Články

Máte v materskej škole náročné deti?

Máte v materskej škole náročné deti?

Ak áno, pamätajte na dve veci: Po prvé, náročné deti nie sú ani zlé, ani neposlušné. Len vyžadujú iný prístup a viac vašej pozornosti. Po druhé: rodičia sú pre vás – učiteľky v MŠ kľúčovým partnerom vo vzťahu k včasnej intervencii.


Moderné materské školy si už uvedomujú, že treba pracovať na vzájomných vzťahoch materská škola – rodičia. Dôležitejšie je to pri dieťati s vývinovým oslabením alebo so špecifickými ťažkosťami. V záujme dieťaťa treba problém primerane a citlivo komunikovať rodičom. „Úlohou učiteľky je opísať správanie a pozorované ťažkosti dieťaťa, nie však prisudzovať mu diagnózu. Učiteľka by mala citlivo a jasne vysvetliť situáciu, limity a rezervy dieťaťa. Zároveň je však potrebné načrtnúť pozitívne perspektívy, potenciál, silné stránky dieťaťa, dynamiku vývinu, dôležitosť terapie a cvičení, ktoré môžu dieťa výrazne posunúť vpred," píše Mgr. Barbora Vodičková, PhD. zo súkromného detského centra BlueBerry Hill a súčasne jedna z autoriek novinky, ktorá práve vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE s názvom Náročné dieťa.

Čas, kedy je to vhodné, nie je podľa Barbory Vodičkovej ľahké odhadnúť. „Pri závažnejších zisteniach je potreba rýchleho riešenia. V iných prípadoch dozrievanie dieťaťa zohráva významnú úlohu v riešení problému. Dôležité je, aby sa nepodcenila situácia dieťaťa, ale tiež nehľadali problémy tam, kde nie sú. Učiteľka by si mala byť vedomá toho, čo môže v rámci svojej kompetencie rodičovi povedať, prípadne zvážiť pomoc staršej a skúsenejšej kolegyne, riaditeľky alebo odborného zamestnanca. Svoje zistenia a obavy by mala vopred konzultovať v tíme. Prípadne využiť supervízora, ak materská škola s nejakým spolupracuje. Tiež by mala zachovávať mlčanlivosť o zistených skutočnostiach," upozorňuje Barbora Vodičková.

Učiteľky majú skúsenosť, že táto situácia nie je vôbec jednoduchá. Mnohí rodičia ťažkosti bagatelizujú a problém nepripúšťajú, situáciu dieťaťa nechcú riešiť. Ak aj učiteľka prostredníctvom pedagogického diagnostikovania pozoruje a zaznamenáva prejavy správania dieťaťa, jeho ťažkosti, spôsobilosti a zručnosti a nemá súhlas na spoluprácu rodiča, nemôže so situáciou nič urobiť. Je to na škodu dieťaťa, pretože sa stráca drahocenný čas, ktorý mohol byť využitý na odbornú starostlivosť.

V rámci rozhovoru s rodičmi je, podľa Barbory Vodičkovej, dôležité si tiež uvedomiť, že vedomostný a skúsenostný kontext učiteľky je iný ako rodičov, a preto musí byť pripravená na možné prvotné nepochopenie a negáciu z jeho strany. Rodičom je potrebné dať čas, aby sa s danou situáciou vyrovnali, dokázali v rámci včasnej intervencie spolupracovať a aby uverili, že problém je možné efektívne riešiť.

Náročné dieťa z RAABE
N8ročné dieťa

„K tomu, aby vedeli problémy detí efektívne riešiť učiteľky v materských školách, u nás aktuálne v RAABE vychádza novinka – Náročné dieťa, ktorému sme dali podtitul Praktický pomocník pri práci s deťmi v materskej škole vyžadujúcimi si zvýšenú pozornosť," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.
Odborno-metodická publikácia prináša vždy aktualizované a komplexné informácie o problematike práce s dieťaťom so špecifickými potrebami a jeho úspešnom začlenení do kolektívu materskej školy. „Čitatelia tu nájdu teoreticko-praktické informácie o postupe pri včasnej intervencii, pedagogickej diagnostike, o nastavení priebežnej a efektívnej spolupráce s odbornými zamestnancami, rodičmi a dieťaťom," vysvetľuje zameranie publikácie Mira Schrimpelová.

Pridanou hodnotou pre pedagógov v materskej škole budú určite podrobne rozpracované aktivity a hry využiteľné priamo v praxi, praktické pracovné listy či aktuálne vzory a dokumentácie.

Z aktuálnych tém, ktoré sú podrobne rozpracované v základnom diele spomeňme aspoň niektoré:

• Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti školstva k 01.09.2017
• Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole
• Včasná intervencia v materskej škole vo vzťahu k špecifickým ťažkostiam detí
• Problémové správanie u detí predškolského veku
• ADHD/ADD u detí predškolského veku
• Ťažkosti vo vývine reči u detí predškolského veku
• Poruchy autistického spektra u detí predškolského veku
• Pedagogická diagnostika v materskej škole
• Potreba a nevyhnutnosť školského psychológa v materskej škole
• Dieťa s autizmom
• Zákon o rodine
• Dieťa s fetálnym alkoholovým syndrónom v materskej škole

Dodajme, že publikácia Náročné dieťa vychádza v RAABE spolu s aktualizačným servisom, t.j. obsah diela bude RAABE v spolupráci s autormi priebežne aktualizovať a dopĺňať o stále nové a nové informácie.

Viac informácií o publikácii nájdete TU.

Súvisiace články

Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak patria k vízii odborného nakladateľstva Raabe. Spájame tradičné a moderné vyučovacie metódy a záleží nám na tom, ab...