Články

Slovensko ratifikuje Minamatský dohovor o ortuti, ktorý minimalizuje jej používanie

Slovensko ratifikuje Minamatský dohovor o ortuti, ktorý minimalizuje jej používanie
Minamatský dohovor predstavuje hlavný medzinárodný právny rámec na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia na celosvetovej úrovni pred emisiami ortuti


Vláda súhlasila s ratifikáciou Minamatského dohovoru o ortuti, ktorý medzinárodné spoločenstvo odsúhlasilo pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie v Ženeve 19. januára 2013. Ministerstvo životného prostredia (MŽP v predkladacej správe konštatuje, že Slovensko má vytvorené podmienky na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru a je preto pripravené na jeho ratifikáciu. Cieľom Minamatského dohovoru je zabezpečiť postupné znižovanie a v dlhodobom horizonte elimináciu emisií ortuti. Dohovor preto pokrýva všetky významné oblasti použitia ortuti, od ťažby surovín cez výrobu ortuti, jej dovoz a vývoz, technologické procesy používajúce a emitujúce ortuť a jej zlúčeniny až po výrobky obsahujúce ortuť. Rieši aj problémy dočasného a dlhodobého uskladňovania odpadovej ortuti a jej zlúčenín. Na základe Minamatského dohovoru sa všade tam, kde je možné, nahradia výrobky s obsahom ortuti inými výrobkami bez ortuti. Ide napríklad o niektoré teplomery, tlakomery a zariadenia na meranie krvného tlaku. Pri iných výrobkoch, ako sú gombíkové batérie či fluorescenčné žiarivky, sa v strednodobom horizonte zavádzajú znížené maximálne limity obsahu ortuti. Pre niektoré výrobky, ako napríklad liečivá pre humánnu a veterinárnu medicínu, výrobky používané v oblasti civilnej ochrany a vo vojenských zariadeniach či výrobky pre vedu a výskum, budú platiť výnimky.

Európska únia dosiahla za posledných desať rokov významný pokrok pri riešení problematiky ortuti a veľkú časť Minamatského dohovoru už právne predpisy Únie pokrývajú. Novým nariadením o ortuti, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018, sa zabezpečí úplná implementácia Minamatského dohovoru v podmienkach EÚ a jej členských štátov. Jeho cieľom je riešiť nedostatky, ktoré sa týkajú dovozu ortuti, vývozu určitých výrobkov s prídavkom ortuti, používania ortuti v určitých výrobných procesoch, ako aj používania ortuti v remeselnej a drobnej ťažbe zlata a v zubnom amalgáme. Na Slovensku bude potrebné vykonať legislatívne opatrenia, ktoré zabezpečia vykonávanie nariadenia o ortuti v praxi. Predpokladajú sa legislatívne úpravy predovšetkým v oblasti používania zubného amalgámu, napríklad povinné vybavenie zubných ambulancií odlučovačmi na zachytávanie častíc amalgámu, používanie preddávkovaných amalgámových kapsúl, obmedzené použitie amalgámových výplní pre zraniteľné skupiny). V oblasti odpadového hospodárstva bude nutné doriešiť dočasné a trvalé ukladanie odpadovej ortuti.

Minamatský dohovor o ortuti Európska únia spolu s najvyššími predstaviteľmi členských štátov, vrátane Slovenska podpísali v októbri 2013. Doteraz ho podpísalo 128 krajín a 38 už protokol aj ratifikovalo. Minamatský dohovor nadobudne platnosť v 90. deň po dni, keď ho ratifikuje najmenej 50 zmluvných strán. Prioritou je, aby nadobudol platnosť v prvom polroku 2017 tak, aby sa mohla v septembri konať prvá Konferencia zmluvných strán Minamatského dohovoru.

Minamatský dohovor predstavuje hlavný medzinárodný právny rámec na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia na celosvetovej úrovni pred emisiami ortuti, ktorá predstavuje hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie. Človeku môže vystavenie vysokým hladinám ortuti, kam patrí aj konzumácia kontaminovaných rýb a morských plodov, spôsobiť poškodenie mozgu, pľúc, obličiek a imunitného systému. Emisie ortuti sa z miesta pôvodu dokážu vzduchom šíriť aj tisícky kilometrov. Odhaduje sa, že 40 až 80 percent celkovej depozície ortuti v Európskej únii pochádza z tretích krajín mimo Únie.

Zdroj: SITA