Články

Čo ukázalo adaptačné obdobie v školách

Čo ukázalo adaptačné obdobie v školách
 Školské systémy po celom svete boli vo významnej miere ovplyvnené pandémiou COVID-19. Slovenské školstvo nebolo výnimkou. Máme za sebou naozaj mimoriadne zložitý rok. Návrat detí a žiakov do škôl po takmer ročnom prerušení prezenčnej výučby vyvolávalo v radoch odborníkov ako i širokej verejnosti množstvo otáznikov.   


 Ako sa vyrovnajú školy s prechodom z dištančnej výučby na prezenčnú ?

Ako sa dištančná výučba odrazila na stave žiackych vedomostí a zručností a akú podporu školy potrebujú ? S cieľom napomôcť školám zvládnuť toto obdobie vydalo MŠVVaŠ SR Metodické usmernenie k návratu do škôl (19. 4. 2021).


V zmysle tohto usmernenia Štátna školská inšpekcia realizovala v mesiacoch máj – jún 2021 dotazníkový prieskum, v ktorom oslovila riaditeľky a riaditeľov základných a stredných škôl (gymnázií a stredných odborných škôl). Cieľom tohto prieskumu bolo získať informácie:

o  prínosoch adaptačného obdobia,

o skúsenostiach s tvorbou a realizáciou adaptačných plánov,

o podpore, ktorú by školy potrebovali vzhľadom na novovzniknutú situáciu,

o odhadovanej diferencii medzi učebným plánom a skutočným stavom vedomostí a zručností žiakov.

Na 1. stupni základných škôl je najmenší rozdiel medzi učebným plánom a stavom vedomostí a zručností žiakov vo vzdelávacích oblastiach  Človek a príroda a Matematika a práca s informáciami (menej ako 20 %), nasleduje vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia s rozdielom tiež približne 20 %. Najväčší odhadovaný rozdiel je vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb (viac ako 60 %) a Umenie a kultúra (menej ako 50 %).

Na 2. stupni základných škôl je najmenší odhadovaný rozdiel vo vzdelávacej oblasti  Človek a spoločnosť (cca 40 %), nasleduje Človek a príroda a vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia s rozdielom viac ako 40 %. Najväčší rozdiel je odhadovaný vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb (viac ako 70 %) a Umenie a kultúra a Človek a svet práce (viac ako 60 %).


Gymnáziá

V 8–ročnom vzdelávacom programe je najmenší rozdiel vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť a  Jazyk a komunikácia, kde rozdiel medzi učebným plánom a stavom vedomostí a zručností žiakov je menej ako 20 %. Najväčší rozdiel je vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb (viac ako 70 %) a nasleduje Matematika a práca s informáciami s rozdielom viac ako 30 %.

V 4-ročnom vzdelávacom programe je najmenší rozdiel vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, predstavuje menej ako 30 %. Najväčší rozdiel medzi učebným plánom a vedomosťami a zručnosťami žiakov odhadli riaditelia gymnázií vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb (viac ako 70 %), Matematika a práca s informáciami s rozdielom viac ako 50 %.


Stredné odborné školy

Najmenší rozdiel odhadli riaditelia vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť (v študijných odboroch viac ako 20 %, v učebných odboroch viac ako 30 %), nasleduje vzdelávacia oblasť Človek a príroda (v študijných odboroch menej ako 30 %, v učebných odboroch menej ako 40 %).

Najväčší rozdiel medzi učebným plánom a vedomosťami a zručnosťami žiakov je  vo vzdelávacej oblasti  Odborné vzdelávania – praktická príprava (v študijných odboroch viac ako 70 %, v učebných odboroch viac ako 80 % a v 2-ročných učebných odboroch až 90 %), nasleduje Zdravie a pohyb (v študijných odboroch viac ako 70 %, v učebných odboroch viac ako 60 %). Významný rozdiel je aj vo vzdelávacej oblasti Odborné vzdelávanie – teoretické (v študijných odboroch cca 40 %, v učebných odboroch viac ako 50 % a v 2-ročných učebných odboroch až 80 %).  

Štátna školská inšpekcia realizovala v mesiaci máj 2021 aj dotazníkový prieskum v materských školách a základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa zameriaval na organizáciu vzdelávania v závislosti od pandemickej situácie. Podrobné informácie TU