý dojem môžeme urobiť len raz, a preto je dôležité poznať pravidlá a normy biznis a spoločenskej etikety, ktorými sa máme riadiť pri významných návštevách, pracovných stretnutiach, neformálnych podujatiach v škole. Ako sa máme na rôzne akcie pripraviť, ako sa vhodne správať? Aj toto vám ukážeme. Spoločne sa pozrieme na to, ako sa vhodne obliecť, predstaviť sa, či posadiť, ale aj to, čo je správne pri organizovaní rôznych akcií v škole. Odhalíme, čo je potrebné v týchto biznis a spoločenských pravidlách dodržiavať, aby ste boli úspešní, obľúbení v spoločnosti hostí a vážení pri rokovaniach s verejnými osobnosťami aj priateľmi školy. Toto všetko a ešte veľa ďalších zaujímavostí si ukážeme na praktických príkladoch a cvičeniach.

panacik
Koučovacia zóna ICF Slovak Chapter

Navštívte v piatok 16. 06. 2017 v čase od 9.00 do 15.00 hod. počas konferencie našu koučingovú zónu a zažite individuálny koučing s profesionálnym koučom, ktorý sa bude 45 minút venovať len vám a rozvoju vašich zručností a schopností.

AKO prijať to, čo nám prišlo do cesty?
ČO robiť, keď práca, ktorá ma napĺňa, ma len ťažko uživí?
KEDY je ten správny čas na naštartovanie zmeny?

 

 panacik

Moderovaná diskusia

SVET V POHYBE. Učiteľ vo víre multikulturálneho prostredia
Diskusia odborníkov z rôznych oblastí s moderátorom na vopred určenú tému, do ktorej sa môžu aktívne zapojiť aj účastníci.

1. AKO sa odráža rozdielnosť kultúr vo výchove a vzdelávaní?

 • Vzdelávanie a povedomie o iných kultúrach sveta na Slovensku.
 • Výhody poznania a dôsledky neznalosti rozdielnosti kultúr.
 • Možné riešenia v oblasti vzdelávania v oblasti multikulturalizmu.


2. AKO vzdelávanie cudzincov, menšín prebieha na Slovensku?

 • Aktuálna situácia a problémy z nej vyplývajúce.
 • Segregácia, integrácia a inklúzia - podmienky v slovenských školách.
 • Príklady dobrej praxe.

Moderátor:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. – Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

Diskutéri:
Mgr. Martina Grošaft Cebecauerová – Migračný úrad MV SR
László Bukovszky – Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny
Mgr. Mária Civáňová – Riaditeľka Základnej školy Výčapy-Opatovce 185
Mgr. Emíre Khidayer, PhD. – Odborníčka na Blízky východ a Severnú Afriku
Mgr. Peter Devínsky – Slovenská humanitná rada
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. – Prodekan pre vedu, výskum a umeleckú činnosť, Pedagogická fakulta TU v Trnave


 

 

 

Generálny partner:

Dynasit


Partneri:

Daffer intertaktívna trieda Interaktivna škola
ryor Slniecko edujobs 
 enterprise-ireland  Olajos-Francuzske dezerty expol Pedagogika
 ICF    

Mediálni partneri:

RTVS Radio Slovensko Radio Regina
TASR Školský servis FNPV  
rodinka.sk Pravda UCN
Predškolská výchova  ZUCH Rodiina a skola
 
   

 

 

Staňte sa aj vy partnerom tejto udalosti!

Možnosti vašej propagácie:

PRED KONFERENCIOU:
– PR články a prezentácia na obľúbenom portáli učiteľov v rámci propagácie konferencie (55 000 unikátnych návštev mesačne) www.skolskyportal.sk a www.raabe.sk,
– komunikácia na sociálnych sieťach – facebook, instagram: Školský portál, RAABE,
– opakovaný e-mailing na viac ako 27 000 unikátnych e-mailových adries učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl,
– tlačové správy pre médiá,
– tlačená reklama v produktoch RAABE
– leták vkladaný do produktov, reklama v knižných tituloch RAABE.

POČAS KONFERENCIE:
– vkladanie vašich propagačných materiálov do podkladov pre všetkých účastníkov konferencie,
– umiestnenie vášho stánku v priestoroch konania konferencie,
– osobná účasť na konferencii a priamy kontakt s účastníkmi,
– možnosť udelenia ceny učiteľovi/riaditeľovi školy na spoločenskom večeri,
– prezentácia produktov na veľkoplošnej obrazovke.

PO KONFERENCII:
– správy a prezentácia na obľúbenom portáli učiteľov v rámci vyhodnotenia konferencie (55 000 unikátnych návštev mesačne) www.skolskyportal.sk a www.raabe.sk,
– komunikácia na sociálnych sieťach – facebook, instagram: Školský portál, RAABE,
– tlačová správa pre médiá.


Kontakt pre partnerov: Mgr. Jana Dandelová
j.dandelova@raabe.sk
m: 0907 891 181


Kontakt pre mediálnych partnerov: Mgr. Nataša Navrátilová
n.navratilova@raabe.sk
m: 0907 891 186

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info