Články

AutoriPôsobí ako externý metodik Kabinetu školského klubu detí v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Od roku 1980 pracuje ako vychovávateľka a neskôr ako vedúca vycho...
Vykonáva lektorskú činnosť od roku 2003 v spolupráci s Asociáciou vzdelávania samosprávy a regionálnymi vzdelávacími centrami na celom území Slovenskej republiky. Lektorskú ...
Členka Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej asociácie Confederation Fiscale Europeene. V súčasnosti pôsobí ako daňová poradkyňa....
Pôsobil ako prednosta Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty a prodekan Univerzity Komenského v Bratislave a zakladal a predsedal Spoločnosti klinickej farmakol...
Absolvovala Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore telesná výchova a šport a doplňujúce špecializačné štúdium.  Je autorkou a...
V Štátnom pedagogickom ústave pracuje ako výskumno-vývojový zamestnanec pre fyziku – v tíme, ktorý participuje na aplikovanom výskume a tvorbe kurikulárnych dokumentov. Okrem toho ...
Pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je zodpovedný za riadenie ZUŠ v rámci odboru ZŠ, koordinátor inovovaného ŠVP pre ZUŠ....
Lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia. V súčasnosti pracuje ako gastroenterológ v Onk...
Ukončila PdF v Nitre a v rezorte školstva pracuje od roku 1988. Pôsobila v štyroch bratislavských ZŠ na pozíciách učiteľka, zástupkyňa riaditeľa školy a v súčasnosti už druhé vol...
Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje predmety ako: nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky; problémy ...
Je docentom pedagogiky na Trnavskej univerzite v Trnave, kde je súčasne vedúcim katedry školskej pedagogiky. Taktiež pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Centra pedagogického vý...
Od roku 2002 pôsobí ako riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave. Je zakladateľom a presadzovateľom myšlienky spoločnej školy....
Zobrazenie 1 až 12 z 24 (2 stránok)