Články

RAABE podporuje Petíciu za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ

RAABE podporuje Petíciu za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ

Štátny vzdelávací program pre materské školy nevyhnutne potrebuje zmenu. Potvrdil to aj posledný prieskum Slovenskej komory učiteľov, do ktorého sa zapojilo 205 pedagogických kolektívov MŠ (viac než 1 257 učiteľov). A od 25. 09. 2014 do 31.10.2014 už prebieha aj Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy.


RAABE dlhodobo poukazuje na nedostatky v systéme vzdelávania. Jedným z nich je zbytočná byrokracia, ktorá pedagógov zaťažuje na úkor času venovaného deťom. Myslíme si, že ŠVP pre predprimárne vzdelávanie si vyžaduje niekoľko zásadných zmien. Mal by byť moderný, inovatívny, prinášať také obsahové a výkonové štandardy, ktoré podporia aktivitu a kreativitu našich detí a dôkladne ich pripravia na vstup do základnej školy. O to sa snaží aj nakladateľstvo RAABE v kvalitných odborných publikáciách, praktických brožúrach a tvorivých pracovných zošitoch.
Aj preto nakladateľstvo RAABE podporuje Petíciu za schválenie nového štátneho vzdelávanie programu pre materské školy, ktorá práve prebieha na občianskom denníku ChangeNET. Iniciátori petície žiadajú ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby schválil nový Štátny vzdelávací program (ďalej ŠVP) pre materské školy (2014).

V ich odôvodnení sa uvádza, že súčasne platný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie z roku 2008:
• učiteľkám materských škôl značne komplikuje prípravu na prácu s deťmi,
• má zbytočne zložitú a neprehľadnú štruktúru (kompetencie, okruhy, vzdelávacie oblasti, prierezové témy),
• cieľové požiadavky na dieťa sú formulované väčšinou obšírne a veľmi nejasne,
• vzdelávacie oblasti sťažujú nadväznosť s vyšším (primárnym) stupňom vzdelávania.

Nový ŠVP pre materské školy (2014), podľa iniciátorov petície, naopak prináša tieto benefity:
• jeho prehľadná a jednoduchá štruktúra (vzdelávacie oblasti a ich podoblasti) umožňuje spoľahlivú a rýchlu orientáciu,
• cieľové požiadavky na dieťa sú formulované konkrétne a jasne,
• v rámci vzdelávacích oblastí zabezpečuje kontinuitu s vyšším (primárnym) stupňom vzdelávania,
• sprevádzajú ho metodické materiály, ktoré objasňujú problematiku jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Podporte aj vy program, ktorý učiteľom v materských školách umožní využívať čas omnoho zmysluplnejšie TU!

Z prieskumu: Ako ŠVP hodnotia pedagógovia?

Je kolektív pedagogických zamestnancov vašej materskej školy spokojný s aktuálne platným ŠVP (ISCED 0) z roku 2008? 70,73 % učiteľov MŠ odpovedalo NIE
Vítate iniciatívu na inováciu existujúceho ŠVP (ISCED0) z roku 2008? 88,29 % odpovedalo ÁNO
Je návrh inovácie ŠVP (2014) z hľadiska svojej štruktúry prehľadnejší ako súčasný? 88,29 % odpovedalo ÁNO
Myslíte si, že nový ŠVP (2014) v podobe, v akej sme Vám ho poslali, Vám zjednoduší plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti? 82,44 % odpovedalo ÁNO
Ste za to, aby bol nový ŠVP (2014) schválený a zavedený do praxe materských škôl? 85,85 % odpovedalo ÁNO