Články

Partneri projektu I – S.K.Y.P.E. sa stretli v Prahe

Partneri projektu I – S.K.Y.P.E. sa stretli v Prahe

31. augusta 2017 sa v pražskom hoteli Maximilian konalo už druhé medzinárodné stretnutie zástupcov všetkých 7 partnerov projektu I – S.K.Y.P.E. zo Slovenska, Čiech a Nemecka.


Projekt I – S.K.Y.P.E. (Erasmus+ 2016) – Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education realizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko od októbra 2016 spoločne s ďalšími šiestimi partnermi.
Pražského stretnutia sa za Slovensko zúčastnili Trnavská univerzita v Trnave, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka a spoločnosť M7. Za Česko Západočeská univerzita v Plzni, Základní škola J. Gutha-Jarkovského Praha a Nemecko zastupovala firma Stiftung Louisenlund. Koordinátorom a organizátorom stretnutia bolo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko spolu so Základní školou J. Gutha-Jarkovského v Prahe.
„Cieľom stretnutia bolo zhrnutie projektových aktivít, ktoré jednotliví partneri realizovali od začiatku projektu v októbri 2016 až do augusta 2017, ale aj prezentácia prvej verzie vytvorených metodických materiálov partnermi z Trnavskej univerzity, Západočeskej univerzity v Plzni a Stiftungu Louisenlund a následná diskusia partnerov o návrhoch na zlepšenie vytvorených materiálov," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko.
„Súčasne si partneri predstavili metodiku a plány testovania a evaluácie prvej verzie metodických materiálov na partnerských školách. Oboznámili sa s vývojom projektu s ohľadom na nastavené kvalitatívne a kvantitatívne indikátory, s finančnou správou o projekte za uplynulé obdobie aj s plánom práce na ďalšie obdobie projektu," dodala.Cieľom stretnutia bolo:
- dohodnúť sa na jednotnej štruktúre a finálnych úpravách a zlepšeniach vytvorenej prvej verzie Metodickej príručky pre učiteľov,
- dohodnúť sa na časovom rozvrhu a forme testovania a evaluácie Metodickej príručky pre učiteľov na partnerských školách v mesiacoch september, október, november, december 2017.


O projekte a jeho cieľoch
Cieľovou skupinou projektu sú učitelia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy, ale aj žiaci vo veku 6 až 10 rokov a v neposlednom rade politicky činné osoby zodpovedné za tvorbu vzdelávacích postupov v štáte.


Cieľom je:
• navrhnúť, vytvoriť, otestovať a validovať metodickú príručku pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy;
• vytvoriť štruktúru a v praxi realizovať workshopy ponúkajúce učiteľom alternatívne a inovatívne spôsoby učenia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy;
• vytvoriť a spustiť online platformu I – S.K.Y.P.E. (voľne prístupný interaktívny nástroj), ktorá bude slúžiť ako zdroj projektových materiálov, demo videí z workshopov, výsledkov z testovacej a pilotnej fázy projektu a aj ako platforma na výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe;
• navrhnúť, vytvoriť a predstaviť návrh konceptu reformy vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov;
• zorganizovať medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bude šírenie výsledkov projektu.


V najbližšom období bude projekt pokračovať úpravou metodických materiálov tak, aby boli pripravené na testovanie a evaluáciu na partnerských školách, ktorá povedie až k vytvoreniu finálnej verzie Metodickej príručky pre učiteľov. „Venovať sa budeme aj príprave pilotnej verzie 2. intelektuálneho výstupu projektu – workshopom pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ," povedala Mira Schrimpelová.


 


 Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022549

Erasmus+; Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstváTento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).