Články

Úspešná prezentácia projektu KomposyT na medzinárodnej úrovni

Úspešná prezentácia projektu KomposyT na medzinárodnej úrovni

Začiatkom novembra sa v Senci uskutočnila III. medzinárodná odborná konferencia – Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému SR. Hlavnou témou podujatia bola digitalizácia komplexného poradenského systému v SR v kontexte využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT, ktorá získala prestížne ocenenie ITAPA 2015 a Národnú cenu EUROGUIDANCE. Na realizácii projektu sa podieľa aj odborné nakladateľstvo RAABE, ktoré do KomposyTu prispelo rozsiahlou knižnicou odborných metodických materiálov pre učiteľov.


Konferenciu organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Prezentácie boli zamerané na funkcionalitu KomposyTu v systéme výchovného poradenstva a prevencie a tiež zdieľanie dobrej praxe KomposyTu v rámci služieb E-governmentu SR.

Projekt KomposyT poskytuje pedagógom cenné informácie z oblasti výchovného a kariérového poradenstva. Informácie sú štruktúrované tak, aby sa KomposyT mohol stať východiskovým bodom pre odborníkov z oblasti poradenstva, ktorí hľadajú informácie na internete. Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Spolu je to 13 000 žiakov v základných školách. Cieľom národného projektu je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zefektívnením systému výchovného poradenstva a prevencie. Tieto nástroje zvyšujú ich sociálnu integráciu a uplatnenie na trhu práce. Špecifickým cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a uľahčenie ich prístupu k získavaniu zručností potrebných na trhu práce. KomposyT podporuje ďalšie vzdelávanie osôb pracujúcich v oblasti integrácie.

Auditórium medzinárodnej konferencie tvorili domáci a zahraniční hostia VÚDPaP – zástupcovia z ôsmich krajín EÚ, expertné tímy a odborníci v oblasti výchovného poradenstva a prevencie (VPaP) z viacerých profesných skupín a rezortov. Online prihlásených bolo 253 záujemcov z IP adries oslovených profesných organizácii z celého sveta.

V poradí 3. medzinárodná odborná konferencia VÚDPaP sa začala v stredu 4. 11. 2015 živým vysielaním prostredníctvom internetu. Začiatok Live stream konferencie patril slovenskému folklóru, ktorý predviedli žiaci ĽŠU v Senci. V úvode odbornej časti konferencie priblížil Rastislav Janota, generálny riaditeľ NASES z Úradu vlády SR prezentáciu stratégie štátu v oblasti digitalizácie štátnej a verejnej správy v SR. Za MŠVVaŠ SR vystúpil Martin Janáček, generálny riaditeľ Sekcie IT s prezentáciou Stratégie digitalizácie rezortu školstva v SR v kontexte digitalizácie poradenského systému SR. Manažment národného projektu prezentoval funkcionalitu KomposyTu v kontexte digitalizácie systému a procesov VPaP a možnosti prepojiteľnosti s ÚPVS. Akademickú sféru zastupoval doc. Martin Kánovský, PhD., ktorý prezentoval možnosti využívania získaných dát v KomposyTe pre vedecké a
výskumné účely VÚDPaP v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave.

Podľa auditória, bola veľmi podnetná odborná panelová diskusia, na ktorej si vymieňali skúsenosti tvorcovia, užívatelia a dodávatelia služieb pre KomposyT. Českí partneri ocenili slovenskú stranu za významný úspech, ktorý dosiahla sprístupnením služieb KomposyTu, čo sa v ČR doposiaľ nepodarilo.

Najväčší záujem o tému KomposyT v živom vysielaní prejavili odborníci z Poľska, Českej republiky, Bulharska, Veľkej Británii a Izraela. Manažment národného projektu poskytne informácie o zdieľaní dobrej praxe s KomposyTom všetkým záujemcom z EÚ. Pre tých, ktorí nestihli sledovať živé vysielanie je poskytnutý offline zostrih celého podujatia sprístupnený na www.komposyt.sk. Živé vysielanie bolo využité okrem propagácie unikátneho digitálneho systému KomposyT aj na propagáciu Slovenska a jeho kultúrneho dedičstva.

O projekte KomposyT
KomposyT (Komplexný poradenský systém) prináša rôzne rady, príklady z dobrej praxe, ako aj odborné materiály využiteľné v rámci psychologickej a špeciálnopedagogickej činnosti. Práve tieto vznikli na pôde odborného nakladateľstva RAABE, ktoré pre pedagógov a špeciálnych pedagógov pracujúcich s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, pripravilo spolu 13 komplexných metodík:

1. Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí
2. Nástrahy dnešnej doby
3. Sila osobnosti
4. Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
5. Výchovné poradenstvo a voľba povolania I.
6. Výchovné poradenstvo a voľba povolania II.
7. Čo robiť keď...
8. Sociálne vzťahy a problémy na školách
9. Poradenstvo v škole
10. Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie
11. Poruchy učenia, intelektu a ďalšie poruchy podľa MKCH 10
12. Manažment triedy
13. Pomoc v praxi

metodika 1 metodika 2 metodika 3 metodika 4

Vybrané metodické príručky RAABE pre pedagógov a špeciálnych pedagógov, ktoré sú súčasťou priojektu KomposyT.

Viac informácií o jednotlivých metodikách RAABE nájdete TU.

„RAABE už viac ako 16 rokov pripravuje odbornú literatúru a materiály zamerané aj na žiakov s poruchami učenia a správania určené pre všetkých pedagógov a tiež špeciálnych pedagógov pracujúcich s deťmi, pri ktorých sú alebo by mohli byť diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP). Zapojením do národného projektu chceme spoločne s VÚDPaP prispieť k riešeniu kritickej situácie na našich školách, kde sa zvyšuje podiel problémových žiakov, zhoršuje sa disciplinovanosť, zvyšuje sa podiel žiakov s poruchami učenia a správania, narastá agresivita žiakov," povedala o účasti v projekte KomposyT Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE.

Viac informácií o projekte KomposyT nájdete TU.

Zdroj: minedu.sk/RAABE