Články

Ministerstvo zverejnilo výšku príspevkov na edukačné publikácie

Ministerstvo zverejnilo výšku príspevkov na edukačné publikácie
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytlo zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2024 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám a špeciálnym stredným školám príspevok na edukačné publikácie.


Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR sú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety.


Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR

Škola si za príspevok na edukačné publikácie zo ŠR zaobstará výhradne edukačné publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR, ktorý je zverejnený nižšie na tejto webovej stránke. Zoznam EP na príspevok zo ŠR bude aktualizovaný jedenkrát v mesiaci (t. j. dopĺňaný o tie edukačné publikácie, ktorým bola od poslednej aktualizácie vydaná doložka). Edukačnú publikáciu, ktorá nie je uvedená v Zozname EP na príspevok zo ŠR, si škola z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR nemôže uhradiť.

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 04.12.2024 na účet regionálneho úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“).

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné adresovať na príslušný RÚŠS.


Kompletnú ponuku ministerských edukačných publikácií RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA nájdete tu


Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2024/2025 

Zoznam EP na príspevok zo ŠR (školský rok 2024/2025)

Odporúčaný postup pri obstarávaní edukačných publikácií na školský rok 2024/2025 

Záznam z prieskumu trhu s edukačnými publikáciami za účelom overenia hospodárnosti


Výška príspevku na edukačné publikácie zo ŠR na žiaka podľa druhu školy, ročníka, druhu zdravotného znevýhodnenia v eurách na školský rok 2024/2025 


Zdroj: minedu.sk

Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR na školský rok 2024/2025 sa každej škole určí podľa 

- počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2023 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3-01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a 

- výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka.  


Oprávnené obdobie na použitie finančných prostriedkov zo ŠR na nákup edukačných publikácií na školský rok 2024/2025 je od 05.04.2024 do 04.12.2024 – (t. j. úhrada faktúry bude možná najskôr 05.04.2024 a posledná úhrada faktúry bude možná najneskôr 04.12.2024). 


Zdroj: minedu.sk