Články

RAABE prináša na Slovensko jedinečný nástroj na boj proti šikanovaniu v školách

RAABE prináša na Slovensko jedinečný nástroj na boj proti šikanovaniu v školách
Desiaty ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google sa stal miestom, kde RAABE slovenským učiteľom vôbec po prvýkrát predstavilo novinku, ktorá má ambíciu prispieť k zlepšeniu klímy v školách. Ide o bezpečný a anonymný nástroj umožňujúci žiakom a študentom nahlásiť akékoľvek incidenty týkajúce sa šikany, obťažovania, diskriminácie alebo iného nevhodného správania. 

                           

Názov nástroja je RESQL – Online schránka dôvery pre školy a existuje ako mobilná aplikácia pre žiakov a webové rozhranie pre učiteľov.


 Aplikácia pre žiakov v smartfóne

Umožňuje žiakom anonymne poskytnúť učiteľovi/riaditeľovi školy informácie o šikanovaní či inom druhu násilia, ako aj údaje o mieste, čase a zúčastnených osobách.Webové rozhranie pre pedagógov

Umožňuje učiteľom zbierať informácie a reagovať na hlásenia žiakov. Riaditeľom škôl, resp. školskému podpornému tímu poskytuje údaje o rozsahu a prejavoch šikanovania či násilia v ich škole.
Aplikácia je dostupná v App Store aj Google Play. Slávnostne bude pokrstená počas večerného galavečera v reštaurácii Werk pred slovenskými učiteľmi a za prítomnosti hostí z Poľska, ktorí aplikáciu na základe prieskumu v školách vyvinuli.


Prečo školy potrebujú schránku dôvery RESQL?

Prieskumy v školách potvrdili častý výskyt šikanovania a násilia v rôznych prejavoch.

Školám chýba bezpečný a anonymný systém nahlasovania násilných incidentov pedagogickému personálu.

Pedagogickým zamestnancom chýba preventívno-intervenčný systém vrátane postupov, ako reagovať po oznámení šikanovania a násilia v škole.


Čo presne RESQL školám ponúka:

Inovatívnu mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje žiakom anonymné nahlasovanie incidentov.

Administračné webové rozhranie, kde riaditeľ či zodpovední pedagógovia komunikujú so žiakmi a ďalej pracujú s informáciami, ktoré im žiaci zašlú. 

Súbory postupov uľahčujúce zamestnancom prijímanie vhodných rozhodnutí a plánovanie činností. Škola dostane materiály týkajúce sa reakcií v krízových situáciách a scenáre činností súvisiacich s jednotlivými situáciami šikany medzi rovesníkmi.

Verifikované scenáre vyučovacích aj triednických hodín týkajúcich sa problematiky násilia, vzťahov v triede, klímy triedy aj školy. Informácie pre žiakov aj pedagógov o fenoméne šikanovania a násilia v škole.


Ako schránka dôvery RESQL funguje?

Žiak

Cez aplikáciu oznámi situáciu, ktorá ho znepokojuje.

Zvolí druh násilia alebo opíše inú rušivú udalosť.

Správa môže byť anonymná. O tom, či a v akom rozsahu zverejní osobné údaje (napr. meno, triedu, ktorú navštevuje), rozhoduje žiak.


Učiteľ

Vo webovom rozhraní prijme správu a v spolupráci s ostatnými zamestnancami školy podnikne príslušné opatrenia.

Snaží sa určiť, v čom je problém a akú pomoc žiak potrebuje.

Zasiahne.

Organizuje správy tak, že im priraďuje kategórie a priority.

Realizuje vzdelávacie lekcie.


Riaditeľ školy

Monitoruje problém 
školského násilia pomocou systému RESQL.

Analyzuje diagnostikované problémy spolu s podporným tímom.

Prijíma prehľady vo forme súhrnov.


„V RAABE sme sa pred rokmi zaviazali k podpore bezpečného a inkluzívneho školského prostredia pre všetky deti. Som nesmierne rada, že RESQL je jedným z nástrojov, ktoré pomáhajú dosiahnuť tento cieľ a bude dostupný aj pre slovenské deti a školy,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.Aplikácia RESQL pôvodne vznikla v Poľsku. Poľskí odborníci vystúpili v dnešnom programe konferencie. Dodajme, že RESQL už mali možnosť testovať vybrané slovenské školy, s ich postrehmi a skúsenosťami sa tiež mohli zoznámiť  účastníci konferencie Učiteľ nie je Google 8, ktorá sa koná v Bratislave v dňoch 13. a 14. júna 2024 v Hoteli Bratislava.


Viac informácií o RESQL nájdete na: www.resql.raabe.sk.


Školy môžu získať aplikáciu pre svojich žiakov TU