Články

Pani učiteľky z materských škôl! Nech sa páči, inšpirujte sa v súlade s novým ŠVP pre MŠ!

Pani učiteľky z materských škôl! Nech sa páči, inšpirujte sa v súlade s novým ŠVP pre MŠ!

Vďaka odbornému nakladateľstvu Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. aktuálne vychádza brožúra vypracovaná už v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ktorý bol schválený ministerstvom a vstúpi do platnosti od septembra 2015. Dielo predstavuje ucelený metodický materiál a slúži ako inšpirácia pre učiteľky materských škôl v praxi k tvorbe vlastných edukačných projektov na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku.


196-stranové dielo Predčitateľská gramotnosť 2 - edukačné projekty obsahovo nadväzuje na úspešnú brožúru z edície Aktívna učiteľka – Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity, ktorá ponúka konkrétne hry a aktivity.

„Predprimárne vzdelávanie prešlo za posledné roky rôznymi inováciami, nevynímajúc oblasť rozvíjania predčitateľskej gramotnosti. S mnohými sa učitelia materských škôl stotožnili a do svojej praxe ich aplikovali. V našej novej publikácii predstavujeme vlastný pohľad a skúsenosti autoriek s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti v materskej škole, ktoré sú realizované v rámci edukačných projektov zameraných na obohacovanie poznatkového systému a rozvíjanie kľúčových kompetencií detí predškolského veku," hovorí o novej pomôcke pre učiteľky v materských školách Monika Oravská, riaditeľka RAABE.

Projekty, ktorých ukážky v publikácii autorky uvádzajú, sú prioritne zamerané na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. „Práve to je oblasť, ktorá sa v poslednom čase stala predmetom záujmu odborníkov venujúcich sa jej obsahu z teoretického i praktického hľadiska," hovorí Monika Oravská.

V teoretickej časti sa skúsené autorky Mgr. Jana Králiková, PaedDr. Jana Oriešková a Mgr. Milena Lučivjanská venujú prepojeniu obsahu projektov s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti s ohľadom na rešpektovanie učebných štýlov detí. V metodickej časti zase uvádzajú príklady konkrétnych projektov priamo z praxe, ktoré obsahujú podrobný popis rôznych metód a stratégií zameraných na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti s odporúčaniami a tipmi, ako edukačný proces v uvedenej oblasti vzdelávania zefektívniť.

Brožúra Predčitateľská gramotnosť 2 - edukačné projekty vychádza tento rok ako prvá publikácia už úspešnej edície Aktívna učiteľka. V nakladateľstve RAABE vyjdú čoskoro aj ďalšie pokračovania brožúr už zo 4. edície v poradí pre rok 2015.


POZRITE SI UKÁŽKU Z BROŽÚRY:

Predčitateľská gramotnosť 2