Články

Sezóna lyžiarskych výcvikov sa blíži. Viete, ako na to?

Sezóna lyžiarskych výcvikov sa blíži. Viete, ako na to?
Platné právne predpisy týkajúce sa organizácie výcviku, personálne zabezpečenie, verejné obstarávanie, odmeňovanie zamestnancov a upozornenia na povinnosti a dokumentácie – a to všetko v prepojení s lyžiarskym, resp. snoubordingovým výcvikom v základnej škole. Taký je obsah najnovšej odbornej príručky, ktorá aktuálne vychádza v RAABE.

V rámci inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy a nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb v predmete telesná a športová výchovy má významné postavenie lyžovanie a snoubordovanie ako pohybová kompetencia. Aktuálne v odbornom nakladateľstve Dr. Josef RAABE Slovensko vychádza praktická príručka o príprave a realizácii lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v základnej škole – od verejného obstarávania cez realizáciu po odmeňovanie zamestnancov a s tým súvisiacou dokumentáciou na CD.

„Lyžovanie a snoubordovanie je kombináciou rozličných vedomostí, motorických zručností, pohybových schopností a postojov človeka k prírodnému prostrediu. Zaraďujeme ich medzi činnosti, ktoré sú charakteristické premiestňovaním sa v zimnom prírodnom prostredí s využitím fyzikálnych zákonitostí na realizáciu športového pohybu. Všetky naše informácie majú viesť ku komplexnému chápaniu problematiky lyžiarskeho a snoubordingového výcviku. Smerujú k motivovaniu riaditeľov základných škôl, učiteľov telesnej a športovej výchovy, triednych učiteľov, ako aj žiakov a ich rodičov k využívaniu lyžiarskych a snoubordingových výcvikov na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov inovovaných školských vzdelávacích programov," povedala pri príležitosti vydania brožúry jedna z jej autoriek PaedDr. Lena Kampmillerová.

Cieľom príručky Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v základnej škole je previesť čitateľa platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa organizácie výcviku, personálneho zabezpečenia, verejného obstarávania, odmeňovania zamestnancov a upozorniť na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s lyžiarskym, resp. snoubordingovým výcvikom v základnej škole. Brožúra je pripravená na priame využitie pri realizácií lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v základnej škole. Je to pomôcka, ktorá ponúka riaditeľom, učiteľom telesnej výchovy, ale aj všetkým, ktorí budú organizovať tieto výcviky návod, ako na to.

Príručka pomôže všetkým zainteresovaným z hľadiska:

  • Lyžiarsky a snoubordingový výcvik právnych predpisov,
  • konkrétnej prípravy – t.j. verejného obstarávania výcviku,
  • plánovania, organizácie, realizácie a ukončenia výcviku,
  • výchovno-vzdelávacieho (napĺňanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu),
  • finančného a ekonomického,
  • odmeňovania zamestnancov.

Viac informácií o pripravovanej novinke nájdete tu.