Články

Živé organizmy v materskej škole. Ako na to?

Živé organizmy v materskej škole. Ako na to?

Nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole odporúča učiteľkám v materskej škole voliť také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúsenosť s reálnymi javmi a situáciami v prírode. V tomto duchu sa učiteľkám v materských školách dostáva do rúk brožúra, ktorá má prispieť a pomôcť im s rozvíjaním prírodovedného vzdelávania detí v materskej škole. Jej názov znie: Činnosti so živočíchmi v materskej škole.


„Priali by sme si, aby činnosti so živočíchmi neboli v praxi materských škôl na Slovensku len občasnou aktivitou. Mali by byť trvalou a celkom bežnou súčasťou života našich škôlkarov. Používanie živých organizmov v rámci edukačných aktivít v materskej škole, najmä prostredníctvom výskumne ladenej koncepcie, môže výrazne prispieť k motivovaniu dieťaťa a rozšíreniu jeho poznatkového systému, a to nielen v rámci prírodovedného vzdelávania. Deti majú možnosť pozorovať, skúmať a starať sa o organizmy, s ktorými majú predošlú skúsenosť z bežného života. Navyše nie je ich zabezpečenie náročné z časového ani materiálneho hľadiska, pretože predkladané činnosti sa zameriavajú najmä na živočíchy z blízkeho okolia školy," hovorí autorka odbornej brožúry Mgr. Michaela Minárechová, PhD.

Ako dodala: „V brožúre Činnosti so živočíchmi v materskej škole – námety a aktivity sú spracované ukážky aktivít, ktoré sa zameriavajú na identifikovanie rôznorodosti živočíšnej ríše, pričom sa snažíme prepájať podoblasti Vnímanie prírody a Živočíchy. Týmto spôsobom vedieme deti k systematickému rozvoju poznania okolitého sveta".

brožúra

Brožúra Činnosti so živočíchmi v materskej škole:

• Ozrejmuje cieľové zameranie prírodovedného vzdelávania v materskej škole.
• Prináša základné metódy a formy práce v tejto oblasti.
• Upozorňuje na základné legislatívne kroky, ktoré je potrebné zabezpečiť pri práci so živočíchmi v materskej škole.

Metodická časť publikácie prináša ukážky piatich aktivít, ktoré sú spracované so zreteľom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Okrem výkonových a obsahových štandardov sú pri každej aktivite uvedené aj potrebné pomôcky, metodické a organizačne pokyny a objasnenie rozvoja jednotlivých zložiek prírodovednej gramotnosti prostredníctvom danej aktivity, ako aj návrh pracovných listov.

Týmto spôsobom brožúra ozrejmuje a opisuje postup práce, ako možno naplniť ciele uvedené v ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole (2015).

peciatkaVychádza v rámci EDÍCIE pre MATERINKY – najväčšej edícii brožúr s námetmi a aktivitami pre učiteľky v materských školách, ktorá:

• Prináša praktické námety na prácu s deťmi.
• Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií detí.
• Ponúka prílohy aj metodickú podporu pre učiteľky v MŠ.
• Šetrí čas vynaložený na vyhľadávanie a vymýšľanie nových aktivít, námetov na činnosti a hry.


Prelistujte si KATALÓG EDÍCIE pre MATERINKY:

Katalóg pre mateerinky