Články

PROJEKT WORLD OF WORK (ERASMUS+ 2015)

 PROJEKT WORLD OF WORK (ERASMUS+ 2015)
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave začalo v septembri 2015 realizovať nadnárodný európsky projekt WORLD OF WORK, ktorý bol realizovaný v rámci programu Erasmus+.


Koordinátorom projektu bolo RAABE Slovensko. Do projektu sa zapojilo celkovo 7 partnerov z Českej republiky, Slovenska a Nemecka. 


Komu bol projekt určený:

Cieľovou skupinou projektu World of Work boli učitelia druhého stupňa ZŠ, ktorí učia predmety vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, a taktiež žiaci a rodičia.


Cieľ projektu:

Zvýšiť kvalitu a dôležitosť učebnej ponuky vo výchove a vzdelávaní rozvíjaním nových a inovatívnych prístupov pri výučbe predmetov súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce.

Podporiť poskytovanie kľúčových kompetencií, vrátane základných schopností a zručností súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce.

Zvýšiť dôležitosť poskytnutia vzdelávania a kvalifikácie a posilniť spojenie výchovy a vzdelávania s potrebami trhu práce.


Výstupy projektu:

Prieskum vzdelávacej oblasti Človek a svet práce: vytvorili sme prieskum, ktorý sa týkal dobrých praktík a hlavných výziev, s ohľadom na zabezpečenie predmetov súvisiacich so svetom práce v partnerských, ako aj v ďalších krajinách.

• WOW metodické materiály – Metodická príručka Technika: inovatívne metodické materiály pre učiteľov v predmetoch súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni ZŠ sme navrhli, vyvinuli, otestovali a validovali. Metodická príručka s rozsahom skoro 800 strán má tlačenú podobu v 3 jazykoch: slovenskom, nemeckom a českom.

• Zorganizovali a zrealizovali sme 85 tvorivých dielní pre učiteľov a žiakov, zameraných na praktickú ukážku, ako aplikovať metodické materiály WOW.

• WOW Video: natočili sme 10 videí, ktoré budú slúžiť ako praktická inštruktáž o spôsoboch, ako môžu byť metodické materiály využité v kurikule a pri mimoškolských aktivitách.

• WOW online platforma: vytvorili a spustili sme online platformu, na ktorej sú prístupné všetky materiály v štyroch jazykových mutáciách, čo umožní využívanie a udržateľnosť výstupov projektu v budúcnosti. Platforma je dostupná na stránke: https://sk.izzi.digital/DOS/523606/523607.html


Partneri projektu:

Projekt prebiehal pod vedením odborného nakladateľstva RAABE so sídlom v Bratislave – v spolupráci so Západočeskou univerzitou v Plzni (Česko), Universität Stuttgart (Nemecko) a občianskym združením Mine MINT e.V. (Nemecko). S dôrazom na aktuálnosť a následnú využiteľnosť v praxi sa na projekte podieľali aj vybrané školy zo Slovenska a Čiech, ktoré po celú dobu trvania projektu overovali projektové zámery vo vzťahu k reálnym potrebám školskej praxe – Základná škola s materskou školou Udiča (Slovensko), Súkromná stredná a umelecká škola dizajnu (Slovensko) a 7. základná škola a materská škola Plzeň (Česko).


             Projekt GSS bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA201-008942, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.