Články

Ďalšia príležitosť na online vzdelávanie pre učiteľov

Ďalšia príležitosť na online vzdelávanie pre učiteľov
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračujú aj v apríli v organizovaní bezplatných online školení pre učiteľov základných škôl aj osemročných gymnázií. V rámci druhej série školení bude na programe vlastiveda, geografia a slovenský jazyk.


Zaujímate sa o nové prístupy vo výučbe vlastivedy? Hľadáte metódy a úlohy na motiváciu žiakov počas hodín geografie? Chcete učiť slovenský jazyk a literatúru inovatívne? Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali kladne, preštudujte si zameranie jednotlivých školení, ktoré sú primárne určené učiteľom základných škôl a osemročných gymnázií, ale podnetné informácie prinesú prakticky pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v školskej praxi.

Pripomeňme, že ako doteraz, aj v apríli, je každá z tém rozdelená na tri online školenia a až po absolvovaní každej z troch častí získa každý účastník aj vzorku učebnej publikácie celkom zadarmo. "Vychádzame z toho, že nemá zmysel, aby sme našim učiteľom len rozprávali o nových metódach, či nových tipoch aktivít. Potrebujú ich aj naživo vidieť a doslova zažiť na vlastnej koži. A to všetko môžu vďaka učebným publikáciám, ktoré im pod značkou RAABE aj EXPOL prinášame," povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko a EXPOL PEDAGOGIKA. 


Séria 1 – Vlastiveda od A po Z


Obsah školení sa zameriava na nové prístupy vo výučbe vlastivedy, predstaví koncepčné prepojenie elementárneho vecného spoločenskovedného vzdelávania od 1. ročníka základnej školy v jednej vzdelávacej oblasti. Chýbať nebude ukážka nových učebníc a pracovných zošitov vlastivedy pre 3. a 4. ročník základnej školy. Lektorka účastníkom školení predstaví potenciál učebníc a pracovných zošitov vlastivedy práve v období zavádzania novej reformy vzdelávania. Prinesie príklady úloh z nových učebníc a pracovných zošitov vlastivedy na projektovú, problémovú, zážitkovú, integrovanú a kooperatívnu výučbu v 3. a 4. ročníku základnej školy.


Viac o obsahu jednotlivých školení aj PRIHLÁŠKU nájdete TUSéria 2 – Individuálny prístup k žiakom na vyučovaní geografie


V rámci troch na seba nadväzujúcich školení si účastníci jednak predstavia prácu na hodinách geografie špeciálne zameranú na žiakov s poruchami pozornosti. Lektorka priblíži metódy a úlohy na ich motiváciu. V ďalšej časti online školení sa lektorka zameria na geografické úlohy využívajúce rôzne úrovne náročnosti myšlienkových operácií. A posledná časť školenia s geografiou bude zameraná na tzv. storytelling – význam príbehov vo vyučovaní geografie a tiež na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Dodajme, že všetky tri školenia budú prebiehať interaktívne, ich súčasťou budú ankety a dialóg s účastníkmi, a samozrejme - chýbať nebudú ani ukážky práce s učebnicami a pracovnými zošitmi z geografie pre 7., 8. a 9. ročník ZŠ, resp. pre osemročné gymnáziá.


Viac o obsahu jednotlivých školení aj PRIHLÁŠKU nájdete TU


Séria 3 – Inovatívne vyučovanie slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ


V obsahu tretej série online školení sa jej tvorcovia zamerali na taký spôsob učenia sa žiakov slovenského jazyka, ktorý vychádza z bežného života detí, záujmu mladých ľudí o technológie s cieľom vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor. Predstavené budú úlohy, formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, ktoré posilňujú žiacku zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu. Chýbať nebudú tvorivé aj problémové úlohy, ktoré rozvíjajú komunikačné schopnosti žiakov, pričom dôraz je kladený na prácu s textom. A to všetko na pozadí dvojice pracovných učebníc, ktoré prichádzajú s celkom moderným spôsobom učenia sa slovenského jazyka.


Viac o obsahu jednotlivých školení aj PRIHLÁŠKU nájdete TU