Články

Nedajte šancu ZLU vo vašej škole!

Nedajte šancu ZLU vo vašej škole!

Hľadáte tipy pre učiteľov, ako na pôde školy bojovať s nástrahami dnešnej doby, ako napríklad s fajčením?


Komplexne spracovanú problematiku prevencie fajčenia nájdete napríklad aj v publikácii RAABE s názvom Nástrahy dnešnej doby, ktorá učiteľom a výchovným poradcom (aj vo vzťahu k rodičom) prináša informácie o drogových závislostiach, šikanovaní, mládežníckych subkultúrach, patologických vzťahoch v skupinách, kyberšikane, podvodoch, vandalizme, záškoláctve, krádežiach....

Nástrahy dnešnej dobyPublikácia vyšla v rámci národného projektu KomposyT, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. V jej obsahu učitelia nájdu aj tipy na konkrétne hry a aktivity ako pracovať v triede v kontexte jednotlivých problémov. Navyše táto publikácia, spolu s ďalšími 12, je dostupná aj online na stránke www.komposyt.sk, kde sú na okamžité použitie informácie pre všetkých, ktorí potrebujú riešiť aktuálne spoločenské problémy doby v prepojení na školské prostredie a klímu v triede. A to nielen učitelia a výchovní poradcovia. Tvorcovia stránky nezabúdajú ani na rodičov a tiež samotných žiakov, ktorým sú venované samostatná podstránky.

Fajčenie a škola
Užívanie tabakových výrobkov, najmä vo forme fajčenia cigariet, je medzi deťmi a mladistvými natoľko rozšírené a vedie k pomerne rýchlej a silnej závislosti, že boj s týmto javom nepatrí práve k najjednoduchším. A hoci k nemu nemusí dochádzať vždy len v škole (je skôr dôsledkom nevhodného trávenia voľného času), pôsobenie školy je napriek tomu významné a môže byť relatívne pestré. Viete, aké sú možnosti prevencie školy proti fajčeniu?
Hoci sa za základný kameň nefajčiarstva považuje výchova a vzory v rodine, zostáva rola školy v prevencii fajčenia nezastupiteľná a veľmi zásadná. Prostredníctvom celého radu preventívnych aktivít, zostavením kvalitného školského poriadku a systému sankcií, ale hlavne nefajčiarskou klímou v škole môže prispieť k obmedzeniu fajčenia medzi žiakmi.

Pravidlá, ktoré by nemali chýbať v školskom poriadku:
• Zákaz fajčenia vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch školy.
• Zákaz nosenia, držania, distribúcie a zneužívania návykových látok v areáli školy.
• Zákaz fajčenia medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním.

Čo školským poriadkom neupravovať:
• Úlohou školy je ošetriť správanie žiakov po dobu školskej dochádzky, preto je dobré, ak si na svoje bedrá učitelia neberú viac a neriešia fajčenie žiakov v dobe ich voľného času, ktorý začína po skončení vyučovania a opustení priestorov školy.
• Ťažko kontrolovateľný je aj čas pred príchodom do školy alebo cesta na mimoškolskú akciu, ktorú žiaci absolvujú individuálne. Vtedy je vhodné ošetriť len fajčenie na mieste stretnutia a na celej akcii.

Sankcie
Dôležitou súčasťou školského poriadku je systém sankcií. Riaditeľ školy spolu s ostatnými pedagógmi rozhodne, ktoré priestupky budú potrestané a ako. Odborníci v tejto súvislosti odporúčajú doplniť systém sankcií aj o tzv. alternatívne tresty, napr. ospravedlnenie, napravenie škody, pomoc pri výzdobe školy, pri upratovaní a pod.

Prevencia fajčenia
Aj vzhľadom na to, že práve fajčenie patrí k ľahko dostupným záľubám mladých ľudí, je nevyhnutné vytvoriť intenzívny preventívny program o jeho dôsledkoch na ľudský organizmus, našich blízkych, na rodinný rozpočet, životné prostredie a pod.

Tvorba programu prevencie
• Vytvorte si predstavu o výskyte fajčenia medzi vašimi žiakmi.
• Spoločne s kolegami vytvorte zoznam „kritických" miest.
• Stanovte si základné ciele prevencie fajčenia.
• Zvoľte vhodné metódy a prostriedky.
• Vyberte najvhodnejšie aktivity.
• Vytvorte si časový plán.
• Nezabudnite na evalvačné nástroje.

Preventívne aktivity
Možných činností je celý rad, ale ak chceme, aby bola naša snaha skutočne efektívna, malo by v škole vládnuť nefajčiarske prostredie. Nie nenávistné, odsudzujúce fajčiarov, ale naopak povzbudzujúce ku zdravému životnému štýlu. Ide predovšetkým o prístup vedenia, pedagógov a ostatných zamestnancov školy k vlastnému fajčeniu.

TIP: Téma fajčenia v jednotlivých predmetoch
Základom prevencie je prirodzené začlenenie do školského vzdelávacieho programu tak, aby sa prelínala s vhodnými predmetmi. Zapojiť tému fajčenia nenúteným a zaujímavým spôsobom možno napríklad aj takto:

Prírodoveda, biológia, prírodopis: Zdravotné riziká, dopad fajčenia na ľudský organizmus.
Prvouka: Starostlivosť o naše zdravie.
Náuka o spoločnosti: Štátna politika v oblasti fajčenia, daňové zaťaženie, legislatíva v oblasti užívania tabakových výrobkov a pod.
Slovenský jazyk: Slohová práca na tému fajčenia, úvaha, popis fajčiara po 30 rokoch fajčenia atď.
Matematika: Výpočty výdavkov na cigarety za určité obdobie a pod.
Výtvarná výchova: Napríklad plagát s protifajčiarskou tematikou.

Všetky odborné metodiky RAABE nájdete na stránke TU.