• Diare 2017/2018
  • TECHNIKA metodika
  • minarik
  • vedomat
  • HRAVOLAMY PONS
  • Katalóg jazykovej literatúry
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Projekt I-SKYPE na podporu výučby prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ pokračuje. Máme za sebou pracovné stretnutie partnerov

Pridané: 19.12.2016 09:45:00 Počet zobrazení: 618

19 December 2016

25. novembra 2016 sa v bratislavskom Austria Trend Hoteli konalo pracovné stretnutie partnerov projektu I-SKYPE (Erasmus+ 2016) – Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education, ktorý odborné nakladateľstvo RAABE realizuje od októbra tohto roka spoločne s ďalšími siedmimi partnermi zo Slovenska, Česka a Nemecka.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých ôsmich partnerov projektu I-SKYPE: Trnavská univerzita v Trnave; ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, M7 za Slovensko, Západočeská univerzita v Plzni; Základní škola J. Gutha-Jarkovského Praha z Čiech a Nemecko spoločne zastupovali ZNL Transfer Center (Uni Ulm) a Stiftung Louisenlund. Koordinátorom a organizátorom stretnutia bolo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko.
„Cieľom stretnutia bolo predstavenie jednotlivých partnerov, a tiež prezentácia projektu spolu s časovým harmonogramom, jeho jednotlivých aktivít a cieľov. Súčasne boli všetci partneri oboznámení s projektovou dokumentáciou a pravidlami financovania," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko.

iskype iskype iskype
 

Ciele stretnutia
Partneri sa v Bratislave okrem iného dohodli aj na štruktúre a obsahu metodickej príručky pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl, ktorá má byť jedným z výstupov nadnárodného projektu. Okrem iného sa účastníci pracovného stretnutia dohodli, že na jej tvorbe budú počas roka 2017 pracovať tri partnerské univerzity (TRUNI, ZČU, ZNL Transfer Center), pričom pri tvorbe obsahu metodických materiálov budú vychádzať z diela Wynne Harlenovej: Working with Big Ideas of Science Education.
Ako informovala Mira Schrimpelová, „projekt I-SKYPE bude ďalej pokračovať predovšetkým tvorbou obsahu metodických materiálov pre učiteľov, ale tiež tvorbou a expedíciou prvého tzv. newslettera o projekte a tiež prípravou na druhé stretnutie partnerov v auguste 2017 v Prahe". Na stretnutí bola tiež predstavená www stránka projektu www.i-skype.com

Východiská projektu I-SKYPE
„Zručnosti v prírodovedných predmetoch sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou základnej gramotnosti v súčasnej poznatkovej ekonomike. Množstvo vzdelávacích stratégií Európskej únie a rôznych výskumných analýz potvrdilo, že motivácia by mala byť medzi mladými ľuďmi podporovaná už v ranom vzdelávaní. Ak sa táto príležitosť nevyužije, môže to viesť k mnohým navzájom súvisiacim problémom v neskorších obdobiach života mladých ľudí, a to: podpriemerný výkon v základných zručnostiach, nízky záujem o vedecky orientované štúdium a následne výber povolania, rozdiel medzi súčasným technologicky orientovaným pracovným trhom a reálnymi kompetenciami, ktorými mladí ľudia disponujú," predstavila východiská projektu Mira Schrimpelová.
Ako dodala: „Učiteľ je vo vzdelávaní stále vnímaný ako kľúčový faktor, ktorý môže mať zásadný vplyv na súčasné potreby a systémovú reformu. Posilnenie profesijného profilu učiteľa si však vyžaduje jeho neustály a kontinuálny rozvoj. Na základe výsledkov prieskumov väčšina učiteľov pociťuje nedostatok sebadôvery vyučovať prírodovedné predmety na 1. stupni základnej školy, a to z dôvodu nedostatku dostupných zdrojov a nápadov, ako motivovať žiakov, a tiež kvôli špecifickosti kurikula a učebných osnov prírodovedných predmetov."

iskype_stránka

V decembri 2016 RAABE sprevádzkovalo aj webovú stránku venovanú projektu I-SKYPE, kde budú priebežne zverejňované všetky informácie o priebehu projektu.

Cieľová skupina
Učitelia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy, ale tiež žiaci vo veku 6 až 10 rokov a v neposlednom rade politicky činné osoby zodpovedné za tvorbu vzdelávacích postupov v štáte. Očakáva sa, že do rozličných aktivít tohto projektu sa zapojí viac ako 5 500 učiteľov 1. stupňa ZŠ, žiakov, politikov a akademikov.

Ciele a aktivity projektu
• navrhnúť, vytvoriť, otestovať a validovať metodickú príručku pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy;
• vytvoriť štruktúru a v praxi zrealizovať workshopy ponúkajúce učiteľom alternatívne a inovatívne spôsoby učenia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy;
• vytvoriť a spustiť online platformu I – S.K.Y.P.E. (voľne prístupný interaktívny nástroj), ktorá bude slúžiť ako zdroj projektových materiálov, demo videí z workshopov, výsledky z testovacej a pilotnej fázy projektu a tiež ako platforma na výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe;
• navrhnúť, vytvoriť a predstaviť návrh konceptu reformy vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov;
• zorganizovať medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bude šírenie výsledkov projektu.

Výstupy projektu
• metodická príručka pre učiteľov,
• workshopy,
• online platforma,
• koncept reformy vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo logo logo logo

Erasmus +

 

Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022549
Erasmus+; Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá


Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info