Články

Agentúra Erasmus+ odobrila projekt LIRE

Agentúra Erasmus+ odobrila projekt LIRE
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila záverečnú správu a uzavrela tým medzinárodný projekt LIRE, ktorý od 1. septembra 2020 začala realizovať Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v partnerstve s tromi univerzitami s medzinárodnou povesťou na Slovensku, v Čechách a Poľsku, základnými školami v Čechách, Poľsku a vydavateľstvom Dr. Josef RAABE Slovensko. Cieľom projektu bolo podporiť vyučujúcich anglického jazyka primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania, pričom projekt bol zameraný predovšetkým  na 8- až 14-ročných žiakov. 

Ako sa v záverečnej agentúrnej správe uvádza: „Ciele projektu boli naplnené v súlade s prioritami stanovenými v  projektovej  prihláške. Priority zvolené v čase prihlášky projektu zostali nezmenené počas celého jeho trvania a realizácie. Zároveň zostali nezmenené aj témy, ktorými sa projekt zaoberal. Projekt nebo l primárne zameraný na synergie medzi rôznym i sektormi vzdelávania, prináša však postupy a výstupy, ktoré je možné využiť v sektore školského vzdelávania, ale aj v sektore odbornej prípravy a  mládeže. Projekt uspokojil potreby identifikované na základe analýzy potrieb v schválenej prihláške  relevantné  pre zapojené organizácie v projekte a jednotlivé cieľové skupiny. Projekt naplnil aj prvok inovatívnosti , nakoľko vytvoril univerzálny materiál pokrývajúci všetky dôležité aspekty vzdelávania v oblasti osvojovania si zručnosti čítania v cudzom jazyku u žiakov základných a stredných škôl , prináša praktické metodické návody pre učiteľov škôl. Všetky výstupy sú zároveň k dispozícii v štyroch jazykoch – angličtine, češtine, poľštine a slovenčine. Dané ciele v oblasti inovatívnosti a pridanej hodnoty boli naplnené v súlade s cieľmi stanovenými v prihláške projektu. Pre všetky zapojené inštitúcie bol projekt prínosom. Pre zúčastnené strany priniesol nové vedomosti a nové postupy a zároveň  priniesol do zapojených inštitúcií medzinárodnú expertízu a skúsenosť.“


TIP PRE UČITEĽOV – Celkom nová metodická príručka a ZADARMO

Jedným z výsledkov spomínaného projektu je aj online metodická príručka ČÍTAJME PO ANGLICKY, ktorá prináša návody ako pracovať so zjednodušenými čítankami so žiakmi a študentmi rôznych vekových skupín v škole aj doma.

Metodiku nájdete TU


Všetky informácie o projekte LIRE nájdete TU


Kompletnú ponuku zjednodušených čítaniek v šiestich svetových jazykoch nájdete TU