Články

RAABE vydáva neobyčajnú Didaktiku matematiky

RAABE vydáva neobyčajnú Didaktiku matematiky

Odborné nakladateľstva Dr. Josef Raabe, s. r. o., prináša učiteľom pomôcku – knihu Didaktika matematiky I. od britských autorov Anne a Len Frobisherovcov, ktorí v ňom zhrnuli svoje celoživotné skúsenosti z vyučovania detí i učiteľov. Počas slávnostného galavečera v rámci medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2 ju pokrstil Milan Ftáčnik, bývalý minister školstva, ktorý pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave.


Schopnosť popasovať sa so zložitými situáciami, zvládnuť neštandardné okolnosti, tvorivo pristupovať k riešeniu problémov a naučiť sa vybrať to podstatné z nich – to všetko patrí k veľmi dôležitým schopnostiam pre život. Deti tieto zásadné schopnosti majú. Ako dosiahnuť, aby ich využívali po celý život? Čo takto skúsiť to cez matematiku?

Pozrite si video, v ktorom sa autori priamo z Leeds prihovorili účastníkom konferencie Učiteľ nie je Google 2 počas slávnostného galavečera.

Kto sú Anne a Len Frobisherovci?
AnneAnne Frobisherová vyštudovala predškolskú pedagogiku a strávila celú profesionálnu kariéru pri predškolskej výchove a na prvom stupni základnej školy. Po absolvovaní štúdia na Pedagogickej škole v Leedse získala diplom v odbore učiteľstvo s prácou na tému Výskum práce detí na hľadaní riešení matematických úloh. Bola súčasne koordinátorkou matematiky a elementárnej pedagogiky. Je spoluautorkou mnohých publikácií určených na vyučovanie a hodnotenie školskej matematiky. Venuje sa najmä príprave materiálov, ktoré motivujú deti na každej vedomostnej úrovni k hľadaniu riešení matematických úloh.

LenLen Frobisher učil najprv matematiku v sekundárnom vzdelávaní, neskôr prešiel na prvý stupeň. Prednášal matematiku na dvoch pedagogických školách a neskôr sa stal hlavným prednášajúcim učiteľstva matematiky na dnešnej Leedskej univerzite. Viedol skupinu, ktorá pripravila jeden z prvých bakalárskych študijných odborov učiteľstva matematiky. Pôsobil tiež ako poradca pre učebné materiály matematiky prvého stupňa pre nakladateľstvo E. J. Arnold. Na Pedagogickej fakulte Univerzity v Leedse pracoval na projekte Prime Project, ktorý sa zameriaval predovšetkým na úlohu riešenia matematických úloh na prvom stupni. Jeho záujmy sa neskôr posunuli k hodnoteniu v matematike, stal sa koordinátorom matematiky pre MAK2, projekt, ktorého úlohou bolo pripraviť prvý národný SAT pre prvý stupeň (štandardný vyhodnocovací test na ukončenie danej etapy vzdelávania), zameraný na žiakov vo veku 10 – 11 rokov. Uverejnil viac než 70 kníh pre deti a učiteľov.

m1 m2 m3
m4 m4 m5
m6 m7 m9

Počas slávnostného večera v rámci konferencie Učiteľ nie je Google 2 editor Didaktiky matematiky - doc. RNDr. Peter Bero, PhD., prekladateľka Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A. a krstný otec Milan Ftáčnik spoločne pokrstili najnovšie dielo z dielne RAABE.

