Články

Máme metodiku na predmet TECHNIKA! Môžete ju mať aj vy! A zadarmo!

Máme metodiku na predmet TECHNIKA! Môžete ju mať aj vy! A zadarmo!
Takmer priamo z tlačiarne do Senca medzi účastníkov  6. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4 dorazila aj celkom nová a skutočne jedinečná metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ – TECHNIKA. Tento výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska môžu učitelia získať celkom zadarmo.

„V roku 2015 zmenila Európska komisia pravidlá prijímateľov grantov Erasmus + a prvýkrát mala možnosť zúčastniť sa týchto projektov aj súkromná sféra. My sme to v RAABE poňali ako výzvu a vymysleli sme projekt WOW – World of Work (Svet práce). Ten vznikol ako reakcia na situáciu, keď sa v roku 2012 zvýšila časová dotácia na vzdelávacie predmety Technika a Pracovné vyučovanie. V tejto situácii však neexistovali žiadne učebnice, žiadne pracovné zošity pre žiakov, žiadna metodika pre učiteľov. Tento projekt, ktorý sme vymysleli a realizovali spoločne zo siedmimi subjektmi z troch krajín – Slovenska, Česka a Nemecka, obsahuje nielen vytvorenie metodických materiálov pre učiteľov. Ďalším krokom budú školenia pre učiteľov, aby sme ich naučili metodiku aj používať," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko.

metodika1 metodika2 metodika3

Kde najlepšie uvediete na svet nové dielo, ak nie pred päťstovkou učiteľov? Výsledok spolupráce siedmich partnerských subjektov z troch krajín má dnes takmer 800 strán! Učitelia sa môžu tešiť na novú metodiku Technika.

Metodika TechnikaPRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. alebo 9. ROČNÍK teraz môžete získať METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

TECHNIKA

Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA*

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.


O metodike
Metodickú príručku tvoria 4 hlavné kapitoly, ktoré sú ďalej rozdelené do 22 tematických celkov vychádzajúcich zo vzdelávacieho programu. Do každého tematického celku je zaradených niekoľko tém, celkovo je ich v metodike spolu 46 tém.

TEORETICKÝ ÚVOD je krátky odborný odsek o problematike, obsahuje teoretické poznatky, novinky v danej oblasti, prípadné relevantné výsledky výskumu.

METODICKÁ ČASŤ PRE UČITEĽA predstavuje komplexný návod pre učiteľa, ako danú tému učiť a ako pracovať s pracovnými listami, aktivitami a experimentmi; je vytvorená prevažne v dvoch alternatívach:
❀ alternatíva s pomôckami – je určená pre lepšie vybavené školy, ktoré majú odborné učebne, elektronické stavebnice, laboratórne prístroje (mikroskopy, sklo), vybavené dielne (zveráky, náradie),
❀ alternatíva bez pomôcok – je určená pre horšie vybavené školy, bez dielní a laboratórií, žiaci minimálne využívajú internet a mobilné technológie, pracujú hlavne s bežným a odpadovým materiálom.

Praktické aktivity v oboch alternatívach sa môžu prelínať – to znamená, že jednu aktivitu môžete v metodickej príručke plánovať pre obe alternatívy.

SPRIEVODNÉ MATERIÁLY zoznam ďalších vhodných zdrojov, odkazy na ďalšie pomôcky a materiály, prípadne ich popis, použité materiály a odkazy – citované odkazy, zdroje informácií použitých v texte, prílohy.
UČEBNÝ TEXT PRE ŽIAKA je súčasťou praktickej časti metodickej príručky určený pre žiaka, komplexne postihuje danú problematiku, v niektorých témach na neho priamo nadväzujú pracovné listy.
PRACOVNÉ LISTY, PRAKTICKÉ AKTIVITY, EXPERIMENTY, POSTUPY... praktické cvičenia ku každej alternatíve (s pomôckami i bez pomôcok) s aktivitami v podobe experimentov, postupov, testov, šablón pre žiakov ideálne vo forme pracovných listov.

Z obsahu metodiky vyberáme

A Drevo, kovy a plasty

A1 Úžitkové a darčekové predmety
A2 Človek a výroba v praxi
A3 Jednoduché stroje a mechanizmy
A4 Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania
A5 Grafická komunikácia v technike
A6 Technická tvorba
A7 Strojové opracovanie materiálov
A8 Tvorivá činnosť

B Človek, technika a elektrina
B1 Človek a technika
B2 Elektrická energia a elektrické obvody
B3 Stroje a zariadenia v domácnosti
B4 Elektrické spotrebiče v domácnosti
B5 Technická elektronika
B6 Bytové inštalácie

C Človek a práca
C1 Výber povolania a pracovný trh
C2 Práca, povolania a zamestnania

D Rodina a domácnosť
D1 Plánovanie a vedenie domácnosti
D2 Domáce práce a údržba domácnosti
D3 Príprava jedál a výživa
D4 Ručné práce
D5 Rodinná príprava
D6 Pestovateľské práce a chovateľstvo

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU SPRACOVANIA METODIKY

Technika

„Som veľmi pyšná na tento projekt a mám pocit satisfakcie, že sú to dobre vynaložené peniaze. Veľmi si vážim partnerské organizácie, ktoré s nami do tohto projektu išli – MiNe-MINT, Univerzität Stuttgart, Západočeská univerzita v Plzni a tiež školy, ktoré vlastne validovali tie materiály priamo v školskej praxi. Boli to základná škola s materskou školou Udiča zo Slovenska a 7. základná škola a materská škola Plzeň z Česka," povedala Mira Schrimpelová.

Dodajme, že predmet Techniky aj Pracovného vyučovania nie je ani v týchto ostatných krajinách dostatočne dobre metodicky pokrytý. Metodická príručka vyjde teda nielen v slovenčine, ale aj v nemčine, češtine, a samozrejme aj v angličtine.

PREJDITE DO E-SHOPU A ZÍSKAJTE METODIKU ZADARMO AKO DARČEK K NÁKUPU PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA