Články

Projekt I-SKYPE na podporu výučby prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ pokračuje.

Projekt I-SKYPE na podporu výučby prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ pokračuje.
25. novembra 2016 sa v bratislavskom  Austria Trend Hoteli konalo pracovné stretnutie partnerov projektu I-SKYPE (Erasmus+ 2016) – Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education, ktorý odborné nakladateľstvo RAABE realizuje od októbra tohto roka spoločne s ďalšími šiestimi partnermi zo Slovenska, Česka a Nemecka.


Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých siedmich partnerov projektu I-SKYPE: Trnavská univerzita v Trnave; ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, M7 za Slovensko, Západočeská univerzita v Plzni; Základní škola J. Gutha-Jarkovského Praha z Čiech a Nemecko spoločne zastupovala škola Stiftung Louisenlund. Koordinátorom a organizátorom stretnutia bolo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko.
„Cieľom stretnutia bolo predstavenie jednotlivých partnerov, a tiež prezentácia projektu spolu s časovým harmonogramom, jeho jednotlivých aktivít a cieľov. Súčasne boli všetci partneri oboznámení s projektovou dokumentáciou a pravidlami financovania," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko.

iskype iskype iskype

Ciele stretnutia
Partneri sa v Bratislave okrem iného dohodli aj na štruktúre a obsahu metodickej príručky pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl, ktorá má byť jedným z výstupov nadnárodného projektu. Okrem iného sa účastníci pracovného stretnutia dohodli, že na jej tvorbe budú počas roka 2017 pracovať dve partnerské univerzity (TRUNI, ZČU) a škola Stiftung Louisenlund z Nemecka, pričom pri tvorbe obsahu metodických materiálov budú vychádzať z diela Wynne Harlenovej: Working with Big Ideas of Science Education.
Ako informovala Mira Schrimpelová, „projekt I-SKYPE bude ďalej pokračovať predovšetkým tvorbou obsahu metodických materiálov pre učiteľov, ale tiež tvorbou a expedíciou prvého tzv. newslettera o projekte a tiež prípravou na druhé stretnutie partnerov v auguste 2017 v Prahe". Na stretnutí bola tiež predstavená www stránka projektu www.i-skype.com

Východiská projektu I-SKYPE
„Zručnosti v prírodovedných predmetoch sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou základnej gramotnosti v súčasnej poznatkovej ekonomike. Množstvo vzdelávacích stratégií Európskej únie a rôznych výskumných analýz potvrdilo, že motivácia by mala byť medzi mladými ľuďmi podporovaná už v ranom vzdelávaní. Ak sa táto príležitosť nevyužije, môže to viesť k mnohým navzájom súvisiacim problémom v neskorších obdobiach života mladých ľudí, a to: podpriemerný výkon v základných zručnostiach, nízky záujem o vedecky orientované štúdium a následne výber povolania, rozdiel medzi súčasným technologicky orientovaným pracovným trhom a reálnymi kompetenciami, ktorými mladí ľudia disponujú," predstavila východiská projektu Mira Schrimpelová.
Ako dodala: „Učiteľ je vo vzdelávaní stále vnímaný ako kľúčový faktor, ktorý môže mať zásadný vplyv na súčasné potreby a systémovú reformu. Posilnenie profesijného profilu učiteľa si však vyžaduje jeho neustály a kontinuálny rozvoj. Na základe výsledkov prieskumov väčšina učiteľov pociťuje nedostatok sebadôvery vyučovať prírodovedné predmety na 1. stupni základnej školy, a to z dôvodu nedostatku dostupných zdrojov a nápadov, ako motivovať žiakov, a tiež kvôli špecifickosti kurikula a učebných osnov prírodovedných predmetov."

iskype_stránka

V decembri 2016 RAABE sprevádzkovalo aj webovú stránku venovanú projektu I-SKYPE, kde budú priebežne zverejňované všetky informácie o priebehu projektu.

Cieľová skupina
Učitelia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy, ale tiež žiaci vo veku 6 až 10 rokov a v neposlednom rade politicky činné osoby zodpovedné za tvorbu vzdelávacích postupov v štáte. Očakáva sa, že do rozličných aktivít tohto projektu sa zapojí viac ako 5 500 učiteľov 1. stupňa ZŠ, žiakov, politikov a akademikov.

Ciele a aktivity projektu
• navrhnúť, vytvoriť, otestovať a validovať metodickú príručku pre učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy;
• vytvoriť štruktúru a v praxi zrealizovať workshopy ponúkajúce učiteľom alternatívne a inovatívne spôsoby učenia prírodovedných predmetov na 1. stupni základnej školy;
• vytvoriť a spustiť online platformu I – S.K.Y.P.E. (voľne prístupný interaktívny nástroj), ktorá bude slúžiť ako zdroj projektových materiálov, demo videí z workshopov, výsledky z testovacej a pilotnej fázy projektu a tiež ako platforma na výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe;
• navrhnúť, vytvoriť a predstaviť návrh konceptu reformy vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov;
• zorganizovať medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bude šírenie výsledkov projektu.

Výstupy projektu
• metodická príručka pre učiteľov,
• workshopy,
• online platforma,
• koncept reformy vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov.

logo1 logo2 logo4 logo logo logo logo

Erasmus +

Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022549
Erasmus+; Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá


Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).