Najväčšie problémy matematiky v slovenských školách – nestabilita a učebnice
„Neustále zmeny štátneho vzdelávacieho programu neumožňujú učiteľom, aby sa s obsahom zžili. Učenie je neustále hľadanie najlepších ciest, ako učivo sprístupniť žiakom. Matematické poznatky musíte budovať dlhodobo, žiadny pojem sa nenaučíte „na jeden raz". Ale ak sa neustále mení obsah a mení sa aj jeho usporiadanie, je veľmi ťažko hovoriť o koncepcii... Ďalším problémom sú učebnice. Naše ministerstvo školstva stále nepochopiteľne presadzuje jednotnosť učebníc. Tento prežitok ukazuje, ako v našich inštitúciách stále panuje duch socializmu. Stačí sa pozrieť do okolitých krajín, kde všade majú učitelia a žiaci možnosť výberu. A nie z dvoch titulov, ale z piatich, siedmich... Pôsobí to naozaj komicky, keď neustále vyzývame učiteľov k tvorivosti a tá najhlavnejšia inštitúcia im v tom bráni," konštatuje doc. RNDr. Peter Bero, PhD., dlhoročný učiteľ matematiky a editor novej pomôcky pre učiteľov z RAABE. Ako upozorňuje, problémom je už samotná príprava učiteľov na vysokých školách, ktoré namiesto učiteľov vychovávajú skôr matematikov a stále zotrvávajú v predstave, že učenie matematiky je len o matematických znalostiach. Ale to je zásadný omyl!

Neobyčajná kniha o matematike
„Prestaňte pracovať s číslami, používajte namiesto toho koncepty, ktoré rozvíjajú myslenie!" Aj takto možno charakterizovať postoj Frobisherovcov k výučbe matematiky. Ich vyučovanie je postavené predovšetkým na problémoch, ktoré majú provokovať naše myslenie, resp. myslenie detí. „Otázky sú v matematike kľúčovým momentom. Sú na konci každej úlohy, sú motorom premýšľania, nových záverov, dôkazov, tvrdení či poznatkov. V matematike je nevyhnutné pýtať sa zmysluplne. V tomto kontexte to pre učiteľa matematiky znamená formulovať dobré zadania úloh, vyberať vhodné príklady, skúmať vlastné spôsoby myslenia a riešenia, porovnávať ich s detským myslením a riešením, vnímať procesy, ktoré pritom prebiehajú u seba i žiakov," hovorí Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A., z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorá Didaktiku matematiky I. preložila do slovenčiny.
V tomto vnímaní by matematické myslenie nemalo byť „učené" samo pre seba. „Didaktika matematiky I. je pre učiteľov sprievodcom po svete matematiky a spôsobmi matematického premýšľania. Ak je zámerom učiteľa vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k matematike a hľadajú zásobáreň úloh a zadaní, je to práve toto dielo, ktoré dokáže naštartovať vzťah k matematike u ich žiakov. Vyzývame učiteľov, aby skúmali matematické problémy a objavili, ako možno tieto problémy zapojiť do prirodzeného procesu učenia sa žiakov! Naším prianím je, aby sa matematické myslenie práve v takomto vnímaní dostávalo čoraz viac do tried cez aktivity a problémové situácie, ktoré od detí vyžadujú pozorovanie, experimentovanie, predpovedanie, tvrdenie, abstrahovanie, zovšeobecňovanie a deduktívne aj induktívne zdôvodňovanie. Budeme radi, keď sa učitelia nechajú inšpirovať námetmi, keď si aj vďaka tejto knihe znovu pripomenú, že ich úloha pri vzdelávaní detí nemôže byť zúžená iba na trénovanie spojov násobilky," predstavila novú publikáciu Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

didaktika

Autori: Anne a Len Frobisherovci
Editoval:
doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
Preložila:
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
Počet strán:
170
Formát:
A4

DIDAKTIKA MATEMATIKY I. obsahuje:
• matematické výzvy pre žiaka, ale aj pre učiteľa samotného,
• úlohy, ktoré provokujú naše myslenie,
• návody, ako žiakov inšpirovať k využívaniu vlastnej intuície pri riešení matematických problémov,
• návody, ako sa naučiť analyzovať svoje hodiny matematiky,
• odporúčania, ako pomôcť žiakom odhaliť tie správne stratégie,
• rady, ako si nájsť svoj prístup k vyučovaniu matematiky.

Dodajme, že Didaktika matematiky I. vychádza v RAABE ako prvý diel celkom novej edície didaktík vyučovacích predmetov s názvom „Vedieť učiť". Ide o jedinečné dielo aj v tom zmysle, že obsah je prepojený na naše štátne vzdelávacie programy. Presnejšie – jednotlivé témy a oblasti, ktorými sa autori zaoberajú v texte, sú priamo prepojené s tým, ako je daná téma využiteľná v kontexte nášho ŠVP.