Články

Prihláste sa už v marci na nové série online školení

Prihláste sa už v marci na nové série online školení
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračujú v organizovaní bezplatnej sérii online školení pre učiteľov základných škôl aj špeciálnych základných škôl. Už v marci a apríli sa učitelia môžu tešiť na spolu deväť online školení v predmetoch: slovenský jazyk v 2. a 3. ročníku ZŠ, vlastiveda pre špeciálne základné školy a prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ.


„Prvá séria školení v tomto kalendárnom roku je tak opäť zameraná na tri oblasti – okrem dvoch tém pre učiteľov základných škôl, sme pridali aj tému pre špeciálne základné školy. Rovnako, ako v minuloročných sériách, aj teraz budeme každému predmetu venovať nie jedno, ale tri na seba nadväzujúce školenia, v rámci ktorých budú naši lektori postupne rozvíjať témy," priblížila marcové a aprílové online školenia na pokračovanie Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko a EXPOL PEDAGOGIKA. Ako potvrdila, aj tentokrát každý účastník školení dostane vzorku pracovnej učebnice, resp. učebnice zadarmo.


Séria 1 – Rozvíjanie komunikačných činností v 2. a 3. ročníku ZŠ


Obsah webinára sa zameriava na prezentovanie rozvoja interakcie − komunikačnej činnosti vo vyučovaní slovenského jazyka u žiakov a žiačok 2. a 3. ročníka základnej školy z pohľadu nového Štátneho vzdelávacieho programu.


Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TUSéria 2 – Vlastiveda v inkluzívnej škole


V rámci školení si účastníci zhrnú ciele a obsah vyučovacieho predmetu vlastiveda v špeciálnych základných školách, špeciálnych triedach, ale aj v bežných, ktoré navštevujú deti so ŠVVP. Venovať sa budú špecifikám vzdelávania žiakov so ŠVVP a predstavené im budú celkom nové učebné materiály pre školákov. Chýbať nebudú ani ukážky aktivít využiteľných na hodinách vlastivedy, pri ktorých prepojíme teoretické a praktické vzdelávanie.


Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TU


Séria 3 – Bádanie v prírodovede – ako na to?


V obsahu tretej série online školení sa jej tvorcovia zamerali na špecifiká bádania v primárnom vzdelávaní. Prinesú ukážky bádateľských aktivít, rôznych metód a foriem práce so žiakmi. Chýbať nebudú ani príklady dobrej praxe. 


Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TU