Články

My v RAABE vieme ako učiť matematiku

My v RAABE vieme ako učiť matematiku

V rámci bohatého programu medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 2, ktorú pre všetkých pedagógov na Slovensku organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, sa bude konať aj slávnostný krst ojedinelej publikácie z produkcie RAABE.


Účastníkom konferencie sa tak vôbec po prvý raz dostane do rúk Didaktika matematiky I. – dielo známych britských autorov Anne a Len Frobisherovcov, ktorí v ňom zhrnuli svoje celoživotné skúsenosti z vyučovania detí, študentov učiteľstva aj učiteľov. „Prestaňte pracovať s číslami, používajte namiesto toho koncepty, ktoré rozvíjajú myslenie!", aj takto možno charakterizovať postoj Frobisherovcov k výučbe matematiky na prvom stupni základných škôl. Ich vyučovanie je pritom postavené predovšetkým na problémoch, ktoré majú provokovať naše myslenie, resp. myslenie detí. Tvoriť takéto problémové, provokujúce úlohy je najväčšou pridanou hodnotou diela, keď ich zámerom je naučiť učiteľov tvoriť takéto provokatívne zadania.

„V chápaní autorov rozvíjať detskú kompetenciu matematického myslenia znamená oveľa viac, než len učiť sa matematické pojmy, fakty a zručnosti. Ide tu o kultivovanie detských schopností posúdenia, reprezentovania a analyzovania bezprostredného okolia. V tomto vnímaní by matematické myslenie nemalo byť „učené" samo pre seba," predstavuje publikáciu Monika Oravská, riaditeľka odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko. Ako dodáva: „Naším prianím je, aby sa matematické myslenie práve v takomto vnímaní dostávalo čoraz viac do tried cez aktivity a problémové situácie, ktoré od detí vyžadujú pozorovanie, experimentovanie, predpovedanie, tvrdenie, abstrahovanie, zovšeobecňovanie a deduktívne aj induktívne zdôvodňovanie. Budeme radi, keď sa učitelia nechajú inšpirovať námetmi, keď si aj vďaka tejto knihe znovu pripomenú, že ich úloha pri vzdelávaní detí nemôže byť zúžená iba na trénovanie spojov násobilky."

Obsah didaktiky prepojený na naše ŠVP!
Dodajme, že ide o jedinečné dielo aj v tom zmysle, že autori takto vôbec po prvý raz zverejnili svoje doteraz v tejto podobe nepublikované skúsenosti a ich vlastné podklady k vyučovaniu. Na Slovensku vychádza publikácia v dvoch pokračovaniach. Ich obsah bude samozrejme prepojený na naše štátne vzdelávacie programy, presnejšie jednotlivé témy a oblasti, ktorými sa autori zaoberajú v texte, sú priamo prepojené s tým, ako je daná téma využiteľná v kontexte nášho ŠVP.

Kto sú Anne a Len Frobisherovci?

AnneAnne Frobisher vyštudovala predškolskú pedagogiku a strávila celú profesionálnu kariéru pri predškolskej výchove a na prvom stupni základnej školy. Po absolvovaní trojročného štúdia na Pedagogickej škole v Leedse získala diplom v odbore učiteľstvo s prácou na tému Výskum práce detí na hľadaní riešení matematických úloh. Bola súčasne koordinátorkou matematiky a elementárnej pedagogiky. Je spoluautorkou mnohých publikácií určených na vyučovanie a hodnotenie školskej matematiky. Venuje sa najmä príprave materiálov, ktoré motivujú deti na každej vedomostnej úrovni k hľadaniu riešení matematických úloh. Výsledkom jej práce je zbierka úloh pre prvý stupeň nazvaná Rozlúštenie matematiky pre írske základné školy. Táto zbierka obsahuje viac než 200 úloh z celého matematického kurikula.

LenLen Frobisher učil najprv matematiku v sekundárnom vzdelávaní, neskôr prešiel na prvý stupeň. Prednášal matematiku na dvoch večerných pedagogických školách a neskôr sa stal hlavným prednášajúcim učiteľstva matematiky na dnešnej Leedskej univerzite. Viedol skupinu, ktorá pripravila jeden z prvých bakalárskych študijných odborov učiteľstva matematiky. Pôsobil tiež ako poradca pre učebné materiály matematiky prvého stupňa pre nakladateľstvo E. J. Arnold. Na Pedagogickej fakulte Univerzity v Leedse pracoval na projekte Prime Project, ktorý sa zameriaval predovšetkým na úlohu riešenia matematických úloh na prvom stupni. Jeho záujmy sa neskôr posunuli k hodnoteniu v matematike, stal sa koordinátorom matematiky pre MAK2, projekt, ktorého úlohou bolo pripraviť prvý národný SAT pre prvý stupeň (štandardný vyhodnocovací test na ukončenie danej etapy vzdelávania), zameraný na žiakov vo veku 10 – 11 rokov. Uverejnil viac než 70 kníh pre deti a učiteľov, je editorom a spoluautorom veľmi úspešnej publikácie Učíme sa vyučovať čísla: Príručka pre študentov a učiteľov na prvom stupni a Učíme sa učiť o útvaroch a telesách: Príručka pre študentov a učiteľov na prvom stupni.

Didaktika matematiky I.

O KNIHE
Didaktika matematiky I.
Edícia: Vedieť učiť
Autori: Anne Frobisher a Len Frobisher
Preklad do slovenčiny: Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.
Prvý diel vychádza: jún 2015
Druhý diel vychádza: september 2015


Z OBSAHU VYBERÁME (kompletný obsah diela si môžete pozrieť tu)
Čo je matematika?
Matematika ako veda o vzoroch
Čo je zvláštne na matematickom myslení?
Prečo by sa deti mali učiť myslieť matematicky?
Úrovne matematického myslenia
Čo motivuje deti k tomu, aby mysleli matematicky?
Skúmanie problémových situácií
Dôležitosť matematiky v každodennom živote

UKÁŽKA z PRIPRAVOVANEJ DIDAKTIKY MATEMATIKY


ŠVPYoung-Loveridge s kolegami sledovali, ako približne 400 novozélandských žiakov prvého stupňa vníma povahu matematiky (Young-Loveridge et al., 2005). Tu je výber z odpovedí 6- až 8-ročných detí na otázku: O čom je podľa teba matematika?
• Matematika nie je len o číslach; matematika je niečo, čo môžeš robiť naozaj zábavne, najmä s geometriou a symetriami, pretože vieš nakresliť tvar a nakresliť znaky, ktoré sa ti páčia.
• Matematika je, keď si zapisuješ, máš všetky tie čísla a máš všetky tie matické symboly. Máš čísla 1 až 10, musíš ich zobrať a skladať ich dokopy, tak napríklad 1 plus 9 je 10.
• Učenie sa a pomoc, aby ti lepšie fungoval mozog.
• Pomáha ti, môžeš byť múdrejší, aj keď máš problémy... alebo tak.
• Keď si potrebuješ vytiahnuť nejaké peniaze z peňaženky, dá sa použiť matika a rovnice. Alebo ak pracujete v banke alebo v mliekarni, matika vám pomôže, koľko drobných treba vydať.
• Myslím, že matematika ma naučí viac, takže môžem ísť v škole vyššie a môžem byť pripravený učiť sa riešiť ešte ťažšie matematické problémy.

Teraz položte rovnakú otázku O čom je podľa teba matematika?:
• deťom vo vašej triede;
• sami sebe.
Porovnajte odpovede.

Ste potešení alebo dotknutí tým, čo deti povedali o matematike? Z akého dôvodu?