Články

Štyri nové bezplatné webináre pre učiteľov

Štyri nové bezplatné webináre pre učiteľov
V dňoch od 12. do 15. októbra 2020 organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko štyri ďalšie webináre pre učiteľov základných škôl.


Vyberte si z nasledujúcej ponuky:Webinár: Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách?

Viete, ako implementovať prierezovú tému Ochrana života a zdravia do jednotlivých predmetov naprieč všetkými ročníkmi základnej školy.

Dátum: 12. október 2020 (pondelok) o 17:00

Lektor: PaedDr. Mária Kubovičová, riaditeľka ZŠ s MŠ Budmerice 

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s problematikou Ochrany človeka a zdravia v základných školách na prvom aj druhom stupni ZŠ.
 • Povieme si, ako naplniť ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.
 • Poradíme, ako má učiteľ obsah učiva prierezovej témy zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu.
 • Prinesieme konkrétne ukážky, ako žiakov naučiť, aby rozpoznávali nebezpečné situácie, aby vedeli, ako si osvojiť praktické zručnosti v sebaochrane, aby pochopili dôležitosť poskytnutia pomoci iným, aby rozvíjali svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť.
 • Predstavíme aj konkrétne kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia a motivačné skutočné príbehy k problematike.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. a 2. stupňa ZŠ

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


Webinár: Viete, ako pomôcť žiakom s problémami v učení?

O tom, ako pracovať so žiakmi s rôznymi poruchami učenia v bežnej triede.

Dátum: 13. október 2020 (utorok) o 17:00

Lektor: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička a logopedička

Obsah webinára:

 • Prinesieme vám tipy, ako komplexne rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole.
 • Povieme si, ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov vo vybraných vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk, resp. matematika.
 • Prinesieme konkrétne ukážky pracovných listov pre žiakov prvého stupňa základnej školy s poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia a vývinová dysfázia.
 • Ukážeme si návody, ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami (strihanie, lepenie, vyfarbovanie...) upevniť základné poznatky žiakov.
 • Nezabudneme ani na námety na samostatnú prácu žiakov.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. stupňa ZŠ, učitelia nultého a prípravného ročníka ZŠ, asistenti, špeciálni pedagógovia, učitelia špeciálnych škôl

 


Webinár: Deviatacky dejepis nemusí byť nuda!

Aj o tom, ako možno naložiť s rozšírenou dotáciou vyučovacích hodín dejepisu v deviatom ročníku ZŠ.

Dátum: 14. október 2020 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Michal Malík, učiteľ dejepisu a anglického jazyka na ZŠ s MŠ Budmerice

Obsah webinára:

 • Povieme si, ako naložiť s rozšírenou dotáciou vyučovacích hodín dejepisu v deviatom ročníku.
 • Zameriame sa na témy ako vlastenectvo či obrana voči manipulácii a konšpiračnému mysleniu.
 • Učitelia zistia, ako používať metodickú príručku Dejepis pre 9. ročník a pracovný zošit Dejepis pre 9. ročník.
 • Zároveň budú mať možnosť inšpirovať sa ako viesť žiakov k diskusii na rôzne citlivé témy z histórie aj súčasného spoločenského diania.
 • Vďaka vtipným ukážkam a užitočným aktivitám prispejeme k obohateniu učiteľov o nové a nenáročné zdroje použiteľné pri vyučovaní dejepisu v deviatom ročníku.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 2. stupňa ZŠ, učitelia osemročných gymnázií, učitelia dejepisu

 


OPAKOVANÝ webinár : Čítať sa neučíme len na slovenčine!

Ako rozvíjať čítanie s porozumením a prácu s textom v 3. a 4. ročníku nielen na slovenčine, ale aj na prírodovede, matematike, angličtine...

Dátum: 15. október 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 

Obsah webinára:

•          Ukážeme si, že čítanie s porozumením nemá byť len doménou predmetu slovenský jazyk. 

•          Dokážeme si, že čítanie je potrebné prepájať so všetkými predmetmi a učiť žiaka uvažovať nad textom a okolitým svetom, ktorý s ním súvisí.

•          Povieme si o vhodných textoch a materiáloch, ktoré môžeme pri precvičovaní čítania používať v treťom a štvrtom ročníku.

•          Ponúkneme praktické ukážky práce s textom, ktoré motivujú žiakov k čítaniu.

•          Prinesieme tipy a nápady, ako obohatiť rôzne vyučovacie predmety pomocou čítania zábavných textov.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. stupňa ZŠ, rodičia a špeciálni pedagógovia